Czym różni się usługa Intune for Education od pełnego środowiska zarządzania urządzeniami w usłudze Intune?How is Intune for Education different from the full device management experience in Intune?

Czy ta strona jest pomocna?

Usługa Intune for Education umożliwia nauczycielom i uczniom efektywną pracę, a jednocześnie chroni dane szkoły.Intune for Education enables your teachers and students to be productive while protecting your school's data. Podstawą usługi Intune for Education jest usługa Intune będąca usługą Enterprise Mobility Management (EMM) opartą na chmurze.Intune is a cloud-based enterprise mobility management (EMM) service that is the foundation for Intune for Education.

Konsola usługi Intune for Education porównana z konsolą usługi Intune.

Usługa Intune for Education pozwala zarządzać urządzeniami z systemami Windows 10 i iOS przy użyciu pełnego zestawu funkcji MDM dostępnego w usłudze Intune.Intune for Education lets you manage Windows 10 and iOS devices using the full MDM capabilities available in Intune. Pełne środowisko zarządzania urządzeniami umożliwia zarządzanie urządzeniami z systemami Windows, iOS i Android.The full device management experience lets you manage Windows, iOS, and Android devices.

Usługi Intune for Education można używać oddzielnie lub razem z pełnym środowiskiem zarządzania urządzeniami dostępnym w usłudze Intune.Intune for Education can be used by itself, or in harmony with the full device management experience available in Intune. Można jej również używać razem z pozostałymi narzędziami dostępnymi w programie Microsoft Education, dzięki czemu łatwiej jest używać usługi Intune for Education z innymi przydatnymi narzędziami edukacyjnymi firmy Microsoft.It can also be used alongside the rest of the tools available in Microsoft Education, which makes it easy for you to use Intune for Education with other useful educational tools from Microsoft.

Zarówno za pomocą usługi Intune, jak i Intune for Education można:With both Intune and Intune for Education, you can:

  • Zarządzać urządzeniami przenośnymi używanymi przez pracowników i studentów w celu uzyskiwania dostępu do danych.Manage the mobile devices your staff and students use to access data.
  • Zarządzać aplikacjami mobilnymi, do których użytkownicy uzyskują codziennie dostęp.Manage the mobile apps your users access every day.
  • Chronić dane organizacji przez kontrolowanie sposobu, w jaki użytkownicy uzyskują do nich dostęp i je udostępniają.Protect your organizational information by helping to control the way your users access and share it.
  • Zapewnić zgodność urządzeń i aplikacji z wymaganiami bezpieczeństwa.Ensure devices and apps are compliant with security requirements.

Następne krokiNext steps