Administrowanie zasobami infrastruktury na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Azure
Virtual Machines
Storage
Azure Portal
Monitor
CLIs
Azure Resource Manager

Dowiedz się, jak tworzyć, zabezpieczać i skalować zasoby maszyny wirtualnej oraz zarządzać nimi.

Wymagania wstępne:

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Wprowadzenie do maszyn wirtualnych platformy Azure

Dowiedz się więcej o decyzjach podejmowanych przed utworzeniem maszyny wirtualnej, opcjach tworzenia i zarządzania nią, a także o rozszerzeniach oraz usługach używanych do zarządzania maszyną wirtualną.

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure

W tym module omówimy sposób tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu witryny Azure Portal.

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows na platformie Azure

Dzięki maszynom wirtualnym platformy Azure możesz w ciągu kilku minut utworzyć dedykowane zasoby obliczeniowe, których można używać podobnie jak fizycznych komputerów lub serwerów.

Zarządzanie maszynami wirtualnymi przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Dowiedz się, jak tworzyć, uruchamiać i zatrzymywać maszyny wirtualne na platformie Azure oraz jak wykonywać inne zadania zarządzania tymi maszynami za pomocą międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Dbanie o aktualność maszyn wirtualnych

Wdróż rozwiązanie Azure Update Management, aby aktualizować maszyny wirtualne w środowisku chmury.

Konfigurowanie sieci dla maszyn wirtualnych

Dowiedz się, jak bezpiecznie skonfigurować sieć dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

Tworzenie szablonów usługi Azure Resource Manager

Dowiedz się, jak można za pomocą szablonów usługi Resource Manager przedstawiać wdrożenia w formie kodu, co pozwala na szybsze i bardziej niezawodne wdrażanie.

Dodawanie dysków do maszyn wirtualnych platformy Azure i określanie ich rozmiaru

Poznawanie i tworzenie różnych typów magazynów dyskowych dostępnych dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

Buforowanie i wydajność dysków magazynu platformy Azure

Jak najszybsze przenoszenie danych jest dobre dla firmy. Uzyskaj informacje na temat wydajności dysków na platformie Azure oraz dowiedz się, w jaki sposób buforowanie może pomóc zoptymalizować operacje odczytu i zapisu w magazynie, i jak włączyć buforowanie w celu zoptymalizowania wydajności dysków maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Zabezpieczanie dysków maszyny wirtualnej platformy Azure

Użyj usługi Azure Disk Encryption (ADE) do szyfrowania dysków systemu operacyjnego oraz danych na istniejących i nowych maszynach wirtualnych.