Administrowanie kontenerami na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Azure
Container Instances
Container Registry

Usługa Azure Container Instances to najszybszy i najłatwiejszy sposób uruchamiania kontenerów na platformie Azure. W ramach tej ścieżki szkoleniowej nauczysz się, jak tworzyć kontenery i nimi zrządzać oraz jak korzystać z usługi ACI w celu zapewnienia elastycznego skalowania usługi Kubernetes.

Wymagania wstępne:

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Tworzenie konteneryzowanej aplikacji internetowej za pomocą platformy Docker

Po utworzeniu pakietu aplikacji internetowej można ją wdrożyć jako obraz platformy Docker i uruchomić z wystąpienia kontenera platformy Azure.

Tworzenie i przechowywanie obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry

Usługa Azure Container Registry to zarządzana usługa rejestru platformy Docker oparta na oprogramowaniu typu open source Docker Registry 2.0. Usługa Container Registry jest prywatną i hostowaną na platformie Azure usługą, która umożliwia tworzenie i przechowywanie obrazów wdrożeń kontenerów dowolnego typu oraz zarządzanie nimi. Dowiedz się, jak tworzyć i przechowywać obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry.

Uruchamianie kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances

Dowiedz się, jak uruchamiać aplikacje konteneryzowane przy użyciu kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances (ACI).

Wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanej aplikacji internetowej za pomocą usługi Azure App Service

Utwórz obraz platformy Docker i przechowuj go w repozytorium w usłudze Azure Container Registry. Użyj usługi Azure App Service do wdrożenia aplikacji internetowej opartej na obrazie platformy Docker. Skonfiguruj ciągłe wdrażanie dla aplikacji internetowej przy użyciu elementu webhook, który monitoruje obraz platformy Docker pod kątem zmian.