Odczytywanie danych przy użyciu powiązań wejściowych

Aby nawiązać połączenie ze źródłem danych, musisz skonfigurować powiązanie wejściowe. To powiązanie umożliwi utworzenie komunikatu za pomocą minimalnej ilości kodu. Nie musisz pisać kodu dla takich zadań jak otwieranie połączenia z magazynem. Te zadania zostaną wykonane za pomocą środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions i powiązania.

Typy powiązań danych wejściowych

Istnieje wiele typów danych wejściowych. Jednak nie wszystkie typy obsługują zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe. Użyjesz ich w dowolnym momencie, gdy zechcesz pozyskać dane tego typu. Tutaj przyjrzymy się typom obsługującym powiązania danych wejściowych i temu, kiedy ich używać.

  • Blob Storage — powiązania magazynu obiektów blob umożliwiają odczyt z obiektu blob.

  • Azure Cosmos DB — powiązanie danych wejściowych usługi Azure Cosmos DB używa interfejsu API SQL, aby pobrać co najmniej jeden dokument usługi Azure Cosmos DB, a następnie przekazuje go do parametru wejściowego funkcji. Identyfikator dokumentu lub parametry zapytania można określić na podstawie wyzwalacza wywołującego funkcję.

  • Mobile Apps — powiązanie danych wejściowych usługi Mobile Apps ładuje rekord z punktu końcowego tabeli mobilnej i przekazuje go do funkcji.

  • Table Storage — możesz odczytywać dane i pracować z usługą Azure Table Storage.

Pełna lista obsługiwanych powiązań jest dostępna: tutaj

Aby utworzyć powiązanie jako powiązanie danych wejściowych, musisz zdefiniować parametr direction jako in. Parametry poszczególnych typów powiązań mogą się różnić.

Co to jest wyrażenie powiązania?

Wyrażenie powiązania to wyspecjalizowany tekst w pliku function.json, parametrach funkcji lub kodzie, który po wywołaniu funkcji jest oceniany w celu uzyskania wartości. Na przykład w przypadku powiązania kolejki usługi Service Bus możesz za pomocą wyrażenia powiązania uzyskać nazwę tej kolejki z ustawień aplikacji.

Typy wyrażeń powiązania

  • Ustawienia aplikacji
  • Nazwa pliku wyzwalacza
  • Metadane wyzwalacza
  • Ładunki JSON
  • Nowy identyfikator GUID
  • Bieżąca data i godzina

Większość wyrażeń identyfikuje się przez umieszczenie ich w nawiasach klamrowych. Jednak wyrażenia powiązania ustawień aplikacji zamiast w nawiasach klamrowych są umieszczane między znakami procentu. Na przykład jeśli ścieżką powiązania danych wyjściowych obiektu blob jest %Environment%/newblob.txt, a wartość ustawienia aplikacji Environment to Development, obiekt blob zostanie utworzony w kontenerze Development.

Podsumowanie

Powiązania danych wejściowych umożliwiają połączenie funkcji ze źródłem danych. Istnieje kilka typów źródeł danych, z którymi można się łączyć, a ich parametry są różne. Wartości z różnych źródeł można rozpoznawać, korzystając z wyrażeń powiązania w pliku function.json, parametrach funkcji lub kodzie.