Administrowanie zasobami infrastruktury na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Azure
Virtual Machines
Storage
Azure Portal
Monitor
CLIs
Azure Resource Manager

Dowiedz się, jak tworzyć, zabezpieczać i skalować zasoby maszyny wirtualnej oraz zarządzać nimi.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się więcej o decyzjach podejmowanych przed utworzeniem maszyny wirtualnej, opcjach tworzenia i zarządzania nią, a także o rozszerzeniach oraz usługach używanych do zarządzania maszyną wirtualną.

W tym module omówimy sposób tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu witryny Azure Portal.

Dzięki maszynom wirtualnym platformy Azure możesz w ciągu kilku minut utworzyć dedykowane zasoby obliczeniowe, których można używać podobnie jak fizycznych komputerów lub serwerów.

Dowiedz się, jak tworzyć, uruchamiać i zatrzymywać maszyny wirtualne na platformie Azure oraz jak wykonywać inne zadania zarządzania tymi maszynami za pomocą międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Wdróż rozwiązanie Azure Update Management, aby aktualizować maszyny wirtualne w środowisku chmury.

Dowiedz się, jak bezpiecznie skonfigurować sieć dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

Dowiedz się, jak można za pomocą szablonów usługi Resource Manager przedstawiać wdrożenia w formie kodu, co pozwala na szybsze i bardziej niezawodne wdrażanie.

Poznawanie i tworzenie różnych typów magazynów dyskowych dostępnych dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

Jak najszybsze przenoszenie danych jest dobre dla firmy. Uzyskaj informacje na temat wydajności dysków na platformie Azure oraz dowiedz się, w jaki sposób buforowanie może pomóc zoptymalizować operacje odczytu i zapisu w magazynie, i jak włączyć buforowanie w celu zoptymalizowania wydajności dysków maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Użyj usługi Azure Disk Encryption (ADE) do szyfrowania dysków systemu operacyjnego oraz danych na istniejących i nowych maszynach wirtualnych.