Współdziałanie różnych wersji programu Configuration ManagerInteroperability between different versions of Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

W tej samej sieci można instalować i obsługiwać wiele niezależnych hierarchii Configuration Manager.You can install and operate multiple, independent hierarchies of Configuration Manager on the same network. Ponieważ jednak różne hierarchie Configuration Manager nie współdziałają poza procesem migracji, każda hierarchia wymaga konfiguracji, aby zapobiec konfliktom między nimi.However, because different hierarchies of Configuration Manager don't interoperate outside of the migration process, each hierarchy requires configurations to prevent conflicts between them. Ponadto można utworzyć pewne konfiguracje, aby ułatwić zarządzanym zasobom współdziałanie z systemami lokacji z poziomu odpowiedniej hierarchii.Additionally, you can create certain configurations to help resources that you manage interact with the site systems from the correct hierarchy.

Współdziałanie między bieżącą gałęzią i wcześniejszymi wersjamiInteroperability between current branch and earlier versions

Lokacje różnych wersji nie mogą współistnieć w tej samej hierarchii Configuration Manager.Sites of different versions can't coexist in the same Configuration Manager hierarchy. Jedynymi wyjątkami są procesy w następujących scenariuszach uaktualniania:The only exceptions are during the process of the following upgrade scenarios:

 • Z programu System Center 2012 Configuration Manager do Configuration Manager Current BranchFrom System Center 2012 Configuration Manager to Configuration Manager current branch
 • Z jednej wersji Configuration Manager bieżącej gałęzi do nowszej wersji za pomocą aktualizacji w konsoliFrom one Configuration Manager current branch version to a newer version using in-console updates

Można wdrożyć Configuration Manager bieżącej lokacji oddziału i hierarchii obok istniejącej lokacji lub hierarchii programu System Center 2012 Configuration Manager.You can deploy a Configuration Manager current branch site and hierarchy side by side with an existing System Center 2012 Configuration Manager site or hierarchy. Zaplanuj, aby uniemożliwić klientom z każdej wersji próbę dołączenia do lokacji z innej wersji.Plan to prevent clients from either version from trying to join a site from the other version.

Jeśli na przykład co najmniej dwie hierarchie Configuration Manager mają pokrywające się granice , które zawierają te same lokalizacje sieciowe, należy przypisać każdy nowy klient do określonej lokacji zamiast korzystać z automatycznego przypisywania lokacji.For example, if two or more Configuration Manager hierarchies have overlapping boundaries that include the same network locations, assign each new client to a specific site instead of using automatic site assignment. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak przypisać klientów do lokacji.For more information, see How to assign clients to a site.

Ponadto nie można zainstalować klienta programu z poziomu programu System Center 2012 Configuration Manager na komputerze hostującym rolę systemu lokacji z Configuration Manager Current Branch.Additionally, you can't install a client from System Center 2012 Configuration Manager on a computer that hosts a site system role from Configuration Manager current branch. Nie można również zainstalować klienta Configuration Manager Current Branch na komputerze hostującym rolę systemu lokacji z programu System Center 2012 Configuration Manager.You also can't you install a Configuration Manager current branch client on a computer that hosts a site system role from System Center 2012 Configuration Manager.

Następujący klienci i połączenia nie są obsługiwane:The following clients and connections aren't supported:

 • Wszystkie wersje programu System Center 2012 Configuration Manager lub starszej wersji klienta komputeraAny System Center 2012 Configuration Manager or earlier computer client version

 • Dowolny klient zarządzania urządzeniami w programie System Center Configuration Manager 2012 lub starszymAny System Center 2012 Configuration Manager or earlier device management client

 • Windows CE klienta zarządzania urządzeniami programu Platform Builder (dowolna wersja)Windows CE Platform Builder device management client (any version)

 • Połączenie sieci VPN w programie System Center Mobile Device ManagerSystem Center Mobile Device Manager VPN connection

Uwagi dotyczące przypisywania klientów do lokacjiClient site assignment considerations

Klientów Configuration Manager można przypisać tylko do jednej lokacji głównej.Configuration Manager clients can be assigned to only a single primary site. Nie można przewidzieć rzeczywistego przypisania lokacji klienta, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:You can't predict the actual site assignment of a client when all of the following conditions are true:

 • Automatyczne przypisanie lokacji służy do przypisywania klientów do lokacji podczas instalacji klientaYou use automatic site assignment to assign clients to a site during client installation
 • Więcej niż jedna grupa granic zawiera tę samą granicęMore than one boundary group includes the same boundary
 • Grupy granic mają różne przypisane LokacjeThe boundary groups have different assigned sites

Jeśli granice nakładają się na różne lokacje i hierarchie Configuration Manager, klienci mogą nie zostać przypisani do oczekiwanej lokacji lub mogą nie zostać przypisani do lokacji w ogóle.If boundaries overlap across multiple Configuration Manager sites and hierarchies, clients might not be assigned to the site you expect, or might not get assigned to a site at all.

Configuration Manager bieżący klienci oddziału sprawdzają wersję lokacji programu przed ukończeniem przypisywania lokacji.Configuration Manager current branch clients check the version of the site before they complete site assignment. Jeśli granice lokacji nakładają się na siebie, nie można przypisywać klientów do lokacji z poprzednią wersją.If site boundaries overlap, you can't assign clients to a site with a previous version. Jednak wcześniej klienci programu System Center 2012 Configuration Manager mogą być nieprawidłowo przypisani do nowszej Configuration Manager bieżącej lokacji oddziału.However, earlier System Center 2012 Configuration Manager clients might incorrectly be assigned to a later Configuration Manager current branch site.

Aby zapobiec przypadkowemu przypisaniu klientów do niewłaściwej lokacji, gdy dwie hierarchie mają pokrywające się granice, należy skonfigurować parametry instalacji klienta, aby przypisać klientów do określonej lokacji.To prevent clients from unintentionally being assigned to the wrong site when two hierarchies have overlapping boundaries, configure client installation parameters to assign clients to a specific site.

Ograniczenia Configuration Manager w hierarchii z mieszanymi wersjamiConfiguration Manager limitations in a mixed-version hierarchy

W przypadku uaktualniania Configuration Manager bieżącej hierarchii gałęzi istnieją przypadki, w których różne lokacje będą miały różne wersje.When you upgrade a Configuration Manager current branch hierarchy, there are times when different sites will have different versions. Na przykład najpierw należy uaktualnić centralną lokację administracyjną.For example, first you upgrade the central administration site. Ze względu na okna obsługi lokacji nie można uaktualnić lokacji głównych do późniejszej daty i godziny.Because of site maintenance windows, you don't upgrade the primary sites until a later time and date.

Jeśli różne lokacje w jednej hierarchii korzystają z różnych wersji, niektóre funkcje są niedostępne.When different sites in a single hierarchy run different versions, some functionality isn't available. Takie zachowanie może mieć wpływ na sposób zarządzania obiektami Configuration Manager w konsoli Configuration Manager i jakie funkcje są dostępne dla klientów.This behavior can affect how you manage Configuration Manager objects in the Configuration Manager console, and which functionality is available to clients. Zwykle funkcje nowszej wersji programu Configuration Manager nie są dostępne w lokacjach lub na klientach z uruchomioną niższą wersją dodatku Service Pack.Typically, functionality from the newer version of Configuration Manager isn't accessible at sites or to clients that run a lower service pack version.

Konto dostępu do sieciNetwork access account

Należy uaktualnić centralną lokację administracyjną do Configuration Manager Current Branch.You upgrade the central administration site to Configuration Manager current branch. Możesz wyświetlić szczegóły konta dostępu do sieci z konsoli Configuration Manager, która jest połączona z tą zaktualizowaną lokacją.You view the network access account details from a Configuration Manager console that's connected to this updated site. Nie są wyświetlane szczegóły konta z lokacji, w których nadal działa program System Center 2012 Configuration Manager.It doesn't display account details from sites that still run System Center 2012 Configuration Manager.

Po uaktualnieniu lokacji głównej do tej samej wersji, co Centralna lokacja administracyjna, szczegóły konta będą widoczne w konsoli programu.After you upgrade the primary site to the same version as the central administration site, the account details are visible in the console.

Takie samo zachowanie jest stosowane w przypadku aktualizowania między wersjami Configuration Manager.The same behavior applies when you update between versions of Configuration Manager.

Obrazy rozruchowe dla wdrożenia systemu operacyjnegoBoot images for OS deployment

Podczas uaktualniania z programu System Center 2012 Configuration Manager do Configuration Manager Current BranchWhen upgrading from System Center 2012 Configuration Manager to Configuration Manager current branch

Gdy lokacja najwyższego poziomu w hierarchii jest uaktualniana do Configuration Manager Current Branch, automatycznie aktualizuje domyślne obrazy rozruchowe tak, aby korzystały z zestawu do oceny i wdrażania systemu Windows (ADK) w wersji 10.When the top-level site of a hierarchy upgrades to Configuration Manager current branch, it automatically updates the default boot images to use the Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) version 10. Te obrazy rozruchowe są używane tylko w przypadku wdrożeń na klientach w Configuration Manager bieżących oddziałach.Use these boot images only for deployments to clients at Configuration Manager current branch sites. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie współdziałania wdrożenia systemu operacyjnego.For more information, see Planning for OS deployment interoperability.

Podczas uaktualniania między wersjami Current Branch Configuration ManagerWhen upgrading between Configuration Manager current branch versions

Tak długo, jak nowe wersje programu Configuration Manager nie aktualizują używanej wersji zestawu Windows ADK, nie ma to wpływu na obrazy rozruchowe.As long as new versions of Configuration Manager don't update the version of Windows ADK that's in use, there's no effect on boot images.

Nowe kroki sekwencji zadańNew task sequence steps

Podczas tworzenia sekwencji zadań z krokem wprowadzonym w jednej wersji Configuration Manager, która nie jest dostępna w starszej wersji, mogą wystąpić następujące problemy:When you create a task sequence with a step introduced in one version of Configuration Manager that's not available in an earlier version, you might have the following issues:

 • Wystąpił błąd podczas próby edytowania sekwencji zadań z lokacji, na której działa poprzednia wersja Configuration Manager.An error occurs when you try to edit the task sequence from a site that's running a previous version of Configuration Manager.

 • Sekwencja zadań nie jest uruchamiana na komputerze, na którym działa poprzednia wersja klienta Configuration Manager.The task sequence doesn't run on a computer that runs a previous version of the Configuration Manager client.

Komunikacja klienta z punktem zarządzania niskiego poziomuClient to down-level management point communications

Klient Configuration Manager, który komunikuje się z punktem zarządzania z lokacji z działającą niższą wersją niż klient, może korzystać tylko z funkcji obsługiwanych przez wersję Configuration Manager niższego poziomu.A Configuration Manager client that communicates with a management point from a site that runs a lower version than the client can only use functionality that the down-level version of Configuration Manager supports. Na przykład w przypadku wdrażania zawartości z Configuration Manager bieżącej lokacji oddziału, która była ostatnio uaktualniona do klienta, który komunikuje się z punktem zarządzania, który nie został jeszcze uaktualniony do tej wersji, klient nie może użyć nowych funkcji z najnowszej wersji.For example, if you deploy content from a Configuration Manager current branch site that was recently upgraded to a client that communicates with a management point that hasn't yet upgraded to that version, that client can't use new functionality from the latest version.

Wdrożenia sekwencji pakietów i zadań na starszych klientachPackage and task sequence deployments to legacy clients

Począwszy od wersji 1902, nie można wdrożyć pakietu lub sekwencji zadań do klienta w wersji 5,7730 lub starszej.Starting in version 1902, you can't deploy a package or task sequence to a client version 5.7730 or earlier. Aby obejść to ograniczenie, Uaktualnij klienta do nowszej wersji.To work around this limitation, upgrade the client to a later version.

Aktualizacje oprogramowaniaSoftware updates

Grupy orkiestracjiOrchestration groups

Grupy aranżacji wprowadzone w wersji 2002 nie mogą być używane w hierarchii z mieszanymi wersjami.Orchestration groups, introduced in version 2002, can't be used in a mixed-version hierarchy.

Współdziałanie z konsolą Configuration ManagerInteroperability for the Configuration Manager console

Ta sekcja zawiera informacje o korzystaniu z konsoli Configuration Manager w środowisku, które ma kombinację Configuration Manager wersji.This section contains information about the use of the Configuration Manager console in an environment that has a mix of Configuration Manager versions.

Środowisko z programem System Center 2012 Configuration Manager i Configuration Manager Current BranchAn environment with both System Center 2012 Configuration Manager and Configuration Manager current branch

Aby zarządzać lokacją Configuration Manager, konsola i lokacja, z którą łączy się konsola, muszą mieć tę samą wersję Configuration Manager.To manage a Configuration Manager site, both the console and the site the console connects to must run the same version of Configuration Manager. Nie można na przykład użyć konsoli programu System Center 2012 Configuration Manager do zarządzania Configuration Manager bieżącą lokacją oddziału lub w inny sposób.For example, you can't use a System Center 2012 Configuration Manager console to manage a Configuration Manager current branch site, or the other way around.

Zainstalowanie konsoli programu System Center 2012 Configuration Manager i konsoli Configuration Manager Current Branch na tym samym komputerze nie jest obsługiwane.It's not supported to install both the System Center 2012 Configuration Manager console and the Configuration Manager current branch console on the same computer.

Środowisko z wieloma wersjami Configuration ManagerAn environment with multiple versions of Configuration Manager

Configuration Manager Current Branch nie obsługuje instalowania więcej niż jednej konsoli Configuration Manager na komputerze.Configuration Manager current branch doesn't support installing more than a single Configuration Manager console on a computer. Aby użyć wielu konsol, które są specyficzne dla różnych wersji Configuration Manager, należy zainstalować różne konsole na oddzielnych komputerach.To use multiple consoles that are specific to different versions of Configuration Manager, install the different consoles on separate computers.

W trakcie procesu aktualizowania lokacji w hierarchii do nowej wersji można połączyć konsolę programu z lokacją, na której działa nowsza wersja, i wyświetlić informacje o innych lokacjach w tej hierarchii.During the process of updating sites in a hierarchy to a new version, you can connect a console to a site that runs a newer version and view information about other sites in that hierarchy. Ta konfiguracja nie jest jednak zalecana.However, this configuration isn't recommended. Istnieje możliwość, że różnice między wersjami konsoli i wersją lokacji Configuration Manager mogą spowodować problemy z danymi.It's possible that differences between the console version and Configuration Manager site version can result in data issues. Niektóre funkcje dostępne w najnowszej wersji produktu nie będą dostępne w konsoli programu.Some features that are available in the latest product version won't be available in the console.

Zarządzanie lokacją przy użyciu konsoli programu z wersją niezgodną z wersją lokacji nie jest obsługiwane.It's not supported to manage a site when using a console with a version that doesn't match the site version. Wykonanie tej operacji może spowodować utratę danych i może stanowić zagrożenie dla witryny.Doing so might cause loss of data and can put your site at risk. Na przykład nie jest obsługiwane użycie konsoli programu z wersji 1610 do zarządzania lokacją, w której działa wersja 1606.For example, it's not supported to use a console from version 1610 to manage a site that runs version 1606.