Planowanie strategii hierarchii źródłowej w Configuration ManagerPlan a source hierarchy strategy in Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Przed skonfigurowaniem zadania migracji w środowisku Configuration Manager należy skonfigurować hierarchię źródłową i zebrać dane z co najmniej jednej lokacji źródłowej w tej hierarchii.Before you set up a migration job in your Configuration Manager environment, you must configure a source hierarchy and gather data from at least one source site in that hierarchy. W poniższych sekcjach znajdują się informacje ułatwiające planowanie konfigurowania hierarchii źródłowych, konfigurowania lokacji źródłowych oraz określania sposobu, w jaki Configuration Manager gromadzi informacji z lokacji źródłowych w hierarchii źródłowej.Use the following sections to help you plan for configuring source hierarchies, configuring source sites, and determining how Configuration Manager gathers information from the source sites in the source hierarchy.

Hierarchie źródłoweSource hierarchies

Hierarchia źródłowa to hierarchia Configuration Manager, która zawiera dane, które mają zostać zmigrowane.A source hierarchy is a Configuration Manager hierarchy that has data that you want to migrate. Podczas konfigurowania migracji i określania hierarchii źródłowej należy określić lokację najwyższego poziomu w hierarchii źródłowej.When you set up migration and specify a source hierarchy, you specify the top-level site of the source hierarchy. Ta lokacja nosi również nazwę lokacji źródłowej.This site is also called a source site. Dodatkowe lokacje, z których można migrować dane w hierarchii źródłowej, są także nazywane lokacjami źródłowymi.Additional sites that you can migrate data from in the source hierarchy are also called source sites.

  • Po skonfigurowaniu zadania migracji w celu migrowania danych z hierarchii źródłowej Configuration Manager 2007, należy skonfigurować ją do migracji danych z jednej lub wielu określonych lokacji źródłowych w hierarchii źródłowej.When you set up a migration job to migrate data from a Configuration Manager 2007 source hierarchy, you configure it to migrate data from one or more specific source sites in the source hierarchy.

  • W przypadku skonfigurowania zadania migracji w celu migrowania danych z hierarchii źródłowej z programem System Center 2012 Configuration Manager lub nowszym należy określić tylko lokację najwyższego poziomu.When you set up a migration job to migrate data from a source hierarchy that runs System Center 2012 Configuration Manager or later, you only need to specify the top-level site.

Jednocześnie można skonfigurować tylko jedną hierarchię źródłową.You can set up only one source hierarchy at a time.

  • W przypadku skonfigurowania nowej hierarchii źródłowej ta hierarchia automatycznie będzie bieżącą hierarchią źródłową zastępującą poprzednią hierarchię źródłową.If you set up a new source hierarchy, that hierarchy automatically becomes the current source hierarchy replacing the previous source hierarchy.

  • Podczas konfigurowania hierarchii źródłowej należy określić lokację najwyższego poziomu w hierarchii źródłowej i określić poświadczenia dla Configuration Manager, które mają być używane do nawiązywania połączenia z dostawcą programu SMS i bazą danych lokacji tej lokacji źródłowej.When you set up a source hierarchy, you must specify the top-level site of the source hierarchy and specify credentials for Configuration Manager to use to connect to the SMS Provider and site database of that source site.

  • Configuration Manager używa tych poświadczeń do uruchamiania zbierania danych w celu pobrania informacji o obiektach i punktach dystrybucji z lokacji źródłowej.Configuration Manager uses these credentials to run data gathering to retrieve information about the objects and distribution points from the source site.

  • W ramach procesu zbierania danych identyfikowane są lokacje podrzędne w hierarchii źródłowej.As part of the data gathering process, child sites in the source hierarchy are identified.

  • Jeśli Hierarchia źródłowa jest hierarchią Configuration Manager 2007, można skonfigurować te dodatkowe lokacje jako lokacje źródłowe z oddzielnymi poświadczeniami dla każdej lokacji źródłowej.If the source hierarchy is a Configuration Manager 2007 hierarchy, you can set up those additional sites as source sites with separate credentials for each source site.

Chociaż istnieje możliwość skonfigurowania wielu hierarchii źródłowych, migracja będzie aktywna tylko dla jednej hierarchii źródłowej.Although you can set up multiple source hierarchies in succession, migration is active for only one source hierarchy at a time.

  • Jeśli skonfigurujesz dodatkową hierarchię źródłową przed ukończeniem migracji z bieżącej hierarchii źródłowej, Configuration Manager anuluje wszystkie aktywne zadania migracji i przeniesie wszystkie zaplanowane zadania migracji dla bieżącej hierarchii źródłowej.If you set up an additional source hierarchy before you complete migration from the current source hierarchy, Configuration Manager cancels any active migration jobs and postpones any scheduled migration jobs for the current source hierarchy.

  • Nowo skonfigurowana Hierarchia źródłowa stanie się bieżącą hierarchią źródłową, a pierwotna Hierarchia źródłowa jest teraz nieaktywna.The newly configured source hierarchy then becomes the current source hierarchy, and the original source hierarchy is now inactive.

  • Następnie można skonfigurować poświadczenia połączenia, dodatkowe lokacje źródłowe i zadania migracji dla nowej hierarchii źródłowej.You can then set up connection credentials, additional source sites, and migration jobs for the new source hierarchy.

W przypadku przywrócenia nieaktywnej hierarchii źródłowej i wcześniejszego użycia danych oczyszczania migracjimożna wyświetlić wcześniej skonfigurowane zadania migracji dla tej hierarchii źródłowej.If you restore an inactive source hierarchy and have not previously used Cleanup Migration Data, you can view the previously configured migration jobs for that source hierarchy. Zanim jednak będzie można kontynuować migrację z tej hierarchii, konieczne będzie ponowne skonfigurowanie poświadczeń w celu nawiązania połączenia z odpowiednimi lokacjami źródłowymi w hierarchii, a następnie ponowne zaplanowanie wszystkich nieukończonych zadań migracji.However, before you can continue migration from that hierarchy, you must reconfigure the credentials to connect to applicable source sites in the hierarchy, and then reschedule any migration jobs that did not finish.

Przestroga

Jeśli wykonywana jest migracja danych z więcej niż jednej hierarchii źródłowej, każda dodatkowa hierarchia źródłowa musi zawierać unikatowy zestaw kodów lokacji.If you migrate data from more than a single source hierarchy, each additional source hierarchy must contain a unique set of site codes.
Hierarchie źródłowe i docelowe wymagają także innego zestawu kodów lokacji.Source and destination hierarchies also requires different set of site codes.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu hierarchii źródłowej, zobacz Konfigurowanie hierarchii źródłowych i lokacji źródłowych na potrzeby migracji do Configuration Manager Current BranchFor more about configuring a source hierarchy, see Configuring source hierarchies and source sites for migration to Configuration Manager current branch

Lokacje źródłoweSource sites

Lokacje źródłowe to lokacje w hierarchii źródłowej zawierające dane, które mają zostać poddane migracji.Source sites are the sites in the source hierarchy that have the data that you want to migrate. Lokacja najwyższego poziomu w hierarchii źródłowej zawsze stanowi pierwszą lokację źródłową.The top-level site of the source hierarchy is always the first source site. Kiedy migracja zbiera dane z pierwszej lokacji źródłowej nowej hierarchii źródłowej, odnajduje informacje o dodatkowych lokacjach w tej hierarchii.When migration collects data from the first source site of a new source hierarchy, it discovers information about additional sites in that hierarchy.

Kolejne czynności po zakończeniu zbierania danych dotyczących początkowej lokacji źródłowej są zależne od wersji produktu w hierarchii źródłowej.After data gathering completes for the initial source site, the actions you take next depend on the product version of the source hierarchy.

Lokacje źródłowe z programem Configuration Manager 2007 SP2Source sites that run Configuration Manager 2007 SP2

Po zebraniu danych z początkowej lokacji źródłowej hierarchii Configuration Manager 2007 SP2 nie trzeba konfigurować dodatkowych lokacji źródłowych przed utworzeniem zadań migracji.After data is gathered from the initial source site of the Configuration Manager 2007 SP2 hierarchy, you do not have to set up additional source sites before you create migration jobs. Jednak aby można było migrować dane z dodatkowych lokacji, należy skonfigurować dodatkowe lokacje jako lokacje źródłowe, a Configuration Manager muszą pomyślnie zebrać dane z tych lokacji.However, before you can migrate data from additional sites, you must set up additional sites as source sites, and Configuration Manager must successfully gather data from those sites.

Aby zebrać dane z dodatkowych lokacji, należy oddzielnie skonfigurować każdą lokację jako lokację źródłową.To gather data from additional sites, you individually set up each site as a source site. Wymaga to określenia poświadczeń dla Configuration Manager w celu nawiązania połączenia z dostawcą programu SMS i bazą danych lokacji każdej lokacji źródłowej.This requires you to specify the credentials for Configuration Manager to connect to the SMS Provider and site database of each source site. Po skonfigurowaniu poświadczeń dla lokacji źródłowej rozpoczyna się proces zbierania danych dla tej lokacji.After you set up the credentials for a source site, the data gathering process for that site begins.

Podczas konfigurowania dodatkowych lokacji źródłowych w hierarchii źródłowej programu Configuration Manager 2007 SP2 należy skonfigurować lokacje źródłowe z góry, co oznacza, że Lokacje najniższej warstwy należy skonfigurować jako ostatnie.When you set up additional source sites in a Configuration Manager 2007 SP2 source hierarchy, you must set up source sites from the top down, which means you set up the bottom-tier sites last. W każdej chwili można skonfigurować lokacje źródłowe w gałęzi hierarchii, ale lokację jako lokację źródłową należy skonfigurować przed skonfigurowaniem jej lokacji podrzędnych jako lokacji źródłowych.You can configure source sites in a branch of the hierarchy at any time, but you must set up a site as a source site before you set up any of its child sites as source sites.

Uwaga

Migracja jest obsługiwana tylko w przypadku lokacji głównych w hierarchii Configuration Manager 2007 SP2.Only primary sites in a Configuration Manager 2007 SP2 hierarchy are supported for migration.

Lokacje źródłowe z programem System Center 2012 Configuration Manager lub nowszymSource sites that run System Center 2012 Configuration Manager or later

Po zebraniu danych z początkowej lokacji źródłowej hierarchii programu System Center 2012 Configuration Manager lub nowszej nie trzeba konfigurować dodatkowych lokacji źródłowych w tej hierarchii źródłowej.After data is gathered from the initial source site of the System Center 2012 Configuration Manager or later hierarchy, you do not have to set up additional source sites in that source hierarchy. Wynika to z faktu, że w przeciwieństwie do Configuration Manager 2007, te wersje Configuration Manager używają udostępnionej bazy danych, a udostępniona baza danych umożliwia zidentyfikowanie i przeprowadzenie migracji wszystkich dostępnych obiektów z początkowej lokacji źródłowej.This is because unlike Configuration Manager 2007, these versions of Configuration Manager use a shared database, and the shared database lets you identify and then migrate all available objects from the initial source site.

Podczas konfigurowania kont dostępu w celu zbierania danych może być konieczne przyznanie kontu dostawcy programu SMS lokacji źródłowej dostępu do wielu komputerów w hierarchii źródłowej.When you set up the access accounts to gather data, you might need to grant the Source Site SMS Provider Account access to multiple computers in the source hierarchy. Może to być pożądane, gdy lokacja źródłowa obsługuje wiele wystąpień dostawcy programu SMS, z których każde znajduje się na innym komputerze.This might be needed when the source site supports multiple instances of the SMS Provider, each on a different computer. Kiedy rozpoczyna się zbieranie danych, lokacja najwyższego poziomu w hierarchii docelowej kontaktuje się z lokacją najwyższego poziomu w hierarchii źródłowej, aby zidentyfikować lokalizacje dostawcy programu SMS dla tej lokacji.When data gathering begins, the top-level site of the destination hierarchy contacts the top-level site in the source hierarchy to identify the locations of the SMS Provider for that site. Identyfikowane jest tylko pierwsze wystąpienie dostawcy programu SMS.Only the first instance of the SMS provider is identified. Jeśli proces zbierania danych nie może uzyskać dostępu do dostawcy programu SMS w zidentyfikowanej lokalizacji, proces kończy się niepowodzeniem i nie podejmuje próby połączenia z dodatkowymi komputerami z innym wystąpieniem dostawcy programu SMS dla danej lokacji.If the data gathering process cannot access the SMS Provider at the location it identifies, the process fails and does not try to connect to additional computers that run an instance of SMS Provider for that site.

Zbieranie danychData gathering

Natychmiast po określeniu hierarchii źródłowej, skonfigurowaniu poświadczeń dla każdej dodatkowej lokacji źródłowej w hierarchii źródłowej lub udostępnieniu punktów dystrybucji dla lokacji źródłowej program Configuration Manager rozpoczyna zbieranie danych z lokacji źródłowej.Immediately after you specify a source hierarchy, set up credentials for each additional source site in a source hierarchy, or share the distribution points for a source site, Configuration Manager starts to gather data from the source site.

Proces zbierania danych jest następnie powtarzany zgodnie z prostym harmonogramem, aby zachować synchronizację ze wszystkimi zmianami danych w lokacji źródłowej.The data gathering process then repeats itself on a simple schedule to maintain synchronization with any changes to data in the source site. Domyślnie ten proces jest powtarzany co cztery godziny.By default, the process repeats every four hours. Harmonogram tego cyklu można zmienić, edytując Właściwości lokacji źródłowej.You can change the schedule for this cycle by editing the Properties of the source site. Początkowy proces zbierania danych musi przejrzeć wszystkie obiekty w bazie danych Configuration Manager i może zająć dużo czasu.The initial data gathering process must review all objects in the Configuration Manager database and can take a long time to finish. Kolejne procesy zbierania danych identyfikują tylko zmiany w danych, przez co zostają ukończone szybciej.Subsequent data gathering processes identify only changes to the data and require less time to finish.

Aby zebrać dane, lokacja najwyższego poziomu w hierarchii docelowej łączy się z dostawcą programu SMS i bazą danych lokacji źródłowej, aby pobrać listę obiektów i punktów dystrybucji.To gather data, the top-level site in the destination hierarchy connects to the SMS Provider and the site database of the source site to retrieve a list of objects and distribution points. Te połączenia używają kont dostępu lokacji źródłowej.These connections use the source site access accounts. Informacje o konfiguracjach wymaganych do zbierania danych znajdują się w temacie wymagania wstępne dotyczące migracji.For information about required configurations for gathering data, see Prerequisites for migration.

Proces zbierania danych można uruchomić i zatrzymać, korzystając z opcji Zbierz dane teraz i Zatrzymaj zbieranie danych w konsoli Configuration Manager.You can start and stop the data gathering process by using Gather Data Now and Stop Gathering Data in the Configuration Manager console.

Po użyciu Zatrzymaj zbieranie danych dla lokacji źródłowej z dowolnego powodu należy ponownie skonfigurować poświadczenia dla lokacji, zanim będzie możliwe ponowne zebranie danych z tej lokacji.After you use Stop Gathering Data for a source site for any reason, you must reconfigure credentials for the site before you can gather data from that site again. Do momentu ponownego skonfigurowania lokacji źródłowej program Configuration Manager nie może zidentyfikować nowych obiektów ani zmian do wcześniej zmigrowanych obiektów w tej lokacji.Until you reconfigure the source site, Configuration Manager cannot identify new objects or changes to previously migrated objects at that site.

Uwaga

Przed rozszerzeniem autonomicznej lokacji głównej do hierarchii z centralną lokacją administracyjną należy zatrzymać wszystkie zbieranie danych.Before you expand a standalone primary site into a hierarchy with a central administration site, you must stop all data gathering. Zbieranie danych można skonfigurować ponownie po zakończeniu rozszerzania lokacji.You can reconfigure data gathering after the site expansion completes.

Zbierz dane terazGather Data Now

Po wykonaniu początkowego zbierania danych dla lokacji ten proces jest powtarzany, aby zidentyfikować obiekty zaktualizowane od ostatniego cyklu zbierania danych.After the initial data gathering process runs for a site, this process repeats itself to identify objects that have updated since the last data gathering cycle. Możesz również użyć akcji Zbierz dane teraz w konsoli Configuration Manager, aby natychmiast uruchomić proces i zresetować czas rozpoczęcia następnego cyklu.You can also use the Gather Data Now action in the Configuration Manager console to immediately start the process and to reset the start time of the next cycle.

Po pomyślnym zakończeniu procesu zbierania danych dla lokacji źródłowej można udostępnić punkty dystrybucji z lokacji źródłowej i skonfigurować zadania migracji danych z lokacji.After a data gathering process successfully finishes for a source site, you can share the distribution points from the source site and configure migration jobs to migrate data from the site. Zbieranie danych to powtarzalny proces migracji. jest on kontynuowany do momentu zmiany hierarchii źródłowej lub użycia Zatrzymaj zbieranie danych w celu zakończenia procesu zbierania danych dla tej lokacji.Data gathering is a repeating process for migration, and it continues until you change the source hierarchy or use Stop Gathering Data to end the data gathering process for that site.

Zatrzymaj zbieranie danychStop Gathering Data

Możesz użyć Zatrzymaj zbieranie danych , aby zakończyć proces zbierania danych dla lokacji źródłowej, gdy nie chcesz już Configuration Manager identyfikować nowych lub zmienionych obiektów w tej lokacji.You can use Stop Gathering Data to end the data gathering process for a source site when you no longer want Configuration Manager to identify new or changed objects from that site. Ta akcja uniemożliwia także programowi Configuration Manager oferowanie klientom w hierarchii docelowej współużytkowanych punktów dystrybucji ze źródła jako lokalizacji zawartości migrowanej zawartości.This action also prevents Configuration Manager from offering clients in the destination hierarchy any shared distribution points from the source as content locations for the content that you have migrated.

Aby zatrzymać zbieranie danych z każdej lokacji źródłowej, należy uruchomić polecenie Zatrzymaj zbieranie danych w lokacjach źródłowych najniższej warstwy, a następnie powtórzyć ten proces w każdej lokacji nadrzędnej.To stop gathering data from each source site, you must run Stop Gathering Data on the bottom-tier source sites, and then repeat the process at each parent site. Ostatnią lokacją, w której należy zatrzymać gromadzenie danych, jest lokacja najwyższego poziomu hierarchii źródłowej.The top-level site of the source hierarchy must be the last site on which you stop gathering data. Przed zatrzymaniem zbierania danych w lokacji nadrzędnej należy wykonać tę akcję w każdej lokacji podrzędnej.You must stop data gathering at each child site before performing this action at a parent site. Najczęściej gromadzenie danych zatrzymuje się dopiero w momencie gotowości do ukończenia procesu migracji.Typically, you only stop gathering data when you are ready to complete the migration process.

Po zatrzymaniu zbierania danych dla lokacji źródłowej wcześniej zebrane informacje o obiektach i kolekcjach z tej lokacji pozostają dostępne do użycia podczas konfigurowania nowych zadań migracji.After you stop gathering data for a source site, information previously gathered about objects and collections from that site remain available to use when you set up new migration jobs. Nie są jednak widoczne żadne nowe obiekty ani kolekcje ani nie są widoczne zmiany wprowadzone do istniejących obiektów.However, you do not see any new objects or collections, nor do you see changes that were made to existing objects. Jeśli lokacja źródłowa zostanie ponownie skonfigurowana i rozpocznie się zbieranie danych, zostaną wyświetlone informacje o obiektach wcześniej poddanych migracji i ich stan.If you reconfigure the source site and begin gathering data again, you will see information and status about previously migrated objects.