Włączanie niezawodnej obsługi komunikatów dla aplikacji przetwarzających dane big data przy użyciu usługi Azure Event Hubs

Początkujący
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
Event Hubs

Połącz aplikacje wysyłające i odbierające z usługą Event Hubs, aby obsługiwać bardzo duże obciążenia bez utraty danych.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Tworzenie centrum zdarzeń za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
  • Konfigurowanie aplikacji na potrzeby wysyłania i odbierania komunikatów za pośrednictwem centrum zdarzeń
  • Ocena wydajności centrum zdarzeń przy użyciu witryny Azure Portal

Wymagania wstępne

  • Tworzenie zasobów i zarządzanie nimi przy użyciu witryny Azure Portal
  • Doświadczenie w logowaniu się na platformie Azure i tworzeniu zasobów za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
  • Znajomość podstawowych pojęć dotyczących danych big data, takich jak przesyłanie strumieniowe i przetwarzanie zdarzeń