Przechowywanie danych grafu i uzyskiwanie do nich dostępu w usłudze Azure Cosmos DB przy użyciu interfejsu API programu Graph

Początkujący
Deweloper
Azure
Cosmos DB

Tworzenie aplikacji, która używa usługi Azure Cosmos DB jako grafowej bazy danych. Przechowywanie i pobieranie danych grafu oraz manipulowanie nimi i wizualizowanie ich za pomocą Eksploratora danych.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ustalanie, czy grafowa baza danych zaspokaja potrzeby aplikacji dotyczące danych
  • Przechowywanie danych w grafowej bazie danych z aplikacji przy użyciu interfejsu API języka Gremlin
  • Wykonywanie zapytań dotyczących danych w grafowej bazie danych z aplikacji przy użyciu interfejsu API języka Gremlin

Wymagania wstępne

  • Tworzenie i używanie usługi Azure Cosmos DB na poziomie dla początkujących