Monitorowanie klientów i zarządzanie nimi w Configuration ManagerMonitor and manage clients in Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Po zainstalowaniu klienta programu na urządzeniach w organizacji Configuration Manager oferuje kilka sposobów monitorowania i zarządzania nim.After you install the client on devices in your organization, Configuration Manager provides several ways to monitor and manage it. Można monitorować klientów, aby sprawdzać ich stan, a Configuration Manager mogą automatycznie rozwiązywać niektóre wykryte problemy.You can monitor clients to check their status, and Configuration Manager can automatically fix some problems it detects. Użyj konsoli Configuration Manager, aby zarządzać klientami dla poszczególnych urządzeń lub kolekcji urządzeń.Use the Configuration Manager console to manage clients for individual devices or device collections.

Współzarządzanie umożliwia jednoczesne zarządzanie urządzeniami z systemem Windows 10 za pomocą programu Configuration Manager i usługi Microsoft Intune.Co-management enables you to concurrently manage Windows 10 devices by using both Configuration Manager and Microsoft Intune. Umożliwia ona dołączenie istniejącej inwestycji w Configuration Manager przez dodanie nowych funkcji.It lets you cloud-attach your existing investment in Configuration Manager by adding new functionality. Po włączeniu współzarządzania możesz skorzystać z usługi Intune, aby uzyskać dodatkowe akcje zarządzania klientami.When you enable co-management, you can use Intune for additional client management actions. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest współzarządzanie?.For more information, see What is co-management?.