AZ-204: Implementowanie rozwiązań infrastruktury jako usługi

Średni
Deweloper
Azure
Container Instances
Container Registry
Azure Resource Manager
Virtual Machines

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać maszynę wirtualną, wdrażać zasoby przy użyciu Azure Resource Manager szablonów oraz wdrażać kontenery i zarządzać nimi.

Wymagania wstępne

  • Co najmniej rok doświadczenia w tworzeniu skalowalnych rozwiązań na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania.
  • Podstawowa wiedza na temat platformy Azure i pojęć związanych z chmurą, usług i Azure Portal.
  • Jeśli jesteś nowym użytkownikiem platformy Azure lub przetwarzania w chmurze, zalecamy ukończenie kursu AZ-900: Podstawy platformy Azure.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się więcej o opcjach dostępności i rozmiarów usługi Azure Virtual Machines oraz o tym, jak utworzyć maszynę wirtualną przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Dowiedz się, Azure Resource Manager (ARM) może pomóc w usprawnieniu wdrożeń, wybraniu odpowiedniego trybu wdrażania dla rozwiązania oraz utworzeniu i wdrożeniu szablonu usługi ARM.

Dowiedz się, jak używać Azure Container Registry do przechowywania obrazów kontenerów oraz automatyzowania kompilacji i wdrożeń.

Dowiedz się, Azure Container Instances mogą pomóc w szybkim wdrażaniu kontenerów, ustawiać zmienne środowiskowe i określać zasady ponownego uruchamiania kontenera.