Podsumowanie

Ukończone

Zestawy SDK platformy Azure pomagają zautomatyzować różne nadmiarowe operacje na platformie Azure. Scenariusz dla przedsiębiorstw często obejmuje przekazywanie plików z serwerów lokalnych do usługi Azure Data Lake Storage Gen2 w regularnych odstępach czasu. Aplikacje analityczne mogą następnie korzystać z usług Azure Databricks i Azure HDInsight do uzyskiwania szczegółowych informacji z przekazywanych danych, nawet jeśli dane są różnie sformatowane.

Usługa Azure Storage przechowuje różne rodzaje danych w skalowalny i niezawodny sposób. Niezależnie od tego, czy dane są ustrukturyzowane, czy nie, usługa Azure Storage może je wszystkie przechowywać.

Eksplorator usługi Azure Storage umożliwia wydajne zarządzanie danymi. Ta bogata w funkcje aplikacja oferuje różne narzędzia dla różnych typów magazynów. Pobierz ją na komputer i połącz ze swoją subskrypcją, aby móc uzyskiwać dostęp do konta magazynu bez korzystania z witryny Azure Portal. Za pomocą Eksploratora usługi Storage można się też połączyć z innymi usługami magazynu danych na platformie Azure, takimi jak Azure Cosmos DB.

Czyszczenie

Aby uniknąć naliczenia dodatkowych kosztów na koncie platformy Azure, usuń grupę zasobów mslearn-datalake-test. Ta akcja spowoduje usunięcie wszystkich zasobów utworzonych w tym module.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Twoja firma ma konto usługi Data Lake Storage Gen2. Jeśli chcesz przekazać jeden plik przy użyciu narzędzia, którego nie trzeba instalować ani konfigurować, to jakiego narzędzia należałoby użyć?

2.

Twoja firma ma konto usługi Data Lake Storage Gen2. Jakiego narzędzia należałoby użyć do przeniesienia setek plików z usługi Amazon S3 do usługi Azure Data Lake Storage?