Projektowanie MVVM ViewModel dla platformy Xamarin. Forms

Średni
Deweloper
Xamarin
.NET
Visual Studio

Rozdziel logikę biznesową i kod interfejsu użytkownika przy użyciu wzorca projektowego MVVM.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Określ, kiedy używać wzorca Model-View-ViewModel
  • Użyj ViewModel, aby zwiększyć zachowanie wizualizacji
  • Poprawa testowania kodu za poorednictwem właściwości, które są powiązane z danymi

Wymagania wstępne

  • Program Visual Studio 2019 (dowolna wersja)
  • Znajomość języka C# i platformy .NET