Wprowadzenie do usługi Microsoft Intune w witrynie Azure PortalIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

Dotyczy: usługa Intune w witrynie Azure PortalApplies to: Intune in the Azure portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w portalu klasycznym?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune jest obecnie dostępna w witrynie Azure Portal, co oznacza, że przepływy pracy i funkcje, które były dotychczas używane, zmieniły się.Microsoft Intune is now in the Azure portal, meaning that the workflows and functionality you are used to are now different. Azure Portal oferuje nowe i zaktualizowane funkcje. W witrynie tej można zarządzać urządzeniami mobilnymi, komputerami i aplikacjami w organizacji.The new portal offers you new and updated functionality in the Azure portal where you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Informacje dotyczące nowego portalu można znaleźć w tej bibliotece i są one na bieżąco aktualizowane.You can find information about the new portal in this library, and it is continually updated. Jeśli masz sugestie dotyczące tego, co powinno się tu znaleźć, dodaj swoją opinię w komentarzach do tematu.If you have suggestions you'd like to see, leave feedback in the topic comments. Chętnie poznamy Twoje zdanie.We'd love to hear from you.

Do najważniejszych elementów nowego środowiska należą:Highlights of the new experience include:

  • Zintegrowana konsola dla wszystkich składników Enterprise Mobility + Security (EMS)An integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Konsola oparta na języku HTML, skonstruowana zgodnie ze standardami sieci WebAn HTML-based console built on web standards
  • Obsługa interfejsu API programu Microsoft Graph w celu zautomatyzowania wielu działańMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Grupy usługi Azure Active Directory (AD) w celu zapewnienia zgodności wszystkich aplikacji AzureAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • Obsługa większości nowoczesnych przeglądarek sieci WebSupport for most modern web browsers

Przed rozpoczęciemBefore you start

Aby skorzystać z usługi Intune w portalu Azure Portal, musisz mieć konto administratora i konto dzierżawy usługi Intune.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.Sign up for an account if you don't already have one.

Obsługiwane przeglądarki internetowe w portalu AzureSupported web browsers for the Azure portal

Portal Azure działa na większości współczesnych komputerów osobistych, komputerów Mac i tabletów.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Telefony komórkowe nie są obsługiwane.Mobile phones are not supported. Obecnie obsługiwane są następujące przeglądarki:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (najnowsza wersja)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (najnowsza wersja, tylko Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (najnowsza wersja)Chrome (latest version)
  • Firefox (najnowsza wersja)Firefox (latest version)

Sprawdź najnowsze informacje o obsługiwanych przeglądarkach w witrynie Azure Portal.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

Co znajduje się w tej bibliotece?What's in this library?

Dokumentacja odzwierciedla układ witryny Azure Portal, co ułatwia znalezienie potrzebnych informacji.The documentation reflects the layout of the Azure portal to make it easier to find the information you need.

Obciążenia portalu Azure

Wprowadzenie i rozpoczynanie pracyIntroduction and get started

Ta sekcja zawiera informacje wprowadzające, które ułatwiają rozpoczęcie korzystania z usługi Intune.This section contains introductory information that helps you get started using Intune.

Planowanie i projektowaniePlan and design

Informacje ułatwiające planowanie i projektowanie środowiska usługi Intune.Information to help you plan and design your Intune environment.

Rejestrowanie urządzeńDevice enrollment

Jak zarządzać urządzeniami za pomocą usługi Intune.How to get your devices managed by Intune.

Zgodność urządzeńDevice compliance

Zdefiniuj poziom zgodności urządzeń, a następnie zgłoś wszystkie niezgodne urządzenia.Define a compliance level for your devices, then report any devices that are not compliant.

Konfiguracja urządzeniaDevice configuration

Poznaj profile, których można użyć do skonfigurowania ustawień i funkcji na urządzeniach, którymi zarządzasz.Understand the profiles you can use to configure settings and features on devices you manage.

DevicesDevices

Za pomocą spisu i raportów ustal, jakimi urządzeniami zarządzasz.Get to know the devices you manage with inventory and reports.

Aplikacje mobilneMobile apps

Jak publikować, konfigurować i ochronić aplikacje oraz zarządzać nimi.How to publish, manage, configure, and protect apps.

Dostęp warunkowyConditional access

Ogranicz dostęp do usług programu Exchange w zależności od określonych warunków.Restrict access to Exchange services depending on conditions you specify.

Dostęp lokalnyOn-premises access

Konfigurowanie dostępu do programu Exchange ActiveSync i lokalnego programu ExchangeConfigure access to Exchange ActiveSync, and Exchange on-premises

UsersUsers

Więcej informacji na temat użytkowników z zarządzanymi urządzeniami i sortowaniu zasobów według grup.Learn about the users of devices you manage and sort resources into groups.

GrupyGroups

Dowiedz się, jak używać grup usługi Azure Active Directory w usłudze IntuneLearn about how you can use Azure Active Directory groups with Intune

Role usługi IntuneIntune roles

Decyduj, kto może wykonywać różne akcje usługi Intune i kogo mogą one dotyczyć.Control who can perform various Intune actions, and who those actions apply to. Możesz użyć wbudowanych ról, które obejmują kilka typowych scenariuszy usługi Intune, lub utworzyć własne.You can either use the built-in roles that cover some common Intune scenarios, or you can create your own roles.

Aktualizacje oprogramowaniaSoftware updates

Dowiedz się, jak konfigurować aktualizacje oprogramowania dla urządzeń z systemem Windows 10.Learn about how to configure software updates for Windows 10 devices.

Co nowegoWhat's new?

Dowiedz się, co nowego w usłudze Intune.Find out what's new in Intune.