System Linux na platformie Azure

Początkujący
Architekt rozwiązań
Administrator
Deweloper
Azure

Ta kompleksowa ścieżka szkoleniowa zawiera przegląd wdrażania systemu Linux i zarządzania nim na platformie Azure. Poznaj pojęcia związane z chmurą obliczeniową, rozwiązania IaaS i PaaS z systemem Linux oraz usługi platformy Azure w chmurze. Dowiedz się, jak przeprowadzać migrację i rozbudowywać obciążenia oparte na systemie Linux na platformie Azure, zwiększając skalowalność, bezpieczeństwo i ochronę prywatności.

Ta ścieżka szkoleniowa powinna być używana razem ze ścieżką szkoleniową Podstawy platformy Azure, część 1: opisywanie kluczowych pojęć dotyczących platformy Azure. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem chmury obliczeniowej, rozważ skorzystanie najpierw z pierwszej ścieżki szkoleniowej w 6-częściowej serii ścieżek szkoleniowych Podstawy platformy Azure.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Interesuje Cię chmura, ale nie masz pewności, do czego może Ci się przydać? W tym module poznasz zalety korzystania z usług przetwarzania w chmurze i dowiesz się, jak rozróżnić poszczególne kategorie i typy przetwarzania w chmurze.

Odkryj unikatowe korzyści wynikające z uruchamiania systemu Linux na platformie Azure oraz poznaj sposób uruchamiania aplikacji i obciążeń opartych na systemie Linux w chmurze za pomocą platformy Azure.

Dowiedz się więcej o decyzjach podejmowanych przed utworzeniem maszyny wirtualnej, opcjach tworzenia i zarządzania nią, a także o rozszerzeniach oraz usługach używanych do zarządzania maszyną wirtualną.

W tym module omawiamy sposób tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu witryny Azure Portal.

W tym module zapoznasz się z różnymi pojęciami, zasobami i terminologią, które są niezbędne do pracy z architekturą platformy Azure. Na przykład dowiesz się więcej na temat subskrypcji platformy Azure i grup zarządzania, grup zasobów oraz usługi Azure Resource Manager, a także regionów platformy Azure i stref dostępności.

Zminimalizuj czas i zasoby wymagane do przeprowadzenia migracji środowiska lokalnego na platformę Azure. Oceń bieżące systemy za pomocą usługi Azure Migrate i przeprowadź ich migrację przy użyciu usług Azure Migrate i Azure Database Migration Service.

Learn the benefits of installing SQL Server on Linux.

W tym module znajdziesz informacje o problemach i kwestiach dotyczących migrowania lokalnych baz danych typu "open source" do platformy Azure, usług udostępnianych przez platformę Azure w celu ułatwienia migracji baz danych oraz sposobu planowania migracji.

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację internetową opartą na stosie MEAN na nowej maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure.

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Dowiedz się, jak utworzyć witrynę internetową za pośrednictwem platformy hostowanych aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service.

Użyj buforowania Redis na platformie Azure, aby zmniejszyć obciążenie baz danych. Zastosuj inne architektury buforowania do obsługi większych obciążeń w środowiskach rozproszonych i przetwarzających duże ilości danych.

Usługa Azure Functions umożliwia deweloperom hostowanie logiki biznesowej, która może być wykonywana bez zarządzania infrastrukturą i bez jej aprowizowania.

Określ, jakie typy problemów biznesowych można rozwiązać za pomocą usługi Azure Kubernetes Service. Opisz korzyści płynące z orkiestracji kontenerów za pomocą funkcji, takich jak zarządzanie wdrożeniami, aktualizacje automatyczne i samonaprawianie.

Dowiedz się, jak uruchamiać aplikacje konteneryzowane przy użyciu kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances (ACI).