Wprowadzenie do spisu sprzętu w Configuration ManagerIntroduction to hardware inventory in Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Użyj spisu sprzętu w Configuration Manager, aby zebrać informacje o konfiguracji sprzętowej urządzeń klienckich w organizacji.Use hardware inventory in Configuration Manager to collect information about the hardware configuration of client devices in your organization. Aby zebrać spis sprzętu, należy wybrać ustawienie Włącz spis sprzętu na klientach w ustawieniach klienta.To collect hardware inventory, you must select the Enable hardware inventory on clients setting in client settings.

Po włączeniu spisu sprzętu i uruchomieniu cyklu spisu sprzętu klient wysyła informacje do punktu zarządzania w lokacji klienta.After hardware inventory is enabled and the client runs a hardware inventory cycle, the client sends the information to a management point in the client's site. Następnie punkt zarządzania przekazuje informacje spisu do serwera lokacji Configuration Manager, w którym są przechowywane informacje spisu w bazie danych lokacji.The management point then forwards the inventory information to the Configuration Manager site server, which stores the inventory information in the site database. Spis sprzętu jest uruchamiany na klientach zgodnie z harmonogramem określonym w ustawieniach klienta.Hardware inventory runs on clients according to the schedule that you specify in client settings.

Wyświetlanie spisu sprzętuView hardware inventory

Możesz użyć kilku metod, aby wyświetlić dane spisu sprzętu zbierane Configuration Manager, w tym te metody:You can use several methods to view the hardware inventory data that Configuration Manager collects, including these methods:

Przy uruchamianiu spisu sprzętu na urządzeniu klienckim pierwsze dane spisu zwracane przez klienta to zawsze pełny spis.When hardware inventory runs on a client device, the first inventory data that the client returns is always a full inventory. Kolejne dane spisu zawierają tylko informacje różnicowe spisu.Subsequent inventory data contains only delta inventory information. Serwer lokacji przetwarza informacje różnicowe spisu w otrzymanej kolejności.The site server processes delta inventory information in the order received. Jeśli brakuje informacji różnicowych dla klienta, serwer lokacji odrzuca dodatkowe informacje różnicowe i nakazuje klientowi uruchomienie pełnego cyklu spisu.If delta information for a client is missing, the site server rejects additional delta information and directs the client to run a full inventory cycle.

Configuration Manager zapewnia ograniczoną obsługę komputerów z dwoma rozruchem.Configuration Manager provides limited support for dual-boot computers. Configuration Manager mogą odnajdywać komputery z dwoma rozruchem, ale zwracają informacje dotyczące spisu tylko z systemu operacyjnego, który jest aktywny w momencie uruchomienia cyklu spisu.Configuration Manager can discover dual-boot computers but returns inventory information only from the operating system that's active when the inventory cycle runs.

Uwaga

Informacje o sposobach używania spisu sprzętu z klientami z systemem Linux i UNIX znajdują się w temacie spis sprzętu dla systemów Linux i UNIX.For information about how to use hardware inventory with clients that run Linux and UNIX, see Hardware inventory for Linux and UNIX.

Rozszerzanie spisu sprzętu programu Configuration ManagerExtending Configuration Manager hardware inventory

Oprócz wbudowanego spisu sprzętu w Configuration Manager można również użyć jednej z tych metod, aby zwiększyć spis sprzętu w celu zebrania dodatkowych informacji:In addition to the built-in hardware inventory in Configuration Manager, you can also use one of these methods to extend hardware inventory to collect more information:

  • Włącz, Wyłącz, Dodaj i Usuń klasy spisu sprzętu z konsoli Configuration Manager.Enable, disable, add and remove inventory classes for hardware inventory from the Configuration Manager console.
  • Użyj plików NOIDMIF, aby zebrać informacje o urządzeniach klienckich, których nie można rozmieścić Configuration Manager.Use NOIDMIF files to collect information about client devices that can't be inventoried by Configuration Manager. Możesz na przykład zebrać numer zasobu urządzenia, który istnieje tylko w postaci etykiety na urządzeniu.For example, you might want to collect device asset number information that exists only as a label on the device. Spis NOIDMIF jest automatycznie kojarzony z urządzeniem klienckim, z którego został zebrany.NOIDMIF inventory is automatically associated with the client device that it was collected from.
  • Pliki IDMIF umożliwiają zbieranie informacji o zasobach, które nie są skojarzone z klientem Configuration Manager, na przykład projektorów, kopiarkach i drukarkach sieciowych.Use IDMIF files to collect information about assets that aren't associated with a Configuration Manager client, for example, projectors, photocopiers, and network printers.

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tych metod do rozszerania Configuration Manager spisu sprzętu, zobacz jak skonfigurować spis sprzętu.For more information about using these methods to extend Configuration Manager hardware inventory, see How to configure hardware inventory.