Konfigurowanie usługi IntuneSet up Intune

Te kroki konfiguracji ułatwiają włączenie zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM, mobile device management) w usłudze Intune.These set-up steps help you enable mobile device management (MDM) by using Intune. Urządzenia muszą być zarządzane, aby można było zapewnić użytkownikom dostęp do zasobów firmy lub zarządzać ustawieniami tych urządzeń.Devices must be managed before you can give users access to company resources or manage settings on those devices.

Niektóre kroki, takie jak skonfigurowanie subskrypcji usługi Intune i ustawienie urzędu MDM, są wymagane w większości scenariuszy.Some steps, such as setting up an Intune subscription and setting the MDM authority, are required for most scenarios. Inne kroki, np. skonfigurowanie domeny niestandardowej lub dodanie aplikacji, są opcjonalne i zależą od potrzeb firmy.Other steps, such as configuring a custom domain or adding apps, are optional depending upon your company's needs.

Jeśli obecnie używasz programu Microsoft System Center Configuration Manager do zarządzania komputerami i serwerami, możesz za pomocą współzarządzania podpiąć program Configuration Manager pod chmurę.If you're currently using Microsoft System Center Configuration Manager to manage computers and servers, you can cloud-attach Configuration Manager with co-management.

Porada

W przypadku zakupu co najmniej 150 licencji na usługę Intune w uprawniającym planie można skorzystać z usługi Asysta centrum rozwiązania FastTrack.If you purchase at least 150 licenses for Intune in an eligible plan, you can use the FastTrack Center Benefit. Ta usługa zapewnia pomoc specjalistów firmy Microsoft przy przygotowaniu środowiska usługi Intune.With this service, Microsoft specialists work with you to get your environment ready for Intune. Zobacz Asysta centrum rozwiązania FastTrack dla pakietu Enterprise Mobility + Security (EMS).See FastTrack Center Benefit for Enterprise Mobility + Security (EMS).

KrokiSteps StanStatus
11 Obsługiwane konfiguracje — informacje, które należy znać przed rozpoczęciem.Supported configurations - Need-to-know info before you start. Obejmuje to obsługiwane konfiguracje i wymagania sieciowe.This includes supported configurations and networking requirements.
22 Logowanie do usługi Intune — zaloguj się do subskrypcji wersji próbnej lub utwórz nową subskrypcję usługi Intune.Sign in to Intune - Sign in to your trial subscription or create a new Intune subscription.
33 Konfigurowanie nazwy domeny — skonfiguruj rejestrację systemu DNS, aby połączyć nazwę domeny firmy z usługą Intune.Configure domain name - Set DNS registration to connect your company's domain name with Intune. Dzięki temu użytkownicy będą mogli używać znanej domeny podczas łączenia się z usługą Intune i korzystania z zasobów.This gives users a familiar domain when connecting to Intune and using resources.
44 Dodawanie użytkowników — dodaj użytkowników ręcznie lub połącz się z usługą Active Directory, aby zsynchronizować użytkowników z usługą Intune.Add users - Manually add users or connect Active Directory to sync users with Intune. Jest to wymagane, chyba że urządzenia to kioski bez użytkowników.Required unless your devices are "userless" kiosk devices, for example.
55 Przypisywanie licencji — nadaj użytkownikom uprawnienia do korzystania z usługi Intune.Assign licenses - Give users permission to use Intune. Każdy użytkownik i każde urządzenie bez użytkownika wymaga licencji usługi Intune na potrzeby dostępu do usługi.Each user or userless device requires an Intune license to access the service.
66 Dodawanie grup — uprość zadania związane z zarządzaniem dzięki grupom użytkowników i urządzeń.Add groups - Use user and device groups to simplify management tasks. Grupy służą do przypisywania aplikacji, ustawień i innych zasobów.Groups are used to assign apps, settings, and other resources.
77 Dodawanie aplikacji — aplikacje możesz przypisywać do grup oraz instalować automatycznie lub opcjonalnie.Add apps - Apps can be assigned to groups and automatically or optionally installed.
88 Konfigurowanie urządzeń — skonfiguruj profile na potrzeby zarządzania ustawieniami urządzeń.Configure devices - Set up profiles that manage device settings. Za pomocą profili urządzeń możesz wstępnie konfigurować ustawienia poczty e-mail, sieci VPN, sieci Wi-Fi i funkcji urządzeń.Device profiles can preconfigure settings for email, VPN, Wi-Fi, and device features. Dzięki nim możesz również ograniczyć urządzenia, aby pomóc w ochronie danych i urządzeń.They can also restrict devices to help protect both devices and data.
99 Dostosowywanie portalu firmy — dostosuj portal firmy usługi Intune, za pomocą którego użytkownicy rejestrują urządzenia i instalują aplikacje.Customize Company Portal - Customize the Intune Company Portal that users use to enroll devices and install apps. Te ustawienia są wyświetlane zarówno w aplikacji Portal firmy, jak i w witrynie internetowej Portal firmy usługi Intune.These settings appear in both the Company Portal app and the Intune Company Portal website.
1010 Włączanie rejestrowania urządzeń — włącz zarządzanie urządzeniami z systemem iOS, Windows, Android i Mac przy użyciu usługi Intune, ustawiając urząd MDM i włączając określone platformy.Enable device enrollment - Enable Intune management of iOS, Windows, Android, and Mac devices by setting the MDM authority and enabling specific platforms.
1111 Konfigurowanie zasad aplikacji — określ konkretne ustawienia na podstawie zasad ochrony aplikacji w usłudze Microsoft Intune.Configure app policies - Supply specific settings based on app protection policies in Microsoft Intune.