Zarządzanie magazynami danych nierelacyjnych na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Użytkownik biznesowy
Inżynier danych
Uczeń
Azure

Dowiedz się, jak przekazywać i pobierać dane przechowywane w usługach Azure Cosmos DB, Azure Blob Storage i Azure File Storage.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis interfejsów API usługi Azure Cosmos DB
  • Opis zarządzania nierelacyjnym magazynem na platformie Azure

Wymagania wstępne

Brak