Wymagania wstępne dotyczące migracji w programie Configuration ManagerPrerequisites for migration in Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Aby przeprowadzić migrację z obsługiwanej hierarchii źródłowej, musisz mieć dostęp do każdej odpowiedniej lokacji źródłowej Configuration Manager i uprawnień w lokacji docelowej Configuration Manager do konfigurowania i uruchamiania operacji migracji.To migrate from a supported source hierarchy, you must have access to each applicable Configuration Manager source site, and permissions within the Configuration Manager destination site to configure and run migration operations.

W poniższych sekcjach znajdują się informacje ułatwiające zapoznanie się z wersjami Configuration Manager, które są obsługiwane w przypadku migracji, oraz wymaganych konfiguracji.Use the information in the following sections to help you understand the versions of Configuration Manager that are supported for migration, and the required configurations.

Wersje Configuration Manager, które są obsługiwane na potrzeby migracjiVersions of Configuration Manager that are supported for migration

Dane można migrować z hierarchii źródłowej z uruchomioną dowolną z następujących wersji Configuration Manager:You can migrate data from a source hierarchy that runs any of the following versions of Configuration Manager:

 • Configuration Manager 2007 z dodatkiem SP2 (na potrzeby migracji Configuration Manager 2007 R2 lub R3 w lokacji źródłowej nie są rozważane.Configuration Manager 2007 SP2 (For the purpose of migration, Configuration Manager 2007 R2 or R3 on the source site are not a consideration. Tak długo, jak lokacja źródłowa działa z dodatkiem SP2, lokacje z zainstalowanym dodatkiem R2 lub R3 są obsługiwane w przypadku migracji do Configuration Manager Current Branch).So long as the source site runs SP2, sites with either the R2 or R3 add-on installed are supported for migration to Configuration Manager current branch).

 • System Center 2012 Configuration Manager SP2 lub System Center 2012 R2 Configuration Manager z dodatkiem SP1.System Center 2012 Configuration Manager SP2 or System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1.

  Porada

  Oprócz migracji można użyć uaktualnienia w miejscu lokacji z programem System Center 2012 Configuration Manager, aby Configuration Manager Current Branch.In addition to migration, you can use an in-place upgrade of sites that run System Center 2012 Configuration Manager to Configuration Manager current branch.

 • Hierarchia Configuration Manager tej samej lub mniejszej wersji Configuration Manager.A Configuration Manager hierarchy of the same or lesser version of Configuration Manager.

  Na przykład jeśli istnieje hierarchia docelowa, która jest uruchamiana Configuration Manager bieżącej gałęzi 1606, można użyć migracji do kopiowania danych z hierarchii źródłowej, w której działa wersja 1606 lub 1602.For example, if you have a destination hierarchy that runs Configuration Manager current branch 1606, you could use migration to copy data from a source hierarchy that runs version 1606 or 1602. Nie można jednak migrować danych z hierarchii źródłowej, w której działa 1610.However you could not migrate data from a source hierarchy that runs 1610.

Języki lokacji źródłowej obsługiwane na potrzeby migracjiSource site languages that are supported for migration

W przypadku migrowania danych między hierarchiami Configuration Manager dane są przechowywane w hierarchii docelowej w formacie niezależnym od języka dla Configuration Manager.When you migrate data between Configuration Manager hierarchies, the data is stored in the destination hierarchy in the language neutral format for Configuration Manager. Ponieważ Configuration Manager 2007 nie przechowuje danych w formacie niezależnym od języka, proces migracji musi konwertować obiekty do tego formatu podczas migracji z Configuration Manager 2007.Because Configuration Manager 2007 does not store data in a language neutral format, the migration process must convert objects to this format during migration from Configuration Manager 2007. W związku z tym w przypadku migracji obsługiwane są tylko 2007 Configuration Manager lokacje źródłowe, które są zainstalowane z następującymi językami:Therefore, only Configuration Manager 2007 source sites that are installed with the following languages are supported for migration:

 • AngielskiEnglish

 • FrancuskiFrench

 • NiemieckiGerman

 • JapońskiJapanese

 • koreańskiKorean

 • RosyjskiRussian

 • Chiński uproszczonySimplified Chinese

 • Chiński tradycyjnyTraditional Chinese

W przypadku migrowania danych z programu System Center 2012 Configuration Manager lub Configuration Manager hierarchii bieżącej gałęzi nie są dostępne ograniczenia dotyczące języka lokacji źródłowej.When you migrate data from a System Center 2012 Configuration Manager or Configuration Manager current branch hierarchy, there are no source site language limitations. Obiekty w bazie danych lokacji źródłowej mają już format niezależny od języka.Objects in the source site database are already in a language neutral format.

Konfiguracje wymagane do migracjiRequired configurations for migration

W przypadku korzystania z operacji migracji i migracji wymagane są następujące konfiguracje:The following are required configurations for using migration and migration operations:

 • Aby skonfigurować, uruchomić i monitorować migrację w konsoli Configuration Manager:To configure, run, and monitor migration in the Configuration Manager console:

  W lokacji docelowej konto musi mieć w ramach administracji opartej na rolach przypisaną rolę zabezpieczeń Administrator infrastruktury.In the destination site, your account must be assigned the role-based administration security role of Infrastructure Administrator. Ta rola zabezpieczeń przydziela uprawnienia do zarządzania wszystkimi operacjami migracji, co dotyczy między innymi tworzenia, czyszczenia i monitorowania zadań migracji oraz udostępniania i uaktualniania punktów dystrybucji.This security role grants permissions to manage all migration operations, which includes the creation of migration jobs, clean up, monitoring, and the action to share and upgrade distribution points.

 • Gromadzenie danych:Data Gathering:

  Aby włączyć w lokacji docelowej zbieranie danych, należy skonfigurować następujące dwa konta dostępu do lokacji źródłowej przeznaczone do użytku z każdą lokacją źródłową:To enable the destination site to gather data, you must configure the following two source site access accounts for use with each source site:

  • Konto lokacji źródłowej: to konto jest używane w celu uzyskania dostępu do dostawcy programu SMS w lokacji źródłowej.Source Site Account: This account is used to access the SMS Provider of the source site.

   • W przypadku lokacji źródłowej programu Configuration Manager 2007 SP2 to konto wymaga uprawnienia Odczyt do wszystkich obiektów lokacji źródłowej.For a Configuration Manager 2007 SP2 source site, this account requires Read permission to all source site objects.

   • W przypadku programu System Center 2012 Configuration Manager lub Configuration Manager bieżącej lokacji źródłowej oddziału to konto wymaga uprawnień do odczytu wszystkich obiektów lokacji źródłowej, to przyznasz temu kontu uprawnienia do administrowania opartego na rolach.For a System Center 2012 Configuration Manager or Configuration Manager current branch source site, this account requires Read permission to all source site objects, You grant this permission to the account by using role-based administration. Aby uzyskać informacje o sposobach korzystania z administracji opartej na rolach, zobacz podstawowe informacje dotyczące administrowania opartego na rolach dla Configuration Manager.For information about how to use role-based administration, see Fundamentals of role-based administration for Configuration Manager.

  • Konto bazy danych lokacji źródłowej: to konto jest używane w celu uzyskania dostępu do bazy danych programu SQL Server w lokacji źródłowej i wymaga uprawnień Łączenie, Wykonywaniei Wybieranie do bazy danych lokacji źródłowej.Source Site Database Account: This account is used to access the SQL Server database of the source site and requires Connect, Execute, and Select permissions to the source site database.

  Te konta można skonfigurować podczas konfigurowania nowej hierarchii źródłowej, zbierania danych dla dodatkowej lokacji źródłowej oraz podczas ponownego konfigurowania poświadczeń dla lokacji źródłowej.You can configure these accounts when you configure a new source hierarchy, data gathering for an additional source site, or when you reconfigure the credentials for a source site. Konta te mogą korzystać z kont użytkowników domeny. Można również wskazać konto komputera lokacji najwyższego poziomu w hierarchii docelowej.These accounts can use a domain user account, or you can specify the computer account of the top-level site of the destination hierarchy.

  Ważne

  Jeśli używasz konta komputera Configuration Manager w przypadku konta dostępu, upewnij się, że to konto jest członkiem grupy zabezpieczeń Użytkownicy DCOM w domenie, w której znajduje się lokacja źródłowa.If you use the Configuration Manager computer account for either access account, ensure that this account is a member of the security group Distributed COM Users in the domain where the source site resides.

  Podczas zbierania danych są używane następujące protokoły sieciowe i porty:When gathering data, the following network protocols and ports are used:

 • Migracja aktualizacji oprogramowania:Migrate Software Updates:

  Przed migracją aktualizacji oprogramowania należy skonfigurować hierarchię docelową z punktem aktualizacji oprogramowania.Before you migrate software updates, you must configure the destination hierarchy with a software update point. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie migracji aktualizacji oprogramowania.For more information, see Planning to migrate software updates.

 • Współużytkowane punkty dystrybucji:Share distribution points:

  Aby pomyślnie współużytkować jakiekolwiek punkty dystrybucji z lokacji źródłowej, co najmniej jedna lokacja główna lub centralna lokacja administracyjna w hierarchii docelowej musi mieć takie same numery portów do obsługi żądań klientów, jak lokacja źródłowa.To successfully share any distribution points from a source site, at least one primary site or the central administration site in the destination hierarchy must use the same port numbers for client requests as the source site. Aby uzyskać informacje na temat portów żądań klientów, zobacz jak skonfigurować porty komunikacji klientaFor information about client request ports, see How to configure client communication ports

  W przypadku każdej lokacji źródłowej współużytkowane są tylko te punkty dystrybucji, które zostały zainstalowane na serwerze systemu lokacji skonfigurowanym z nazwą FQDN.For each source site, only the distribution points that are installed on site system servers that are configured with a FQDN are shared.

  Ponadto, aby udostępnić punkt dystrybucji z programu System Center 2012 Configuration Manager lub Configuration Manager bieżącej lokacji źródłowej gałęzi, konto lokacji źródłowej (które uzyskuje dostęp do dostawcy programu SMS dla serwera lokacji źródłowej) musi mieć uprawnienia do modyfikowania obiektu lokacja w lokacji źródłowej.In addition, to share a distribution point from a System Center 2012 Configuration Manager or Configuration Manager current branch source site, the Source Site Account (which accesses the SMS Provider for the source site server), must have Modify permissions to the Site object on the source site. Uprawnienie to można przyznać za pośrednictwem administracji opartej na rolach.You grant this permission to the account by using role-based administration. Aby uzyskać informacje o sposobach korzystania z administracji opartej na rolach, zobacz podstawowe informacje dotyczące administrowania opartego na rolach dla Configuration Manager.For information about how to use role-based administration, see Fundamentals of role-based administration for Configuration Manager.

 • Uaktualnianie lub ponowne przypisywanie punktów dystrybucji:Upgrade or reassign distribution points:

  Konto dostępu do lokacji źródłowej skonfigurowane do zbierania danych od dostawcy programu SMS lokacji źródłowej musi mieć przypisane następujące uprawnienia:The Source Site Access Account configured to gather data from the SMS Provider of the source site must have the following permissions:

  • Aby uaktualnić punkt dystrybucji Configuration Manager 2007, konto wymaga uprawnień Odczyt, wykonywaniei usuwanie do klasy lokacja na serwerze lokacji Configuration Manager2007, aby pomyślnie usunąć punkt dystrybucji z lokacji źródłowej konfiguracji Manager2007To upgrade a Configuration Manager 2007 distribution point, the account requires Read, Execute, and Delete permissions to the Site class on the Configuration Manager2007 site server to successfully remove the distribution point from the Configuration Manager2007 source site

  • Aby ponownie przypisać program System Center 2012 Configuration Manager lub Configuration Manager bieżącego punktu dystrybucji gałęzi, konto musi mieć uprawnienie Modyfikuj względem obiektu lokacja w lokacji źródłowej.To reassign a System Center 2012 Configuration Manager or Configuration Manager current branch distribution point, the account must have Modify permission to the Site object on the source site. Uprawnienie to można przyznać za pośrednictwem administracji opartej na rolach.You grant this permission to the account by using role-based administration. Aby uzyskać informacje o sposobach korzystania z administracji opartej na rolach, zobacz podstawowe informacje dotyczące administrowania opartego na rolach dla Configuration Manager.For information about how to use role-based administration, see Fundamentals of role-based administration for Configuration Manager.

   Aby pomyślnie uaktualnić lub ponownie przypisać punkt dystrybucji do nowej hierarchii, porty skonfigurowane do obsługi żądań klientów w lokacji zarządzającej punktem dystrybucji w hierarchii źródłowej muszą być takie same porty, jak porty skonfigurowane do obsługi żądań klientów w lokacji docelowej, która ma zarządzać punktem dystrybucji.To successfully upgrade or reassign a distribution point to a new hierarchy, the ports that are configured for client requests at the site that manages the distribution point in the source hierarchy must match the ports that are configured for client requests at the destination site that will manage the distribution point. Aby uzyskać informacje na temat portów żądań klientów, zobacz How to configure Client Communications Ports.For information about client request ports, see How to configure client communication ports.