Opracowywanie i wdrażanie aplikacji na platformie Kubernetes

Średni
Administrator
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Azure

W ramach tej ścieżki szkoleniowej dowiesz się, jak opracowywać, kompilować, wdrażać i automatycznie obsługiwać natywne dla chmury aplikacje zaprojektowane pod kątem usługi Azure Kubernetes Service, począwszy od notatnika po potok wdrożenia.

Wymagania wstępne

  • Subskrypcja platformy Azure
  • Umiejętność korzystania z interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
  • Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal
  • Podstawowa znajomość platformy Kubernetes i pojęć z nią związanych

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Szybko wdróż konteneryzowaną aplikację hostowaną w usługach Azure Container Services lub innym rejestratorze usługi Azure Kubernetes Service przy użyciu deklaratywnych plików manifestu.

Helm to menedżer pakietów aplikacji służący do standaryzacji i upraszczania procesu wdrażania aplikacji natywnych dla chmury na platformie Kubernetes. W tym miejscu dowiesz się, jak instalować pakiety innych firm nazywane pakietami Helm oraz jak tworzyć i instalować pakiety Helm dla obciążeń opracowywanych przez zespoły programistyczne.

Szybko wdrażaj aplikacje kontenerowe w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) przy użyciu funkcji GitHub Actions wyzwalanej za pomocą zdarzeń usługi GitHub.

Dowiedz się, jak utworzyć aplikację stanową zarządzaną przez zewnętrzne źródło danych przy użyciu usług Azure Cosmos DB i AKS z zastosowaniem najlepszych rozwiązań dotyczących architektury.

Dowiedz się, jak bezpiecznie przechowywać wpisy tajne i konfiguracje aplikacji przy użyciu natywnych zasobów Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS). Wdróż kompletną aplikację, używając wpisów tajnych i obiektów ConfigMap do przechowywania istotnych danych.

Zapoznaj się ze strategiami optymalizacji kosztów, które możesz zastosować na platformie Azure do procesu tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje funkcje, które służą do zarządzania kosztami obliczeń w klastrze AKS. Te funkcje obejmują automatyczne skalowanie węzłów, pule węzłów typu spot AKS i usługę Azure Policy.