SQL Server wydajnośćSQL Server performance

W hierarchii wielolokacji Configuration Manager używa replikacji SQL Server do przesyłania danych między lokacjami.In a multi-site hierarchy, Configuration Manager uses SQL Server replication to transfer data between sites. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Replikacja bazy danych.For more information, see Database replication.

Na poniższym diagramie przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów SQL Server wydajności, które mogą mieć wpływ na stan replikacji:Use the following diagram to start troubleshooting SQL Server performance that can impact replication status:

Diagram rozwiązywania problemów z wydajnością SQL Server

ZapytaniaQueries

Na tym diagramie są stosowane następujące zapytania:This diagram uses the following queries:

Upewnij się, że SQL Server tabeli śledzenia zmian zostały oczyszczoneMake sure SQL Server change tracking table is cleaned up

DECLARE @RetentionUnit INT = 0;
DECLARE @RetentionPeriod INT = 0;
DECLARE @CTCutOffTime DATETIME;
DECLARE @CTMinTime DATETIME;

SELECT @RetentionPeriod=retention_period, 
  @RetentionUnit=retention_period_units 
FROM sys.change_tracking_databases 
WHERE database_id = DB_ID();

IF @RetentionUnit = 1
  SET @CTCutOffTime = DATEADD(MINUTE,-@RetentionPeriod,GETUTCDATE())
ELSE IF @RetentionUnit = 2
  SET @CTCutOffTime = DATEADD(HOUR,-@RetentionPeriod,GETUTCDATE())
ELSE IF @RetentionUnit = 3
  SET @CTCutOffTime = DATEADD(DAY,-@RetentionPeriod,GETUTCDATE())

-- give a buffer of two days
SET @CTCutOffTime = DATEADD(DAY, -2, @CTCutOffTime)
select top 1 @CTMinTime=commit_time from sys.dm_tran_commit_table order by commit_ts asc
IF @CTMinTime < @CTCutOffTime
  PRINT 'there is change tracking backlog, please contact Microsoft support'

Zmień bieżące sesje obsługujące komunikaty usługi SQL Server Service Broker są blokowaneChange current sessions that handle SQL Server service broker messages are blocked

select
    req.session_id
    ,req.blocking_session_id
    ,req.last_wait_type
    ,req.wait_type
    ,req.wait_resource
    ,t.text
from sys.dm_exec_sessions s
inner join sys.dm_exec_requests req on s.Session_id=req.session_id
cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) t
where program_name='SMS_data_replication_service'

Sprawdź sesje z zapytaniem o zbyt dużą ilość pamięciCheck sessions asking too much memory

SELECT * FROM sys.dm_exec_query_memory_grants
ORDER BY requested_memory_kb DESC

Sprawdzanie sesji przy zbyt dużej liczbie blokadCheck sessions taking too many locks

SELECT TOP 10 request_session_id,
program_name = (SELECT program_name FROM sys.dm_exec_sessions WHERE session_id=request_session_id),
COUNT (*) num_locks
FROM sys.dm_tran_locks
GROUP BY request_session_id
ORDER BY count (*) DESC

Zobacz teżSee also

Konfiguracja programu SQL ServerSQL Server configuration