Wprowadzenie do usługi Microsoft Intune w witrynie Azure PortalIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

Podobnie jak inne usługi platformy Azure, usługa Microsoft Intune jest dostępna w witrynie Azure Portal.Similar to other Azure services, Microsoft Intune is available in the Azure portal. Wybierając usługę Intune w witrynie Azure Portal, możesz zarządzać urządzeniami przenośnymi, komputerami i aplikacjami organizacji.By selecting Intune within the Azure portal, you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Uwaga

Jeśli używano poprzedniej wersji usługi Microsoft Intune, przydatne mogą być następujące informacje:If you've used a previous version of Microsoft Intune, you may find the following information helpful: * Dokąd została przeniesiona funkcja usługi Intune na platformie Azure? to artykuł, w którym można znaleźć opis określonych przepływów pracy i interfejsów użytkownika, które zmieniły się wraz z przejściem na platformę Azure.Where did my features go in Azure? is a reference to show you the specific workflows and UIs that have changed with the move to Azure. * Klasyczne grupy usługi Intune w witrynie Azure Portal to artykuł, w którym opisano wpływ przejścia do grup zabezpieczeń usługi Azure Active Directory na potrzeby zarządzania grupami.Intune classic groups in the Azure portal explains the implications of the shift to Azure Active Directory security groups for group management.

Najważniejsze funkcje środowiska usługi Microsoft Intune w witrynie Azure Portal obejmują:Highlights of the Microsoft Intune experience in the Azure portal include:

  • Zintegrowana konsola dla wszystkich składników Enterprise Mobility + Security (EMS)An integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Konsola oparta na języku HTML, skonstruowana zgodnie ze standardami sieci WebAn HTML-based console built on web standards
  • Obsługa interfejsu API programu Microsoft Graph w celu zautomatyzowania wielu działańMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Grupy usługi Azure Active Directory (AD) w celu zapewnienia zgodności wszystkich aplikacji AzureAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • Obsługa większości nowoczesnych przeglądarek sieci WebSupport for most modern web browsers

Przed rozpoczęciemBefore you start

Aby skorzystać z usługi Intune w portalu Azure Portal, musisz mieć konto administratora i konto dzierżawy usługi Intune.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.Sign up for an account if you don't already have one.

Obsługiwane przeglądarki internetowe w portalu AzureSupported web browsers for the Azure portal

Portal Azure działa na większości współczesnych komputerów osobistych, komputerów Mac i tabletów.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Telefony komórkowe nie są obsługiwane.Mobile phones are not supported. Obecnie obsługiwane są następujące przeglądarki:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (najnowsza wersja)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (najnowsza wersja, tylko Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (najnowsza wersja)Chrome (latest version)
  • Firefox (najnowsza wersja)Firefox (latest version)

Sprawdź najnowsze informacje o obsługiwanych przeglądarkach w witrynie Azure Portal.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

Usługa Microsoft Intune w witrynie Azure PortalMicrosoft Intune in the Azure portal

Usługę Microsoft Intune można znaleźć w witrynie Azure Portal.The Azure portal is where you can find the Microsoft Intune service. Na platformie Azure jest dostępnych wiele usług, ale ze znacznej ich części prawdopodobnie nie będziesz regularnie korzystać.There are several services in Azure, many of which you may not use on a regular basis. Aby uzyskać krótki przewodnik po dostosowywaniu środowiska portalu, zobacz Wprowadzenie do usługi Intune w witrynie Azure Portal.For a quick guide to customize your portal experience, see Getting started with Intune in the Azure portal.

Dokumentacja usługi Microsoft IntuneThe Microsoft Intune documentation

Ten temat, jak również cały zestaw dokumentacji usługi Microsoft Intune, są stale aktualizowane.This topic, as well as the entire Microsoft Intune documentation set, is continuously updated. Jeśli masz sugestie dotyczące tego, co powinno się tu znaleźć, dodaj swoją opinię w komentarzach do tematu.If you have suggestions you'd like to see, leave feedback in the topic comments. Chętnie poznamy Twoje zdanie.We'd love to hear from you.

Dokumentacja odzwierciedla układ usługi Microsoft Intune w witrynie Azure Portal (pokazany poniżej), aby ułatwić znajdowanie potrzebnych informacji.The documentation reflects the layout of Microsoft Intune in the Azure portal (shown below), so that it is easier to find the information you need.

Obciążenia portalu Azure

Przewodnik po dokumentacjiDocumentation guide

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby szybko odnaleźć i zrozumieć główne obszary usługi Microsoft Intune.Use the following table to quickly find and understand the major areas of Microsoft Intune.

SekcjaSection OpisDescription
Wprowadzenie i rozpoczynanie pracyIntroduction and get started Omówienie podstaw usługi Intune, w tym:Understand the fundamentals of Intune, including:
— Typowe rozwiązania- Common solutions
— Sposób, w jaki działa usługa Microsoft Intune- The way Microsoft Intune works
— Zarządzanie urządzeniami w usłudze Intune- Device management in Intune
— Zarządzanie aplikacjami w usłudze Intune- App management in Intune
— Zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (Enterprise Mobility Management, EMM) z rejestracją lub bez rejestracji urządzeń- Enterprise Mobility Management (EMM) with and without device enrollment
Planowanie i projektowaniePlan and design Wskazówki ułatwiające pomyślnie zaplanowanie i zaprojektowanie środowiska usługi Microsoft Intune.Guidance to help you successfully plan and design your Microsoft Intune environment.
Rejestrowanie urządzeńDevice enrollment Dowiedz się, jak usługa Microsoft Intune pomaga zarządzać urządzeniami pracowników, rejestrując urządzenia w usłudze Intune.Understand how Microsoft Intune helps you manage your workforce’s devices by enrolling the devices into the Intune service. Istnieje kilka metod rejestrowania urządzeń pracowników.There are several methods to enroll your workforce’s devices.
Zgodność urządzeńDevice compliance Zasady zgodności urządzeń usługi Intune służą do definiowania reguł i ustawień, z którymi urządzenie musi być zgodne, aby było uważane za spełniające zasady usługi Microsoft Intune.Intune device compliance policies define the rules and settings that a device must comply with in order to be considered compliant by Microsoft Intune. Przykładami zgodności są na przykład wymaganie hasła do uzyskiwania dostępu do urządzenia, szyfrowanie urządzeń i wymaganie minimalnej wersji systemu operacyjnego.For example, requiring a password for device access, encrypting devices, and requiring a minimum OS version are all compliance examples.
Konfiguracja urządzeńDevice configuration Skonfiguruj ustawienia i funkcje na wszystkich urządzeniach zarządzanych za pomocą usługi Microsoft Intune przez utworzenie profilów urządzeń.Configure the settings and features on all of the devices you manage using Microsoft Intune by creating device profiles. Możesz na przykład skonfigurować takie funkcje jak powiadomienia, udostępnianie danych, obsługa poczty e-mail, łączność Wi-Fi, certyfikaty i program Endpoint Protection.For example, you can configure such capabilities as notifications, data sharing, email support, wi-fi connectivity, certificates, and endpoint protection.
UrządzeniaDevices Upewnij się, że zarządzane urządzenia udostępniają zasoby, których użytkownicy końcowi potrzebują do wykonania swojej pracy, a jednocześnie chroń dane firmy przed ryzykiem.Ensure devices you manage are providing the resources your end users need to do their work while protecting your company's data from risk. Zarządzaj urządzeniami, przeglądając spis urządzeń pracowników i wykonując akcje urządzeń zdalnych.Manage devices by reviewing the workforce device inventory and performing remote device actions.
Aplikacje mobilneMobile apps Informacje o sposobie dodawania, wdrażania, monitorowania, konfigurowania i ochrony aplikacji.Understand how to add, deploy, monitor, configure, and protect apps.
Dostęp warunkowyConditional access Definiowanie warunków opartych na urządzeniach i opartych na aplikacjach dla bramy dostępu do danych firmowych.Define device-based and app-based conditions that gate access to your corporate data.
UżytkownicyUsers Dowiedz się, jak dodać użytkowników, urządzenia i aplikacje, którymi zarządzasz.Learn how to add users of devices and apps you manage.
GrupyGroups Dowiedz się, jak możesz utworzyć grupy w usłudze Intune i zarządzać nimi.Learn about how you can create and manage groups with Intune. Przy użyciu grup możesz szybko przypisać zasady konfiguracji i ochrony aplikacji i urządzeń.Using groups, you can quickly assign device and app configure and protection policies.
Role usługi IntuneIntune roles Informacje o sposobie kontrolowania tego, kto może wykonywać różne akcje usługi Intune i jak są stosowane te akcje.Learn how to control who can perform various Intune actions, and how those actions are applied. Możesz użyć wbudowanych ról, które obejmują kilka typowych scenariuszy usługi Intune, lub utworzyć własne.You can either use the built-in roles that cover some common Intune scenarios, or you can create your own roles.
Aktualizacje oprogramowaniaSoftware updates Dowiedz się, jak konfigurować aktualizacje oprogramowania dla urządzeń z systemem Windows 10.Learn how to configure software updates for Windows 10 devices.

Co nowegoWhat's new?

Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych funkcjach usługi Microsoft Intune, zobacz Co nowego.To learn about the latest capabilities of Microsoft Intune, see What's New.