Instalowanie aktualizacji programu Configuration Manager przy użyciu Instalatora poprawekUse the Hotfix Installer to install updates for Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Niektóre aktualizacje Configuration Manager nie są dostępne w usłudze firmy Microsoft w chmurze i są uzyskiwane tylko poza pasmem.Some updates for Configuration Manager are not available from the Microsoft cloud service and are only obtained out-of-band. Przykładem jest ograniczona wersja poprawki rozwiązującej określony problem.An example is a limited release hotfix to address a specific issue.
Gdy musisz zainstalować aktualizację (lub poprawkę) otrzymaną od firmy Microsoft, a aktualizacja ma nazwę pliku, która kończy się rozszerzeniem exe (nie update.exe), użyj Instalatora poprawek dołączonego do pobranej poprawki, aby zainstalować aktualizację bezpośrednio na serwerze lokacji Configuration Manager.When you must install an update (or hotfix) that you receive from Microsoft, and that update has a file name that ends with the extension .exe (not update.exe), you use the hotfix installer that is included with that hotfix download to install the update directly to the Configuration Manager site server.

Jeśli plik poprawki ma rozszerzenie pliku .update.exe , zobacz Używanie narzędzia rejestracji aktualizacji do importowania poprawek do Configuration Manager.If the hotfix file has the .update.exe file extension, see Use the Update Registration Tool to import hotfixes to Configuration Manager.

Uwaga

Ten temat zawiera ogólne wskazówki dotyczące sposobu instalowania poprawek, które aktualizują Configuration Manager.This topic provides general guidance about how to install hotfixes that update Configuration Manager. Ze szczegółami dotyczącymi konkretnej aktualizacji można zapoznać się w odpowiadającym jej artykule Bazy wiedzy na stronach pomocy technicznej firmy Microsoft.For details about a specific update, refer to its corresponding Knowledge Base (KB) article at Microsoft Support.

Przegląd poprawek dla Configuration ManagerOverview of hotfixes for Configuration Manager

Poprawki dla Configuration Manager są podobne do tych dla innych produktów firmy Microsoft, takich jak SQL Server, zawierają jedną poprawkę lub pakiet (pakiet zbiorczy poprawek) i są opisane w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.Hotfixes for Configuration Manager are similar to those for other Microsoft products, such as SQL Server, contain either one individual fix or a bundle (a rollup of fixes), and are described in a Microsoft Knowledge Base article.

Pojedyncze aktualizacje obejmują jedną konkretną aktualizację dla określonej wersji Configuration Manager.Individual updates include a single focused update for a specific version of Configuration Manager.
Pakiety aktualizacji zawierają wiele aktualizacji dla określonej wersji Configuration Manager.Update bundles include multiple updates for a specific version of Configuration Manager.
Gdy aktualizacja ma postać pakietu, nie można wybrać tylko niektórych aktualizacji z pakietu do zainstalowania.When an update is a bundle, you cannot install individual updates from that bundle.

Jeśli planowane jest tworzenie wdrożeń w celu instalowania aktualizacji na dodatkowych komputerach, należy zainstalować pakiet aktualizacji na serwerze centralnej lokacji administracyjnej lub serwerze lokacji głównej.If you plan to create deployments to install updates on additional computers, you must install the update bundle on a central administration site server or primary site server.

Uruchomienie pakietu aktualizacji powoduje wykonanie następujących czynności:The following happens when you run the update bundle:

 • Wyodrębnienie plików aktualizacji dla każdego odpowiedniego składnika z pakietu aktualizacji.It extracts the update files for each applicable component from the update bundle.

 • Uruchomienie kreatora, który przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania aktualizacji i opcji ich wdrażania.Starts a wizard that guides you through a process to configure the updates and deployment options for the updates.

 • Po ukończeniu działania kreatora aktualizacje z pakietu, które znajdują zastosowanie do serwera lokacji, są instalowane na serwerze lokacji.After you complete the wizard, the updates in the bundle that apply to the site server are installed on the site server.

Kreator tworzy także wdrożenia, których można użyć do zainstalowania aktualizacji na dodatkowych komputerach.The wizard also creates deployments that you can use to install the updates on additional computers. Aktualizacje wdraża się na dodatkowych komputerach za pomocą obsługiwanej metody wdrażania, takiej jak pakiet wdrażania oprogramowania lub program Microsoft System Center Updates Publisher 2011.You deploy the updates to additional computers by using a supported deployment method, such as a software deployment package or Microsoft System Center Updates Publisher 2011.

Kreator podczas uruchamiania tworzy na serwerze lokacji plik cab na użytek programu Updates Publisher 2011.When the wizard runs, it creates a .cab file on the site server for use with Updates Publisher 2011. Opcjonalnie można skonfigurować kreatora do tworzenia także jednego lub więcej pakietów na użytek wdrażania oprogramowania.Optionally, you can configure the wizard to also create one or more packages for software deployment. Te wdrożenia mogą służyć do instalowania aktualizacji na składnikach, takich jak klienci lub konsola Configuration Manager.You can use these deployments to install updates on components, such as clients or the Configuration Manager console. Aktualizacje można także instalować ręcznie na komputerach, na których nie jest uruchomiony klient programu Configuration Manager.You can also install updates manually on computers that do not run the Configuration Manager client.

Następujące trzy grupy w Configuration Manager można zaktualizować:The following three groups in Configuration Manager can be updated:

 • Configuration Manager role serwera, które obejmują:Configuration Manager server roles, which include:

  • Centralna lokacja administracyjnaCentral administration site

  • Lokacja głównaPrimary site

  • Lokacja dodatkowaSecondary site

  • Zdalny dostawca programu SMSRemote SMS Provider

 • Konsola programu Configuration ManagerConfiguration Manager console

 • Klient Configuration ManagerConfiguration Manager client

Uwaga

Aktualizacje ról systemu lokacji (w tym aktualizacje bazy danych lokacji i chmurowych punktów dystrybucji) są instalowane w ramach aktualizacji dla serwerów lokacji i usług przez Menedżera składników lokacji.Updates for site system roles (including updates for the site database and cloud-based distribution points) are installed as part of the update for site servers and services by the site component manager.

Jednak aktualizacje ściągające punkty dystrybucji są obsłużenia przez menedżera dystrybucji zamiast Menedżera składników lokacji.However, updates pull-distribution points are serviced by distribution manager instead of the site component manager.

Każdy pakiet aktualizacji dla Configuration Manager jest samowyodrębniającym się plikiem exe (SFX), który zawiera pliki niezbędne do zainstalowania aktualizacji na odpowiednich składnikach Configuration Manager.Each update bundle for Configuration Manager is a self-extractable .exe file (SFX) that contains the files that are necessary to install the update on the applicable components of Configuration Manager. Najczęściej samowyodrębniający się plik exe może zawierać następujące pliki:Typically, the SFX file can contain the following files:

PlikFile SzczegółyDetails
<Wersja produktu > -QFE-KB < Identyfikator artykułu w bazie wiedzy o > - < platformie > - < Language > . exe<Product version>-QFE-KB<KB article ID>-<platform>-<language>.exe To jest plik aktualizacji.This is the update file. Wierszem polecenia dla tego pliku zarządza program Updatesetup.exe.The command line for this file is managed by Updatesetup.exe.

Na przykład:For example:
CM1511RTM-QFE-KB123456-X64-ENU.exeCM1511RTM-QFE-KB123456-X64-ENU.exe
Updatesetup.exeUpdatesetup.exe Ten plik .msi otoki zarządza instalacją pakietu aktualizacji.This .msi wrapper manages the installation of the update bundle.

Po uruchomieniu aktualizacji program Updatesetup.exe wykrywa język wyświetlania komputera, na którym został uruchomiony.When you run the update, Updatesetup.exe detects the display language of the computer where it runs. Domyślnie interfejs użytkownika aktualizacji wyświetla się w języku angielskim.By default, the user interface for the update is in English. Jeśli jednak język wyświetlania jest obsługiwany, interfejs użytkownika wyświetla się w lokalnym języku komputera.However, when the display language is supported, the user interface displays in the computer's local language.
License_<język>.rtfLicense_<language>.rtf W stosownej sytuacji każda aktualizacja zawiera jeden lub więcej plików licencji dla obsługiwanych języków.When applicable, each update contains one or more license files for supported languages.
<Produkt&UpdateType> — < > - < Identyfikator artykułu bazy wiedzy w wersji dla produktu > - < > . msp<Product&updatetype>-<product version>-<KB article ID>-<platform>.msp Gdy aktualizacja dotyczy konsoli lub klientów Configuration Manager, pakiet aktualizacji zawiera osobne pliki poprawek Instalator Windows (msp).When the update applies to the Configuration Manager console or clients, the update bundle includes separate Windows Installer patch (.msp) files.

Na przykład:For example:

aktualizacja konsoli programu Configuration Manager: ConfigMgr1511-AdminUI-KB1234567-i386.mspConfiguration Manager console update: ConfigMgr1511-AdminUI-KB1234567-i386.msp

Aktualizacja klienta: ConfigMgr1511-client-KB1234567-i386. mspClient update: ConfigMgr1511-client-KB1234567-i386.msp
ConfigMgr1511-client-KB1234567-x64. mspConfigMgr1511-client-KB1234567-x64.msp

Domyślnie pakiet aktualizacji rejestruje swoje działania w pliku dziennika .log na serwerze lokacji.By default, the update bundle logs its actions to a .log file on the site server. Plik dziennika ma taką samą nazwę jak pakiet aktualizacji i jest zapisywany w folderze %SystemRoot%/Temp .The log file has the same name as the update bundle and is written to the %SystemRoot%/Temp folder.

Podczas uruchamiania pakiet aktualizacji wyodrębnia plik o nazwie identycznej z nazwą pakietu aktualizacji do folderu tymczasowego na komputerze, a następnie uruchamia program Updatesetup.exe.When you run the update bundle, it extracts a file with the same name as the update bundle to a temporary folder on the computer, and then runs Updatesetup.exe. Updatesetup.exe uruchamia aktualizację oprogramowania dla Configuration Manager < > < Kreatora liczby wersji produktu > .Updatesetup.exe starts the Software Update for Configuration Manager <product version> <KB Number> Wizard.

Jak ma zastosowanie do zakresu aktualizacji, Kreator tworzy serię folderów w folderze instalacji Configuration Manager na serwerze lokacji.As applicable to the scope of the update, the wizard creates a series of folders under the Configuration Manager installation folder on the site server. Struktura folderów wygląda mniej więcej tak:The folder structure resembles the following:
** \ \ < Nazwa serwera > \ SMS_ < kod lokacji > \Hotfix \ < KB numer > \ < > \ < platformy > aktualizacji**.\\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\<Update Type>\<Platform>.

Szczegółowe informacje o folderach z tej struktury folderów przedstawiono w poniższej tabeli:The following table provides details about the folders in the folder structure:

Nazwa folderuFolder name Więcej informacjiMore information
<Nazwa serwera><Server name> To jest nazwa serwera lokacji, na którym jest uruchamiany pakiet aktualizacji.This is the name of the site server where you run the update bundle.
SMS_ < kod lokacji>SMS_<Site Code> To jest nazwa udziału folderu instalacji Configuration Manager.This is the share name of the Configuration Manager installation folder.
<Numer artykułu w bazie wiedzy><KB Number> To jest numer identyfikatora artykułu Bazy wiedzy dla tego pakietu aktualizacji.This is the ID number of the Knowledge Base article for this update bundle.
<Typ aktualizacji><Update type> Są to typy aktualizacji Configuration Manager.These are the types of updates for Configuration Manager. Dla każdego typu aktualizacji zawartego w pakiecie aktualizacji kreator tworzy osobny folder.The wizard creates a separate folder for each type of update that is contained in the update bundle. Nazwy folderów odpowiadają typom aktualizacji.The folder names represent the update types. Należą do nich następujące elementy:They include the following:

Serwer: zawiera aktualizacje serwerów lokacji, serwerów baz danych lokacji i komputerów z uruchomionym dostawcą programu SMS.Server: Includes updates to site servers, site database servers, and computers that run the SMS Provider.

Klient: obejmuje aktualizacje klienta Configuration Manager.Client: Includes updates to the Configuration Manager client.

AdminConsole: obejmuje aktualizacje konsoli Configuration ManagerAdminConsole: Includes updates to the Configuration Manager console

Oprócz powyższych typów aktualizacji Kreator tworzy folder o nazwie SCUP.In addition to the preceding update types, the wizard creates a folder named SCUP. Ten folder nie odpowiada typowi aktualizacji, tylko zawiera plik cab programu Updates Publisher.This folder does not represent an update type, but instead contains the .cab file for Updates Publisher.
<Platforma><Platform> To jest folder zależny od platformy.This is a platform-specific folder. Zawiera on pliki aktualizacji specyficzne dla określonego typu procesora.It contains update files that are specific to a type of processor. Te foldery obejmują:These folders include:

— x64- x64

-I386- I386

Jak instalować aktualizacjeHow to install updates

Aby móc instalować aktualizacje, należy najpierw zainstalować pakiet aktualizacji na serwerze lokacji.To install updates, you must first install the update bundle on a site server. Instalacja pakietu aktualizacji uruchamia kreatora instalacji tej aktualizacji.When you install an update bundle, it starts an install wizard for that update. Kreator:This wizard does the following:

 • Wyodrębnia pliki aktualizacjiExtracts the update files

 • Pomaga w skonfigurowaniu wdrożeńHelps you to configure deployments

 • Instaluje odpowiednie aktualizacje w ramach składników serwera lokalnego komputeraInstalls applicable updates on the server components of the local computer

Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji na serwerze lokacji można zaktualizować dodatkowe składniki Configuration Manager.After you install the update bundle on a site server, you can then update additional components for Configuration Manager. W poniższej tabeli opisano akcje dotyczące aktualizacji poszczególnych składników:The following table describes update actions for these various components:

SkładnikComponent InstrukcjeInstructions
Serwer lokacjiSite server Wdróż aktualizacje na zdalnym serwerze lokacji, jeśli nie chcesz instalować pakietu aktualizacji bezpośrednio na tym zdalnym serwerze lokacji.Deploy updates to a remote site server when you do not choose to install the update bundle directly on that remote site server.
Baza danych lokacjiSite database W przypadku zdalnych serwerów lokacji wdróż aktualizacje serwera, obejmujące aktualizację bazy danych lokacji, jeśli nie instalujesz pakietu aktualizacji bezpośrednio na tym zdalnym serwerze lokacji.For remote site servers, deploy server updates that include an update to the site database if you do not install the update bundle directly on that remote site server.
Konsola programu Configuration ManagerConfiguration Manager console Po wstępnej instalacji konsoli Configuration Manager można zainstalować aktualizacje konsoli Configuration Manager na każdym komputerze z uruchomioną konsolą programu.After initial installation of the Configuration Manager console, you can install updates for the Configuration Manager console on each computer that runs the console. Nie można zmodyfikować plików instalacji konsoli Configuration Manager, aby zastosować aktualizacje podczas początkowej instalacji konsoli programu.You cannot modify the Configuration Manager console installation files to apply the updates during the initial installation of the console.
Zdalny dostawca programu SMSRemote SMS Provider Zainstaluj aktualizacje dla każdego wystąpienia dostawcy programu SMS uruchamianego na komputerze innym niż serwer lokacji, na którym został zainstalowany pakiet aktualizacji.Install updates for each instance of the SMS Provider that runs on a computer other than the site server where you installed the update bundle.
Configuration Manager klienciConfiguration Manager clients Po wstępnej instalacji klienta Configuration Manager można zainstalować aktualizacje dla klienta Configuration Manager na każdym komputerze, na którym jest uruchomiony klient programu.After initial installation of the Configuration Manager client, you can install updates for the Configuration Manager client on each computer that runs the client.

Uwaga

Aktualizacje można wdrażać tylko na komputerach z uruchomionym klientem Configuration Manager.You can deploy updates only to computers that run the Configuration Manager client.

W przypadku ponownej instalacji klienta programu, konsoli Configuration Manager lub dostawcy programu SMS należy również ponownie zainstalować aktualizacje tych składników.If you reinstall a client, Configuration Manager console, or SMS Provider, you must also reinstall the updates for these components.

W poniższych sekcjach znajdują się informacje dotyczące instalowania aktualizacji na poszczególnych składnikach programu Configuration Manager.Use the information in the following sections to install updates on the each of the components for Configuration Manager.

Serwery aktualizacjiUpdate servers

Aktualizacje dla serwerów mogą obejmować aktualizacje lokacji, site databasei komputerów z uruchomionym wystąpieniem dostawcy programu SMS:Updates for servers can include updates for sites, the site database, and computers that run an instance of the SMS Provider:

Aktualizowanie lokacjiUpdate a site

Aby zaktualizować witrynę Configuration Manager, można zainstalować pakiet aktualizacji bezpośrednio na serwerze lokacji. można też wdrożyć aktualizacje na serwerze lokacji po zainstalowaniu pakietu aktualizacji w innej lokacji.To update a Configuration Manager site, you can install the update bundle directly on the site server, or you can deploy the updates to a site server after you install the update bundle on a different site.

Podczas instalowania aktualizacji na serwerze lokacji proces instalacji aktualizacji zarządza dodatkowymi działaniami, które są wymagane do zastosowania aktualizacji, takimi jak aktualizowanie ról systemu lokacji.When you install an update on a site server, the update installation process manages additional actions that are required to apply the update, such as updating site system roles. Wyjątkiem jest baza danych lokacji.The exception to this is the site database. Informacje o tym, jak zaktualizować bazę danych lokacji, zamieszczono w poniższej sekcji.The following section contains information about how to update the site database.

Aktualizowanie bazy danych lokacjiUpdate a site database

Aby zaktualizować bazę danych lokacji, proces instalacji uruchamia plik o nazwie Update. SQL w bazie danych lokacji.To update the site database, the installation process runs a file named update.sql on the site database. Proces aktualizacji można skonfigurować w celu automatycznego aktualizowania bazy danych lokacji albo można ręcznie zaktualizować bazę danych lokacji później.You can configure the update process to automatically update the site database, or you can manually update the site database later.

Automatyczna aktualizacja bazy danych lokacjiAutomatic Update of the Site Database

Podczas instalowania pakietu aktualizacji na serwerze lokacji programu można wybrać opcję automatycznego aktualizowania bazy danych lokacji podczas instalowania aktualizacji serwera.When you install the update bundle on a site server, you can choose to automatically update the site database when the server update is installed. Ta decyzja dotyczy tylko serwera lokacji, na którym jest instalowany pakiet aktualizacji, i nie dotyczy wdrożeń utworzonych w celu zainstalowania aktualizacji na zdalnych serwerach lokacji.This decision applies only to the site server where you install the update bundle and does not apply to deployments that are created to install the updates on remote site servers.

Uwaga

W przypadku wybrania opcji automatycznego aktualizowania bazy danych lokacji proces aktualizuje bazę danych niezależnie od tego, czy baza danych znajduje się na serwerze lokacji, czy na komputerze zdalnym.When you choose to automatically update the site database, the process updates a database regardless whether the database is located on the site server or on a remote computer.

Ważne

Przed aktualizacją bazy danych lokacji Utwórz kopię zapasową bazy danych lokacji.Before you update the site database, create a backup of the site database. Aktualizacji bazy danych lokacji nie można odinstalować.You cannot uninstall an update to the site database. Aby uzyskać informacje o sposobie tworzenia kopii zapasowej dla Configuration Manager, zobacz Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie Configuration Manager.For information about how to create a backup for Configuration Manager, see Backup and recovery for Configuration Manager.

Ręczna aktualizacja bazy danych lokacjiManual Update of the Site Database

Jeśli nie zdecydujesz się na automatyczne aktualizowanie bazy danych lokacji podczas instalowania pakietu aktualizacji na serwerze lokacji, Aktualizacja serwera nie zmodyfikuje bazy danych na serwerze lokacji, na którym jest uruchomiony pakiet aktualizacji.If you choose not to automatically update the site database when you install the update bundle on the site server, the server update does not modify the database on the site server where the update bundle runs. Jednak wdrożenia korzystające z pakietu utworzonego na potrzeby wdrażania oprogramowania lub instalowane zawsze aktualizują bazę danych lokacji.However, deployments that use the package that is created for software deployment or that installs always update the site database.

Ostrzeżenie

Gdy aktualizacja obejmuje aktualizacje zarówno serwera lokacji, jak i bazy danych lokacji, aktualizacja nie będzie działać do momentu ukończenia aktualizacji zarówno dla serwera lokacji, jak i bazy danych lokacji.When the update includes updates to both the site server and the site database, the update is not functional until the update is completed for both the site server and site database. Dopóki aktualizacja nie zostanie zastosowana do bazy danych lokacji, stan lokacji jest nieobsługiwany.Until the update is applied to the site database, the site is in an unsupported state.

Aby ręcznie zaktualizować bazę danych lokacji:To manually update a site database:

 1. Na serwerze lokacji Zatrzymaj usługę SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER, a następnie Zatrzymaj usługę SMS_EXECUTIVE.On the site server stop the SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER service, and then stop the SMS_EXECUTIVE service.

 2. Zamknij konsolę Configuration Manager.Close the Configuration Manager console.

 3. Uruchom skrypt aktualizacji o nazwie Update. SQL w bazie danych tej lokacji.Run the update script named update.sql on that site's database. Informacje o sposobie uruchamiania skryptu w celu zaktualizowania bazy danych SQL Server można znaleźć w dokumentacji dotyczącej wersji SQL Server używanej przez serwer bazy danych lokacji.For information about how to run a script to update a SQL Server database, see the documentation for the version of SQL Server that you use for your site database server.

 4. Uruchom ponownie usługi, które zostały zatrzymane w poprzednich krokach.Restart services that were stopped in previous steps.

 5. Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji program wyodrębnia plik Update. SQL do następującej lokalizacji na serwerze lokacji: ** \ \ < Server Name > \ SMS_ < Site Code > \Hotfix \ < KB Number > \Update.SQL**When the update bundle installs, it extracts update.sql to the following location on the site server: \\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\update.sql

Aktualizowanie komputera z uruchomionym dostawcą programu SMSUpdate a computer that runs the SMS Provider

Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zawierającego aktualizacje dostawcy programu SMS należy wdrożyć aktualizację na każdym komputerze z uruchomionym dostawcą programu SMS.After you install an update bundle that includes updates for the SMS Provider, you must deploy the update to each computer that runs the SMS Provider. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie dostawcy programu SMS zainstalowane wcześniej na serwerze lokacji, na którym jest instalowany pakiet aktualizacji.The only exception to this is the instance of the SMS Provider that was previously installed on the site server where you install the update bundle. Podczas instalacji pakietu aktualizacji jest aktualizowane lokalne wystąpienie dostawcy programu SMS na serwerze lokacji.The local instance of the SMS Provider on the site server is updated when you install the update bundle.

Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu dostawcy programu SMS na komputerze należy ponownie zainstalować aktualizację dostawcy programu SMS na tym komputerze.If you remove and then reinstall the SMS Provider on a computer, you must then reinstall the update for the SMS Provider on that computer.

Aktualizowanie klientówUpdate clients

Po zainstalowaniu aktualizacji obejmującej aktualizacje klienta Configuration Manager zostanie wyświetlona opcja automatycznego uaktualniania klientów z instalacją aktualizacji lub ręcznego uaktualniania klientów w późniejszym czasie.When you install an update that includes updates for the Configuration Manager client, you are presented with the option to automatically upgrade clients with the update installation, or manually upgrade clients at a later time. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego uaktualniania klientów, zobacz Uaktualnianie klientów komputerów z systemem Windows.For more information about automatic client upgrade, see How to upgrade clients for Windows computers.

Aktualizacje można wdrażać za pomocą programu Updates Publisher lub pakietu wdrożeniowego oprogramowania. Można też ręcznie zainstalować aktualizację na każdym kliencie.You can deploy updates with Updates Publisher or a software deployment package, or you can choose to manually install the update on each client. Więcej informacji o sposobie używania wdrożeń do instalowania aktualizacji znajduje się w sekcji Wdrażanie aktualizacji programu Configuration Manager w tym temacie.For more information about how to use deployments to install updates, see the Deploy updates for Configuration Manager section in this topic.

Ważne

W przypadku instalowania aktualizacji dla klientów, a pakiet aktualizacji zawiera aktualizacje dla serwerów, należy również zainstalować aktualizacje serwera w lokacji głównej, do której są przypisani klienci.When you install updates for clients and the update bundle includes updates for servers, be sure to also install the server updates on the primary site to which the clients are assigned.

Aby ręcznie zainstalować aktualizację klienta, na każdym kliencie Configuration Manager należy uruchomić Msiexec.exe i odwołać się do pliku MSP aktualizacji klienta specyficznego dla platformy.To manually install the client update, on each Configuration Manager client, you must run Msiexec.exe and reference the platform-specific client update .msp file.

Na przykład można użyć następującego wiersza polecenia dla aktualizacji klienta.For example, you can use the following command line for a client update. Ten wiersz polecenia powoduje uruchomienie programu Msiexec na komputerze klienckim i odwołuje się do pliku. msp, który został wyodrębniony przez pakiet aktualizacji na serwerze lokacji: msiexec.exe/p \ \ < nazwa_serwera > \ SMS_ < sitecode > \Hotfix \ < KB Number > \Client \ < platform > \ < msp > /l * v < plik_dziennika > REINSTALLMODE = Mous Install = AllThis command line runs MSIEXEC on the client computer and references the .msp file that the update bundle extracted on the site server: msiexec.exe /p \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\Client\<Platform>\<msp> /L*v <logfile>REINSTALLMODE=mous REINSTALL=ALL

Aktualizuj konsole Configuration ManagerUpdate Configuration Manager consoles

Aby zaktualizować konsolę Configuration Manager, należy zainstalować aktualizację na komputerze z konsolą programu po zakończeniu instalacji konsoli programu.To update a Configuration Manager console, you must install the update on the computer that runs the console after the console installation is finished.

Ważne

W przypadku instalowania aktualizacji konsoli Configuration Manager, a pakiet aktualizacji zawiera aktualizacje dla serwerów, należy również zainstalować aktualizacje serwera w lokacji, która jest używana z konsolą Configuration Manager.When you install updates for the Configuration Manager console, and the update bundle includes updates for servers, be sure to also install the server updates on the site that you use with the Configuration Manager console.

Jeśli aktualizowany komputer uruchamia klienta Configuration Manager:If the computer that you update runs the Configuration Manager client:

 • Możesz zainstalować aktualizację przy użyciu wdrożenia.You can use a deployment to install the update. Więcej informacji o sposobie używania wdrożeń do instalowania aktualizacji znajduje się w sekcji Wdrażanie aktualizacji programu Configuration Manager w tym temacie.For more information about how to use deployments to install updates, see the Deploy updates for Configuration Manager section in this topic.

 • Jeśli zalogowano się bezpośrednio na komputerze klienckim, możesz uruchomić instalację interaktywnie.If you are logged directly on to the client computer, you can run the installation interactively.

 • Możesz zainstalować aktualizację ręcznie na każdym komputerze.You can manually install the update on each computer. Aby ręcznie zainstalować aktualizację konsoli Configuration Manager, na każdym komputerze z uruchomioną konsolą Configuration Manager można uruchomić Msiexec.exe i odwołać się do pliku MSP aktualizacji konsoli programu Configuration Manager.To manually install the Configuration Manager console update, on each computer that runs the Configuration Manager console, you can run Msiexec.exe and reference the Configuration Manager console update .msp file.

Aby zaktualizować konsolę Configuration Manager, można na przykład użyć poniższego wiersza polecenia.For example, you can use the following command line to update a Configuration Manager console. Ten wiersz polecenia powoduje uruchomienie programu Msiexec na komputerze i odwołuje się do pliku. msp, który został wyodrębniony przez pakiet aktualizacji na serwerze lokacji: msiexec.exe/p \ \ < nazwa_serwera > \ SMS_ < sitecode > \Hotfix \ < KB Number > \AdminConsole \ < platform > \ < msp > /l * v < plik_dziennika > REINSTALLMODE = Mous Install = AllThis command line runs MSIEXEC on the computer and references the .msp file that the update bundle extracted on the site server: msiexec.exe /p \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\AdminConsole\<Platform>\<msp> /L*v <logfile>REINSTALLMODE=mous REINSTALL=ALL

Wdrażanie aktualizacji programu Configuration ManagerDeploy updates for Configuration Manager

Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji na serwerze lokacji można użyć jednej z trzech następujących metod wdrażania aktualizacji na dodatkowych komputerach.After you install the update bundle on a site server, you can use one of the following three methods to deploy updates to additional computers.

Instalowanie aktualizacji za pomocą programu Updates Publisher 2011Use Updates Publisher 2011 to install updates

Podczas instalowania pakietu aktualizacji na serwerze lokacji Kreator instalacji tworzy plik katalogu dla programu Updates Publisher, którego można użyć do wdrożenia aktualizacji na odpowiednich komputerach.When you install the update bundle on a site server, the installation Wizard creates a catalog file for Updates Publisher that you can use to deploy the updates to applicable computers. Kreator zawsze tworzy ten katalog, nawet jeśli wybrano opcję Użyj pakietu i programu do wdrożenia tej aktualizacji.The wizard always creates this catalog, even when you select the option Use package and program to deploy this update.

Wykaz dla programu Updates Publisher ma nazwę SCUPCatalog.cab i znajduje się w następującej lokalizacji na komputerze, na którym działa pakiet aktualizacji: ** \ \ < servername > \ SMS_ < sitecode > \Hotfix \ < KB Number >\SCUP\SCUPCatalog.cab**The catalog for Updates Publisher is named SCUPCatalog.cab and can be found in the following location on the computer where the update bundle runs: \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\SCUP\SCUPCatalog.cab

Ważne

Ponieważ plik SCUPCatalog.cab jest tworzony przy użyciu ścieżek specyficznych dla serwera lokacji, na którym jest zainstalowany pakiet aktualizacji, nie można go używać na innych serwerach lokacji.Because the SCUPCatalog.cab file is created by using paths that are specific to the site server where the update bundle is installed, it cannot be used on other site servers.

Po zakończeniu pracy kreatora można zaimportować wykaz do programu Updates Publisher, a następnie wdrożyć aktualizacje za pomocą aktualizacji oprogramowania Configuration Manager.After the wizard is finished, you can import the catalog to Updates Publisher, and then use Configuration Manager software updates to deploy the updates. Aby uzyskać informacje dotyczące programu Updates Publisher, zobacz temat Updates publisher 2011.For information about Updates Publisher, see Updates Publisher 2011.

Aby zaimportować plik SCUPCatalog.cab do programu Updates Publisher i opublikować aktualizacje, należy wykonać poniższą procedurę.Use the following procedure to import the SCUPCatalog.cab file to Updates Publisher and publish the updates.

Aby zaimportować aktualizacje do programu Updates Publisher 2011To import the updates to Updates Publisher 2011
 1. Uruchom konsolę aktualizacje, a następnie kliknij przycisk Importuj.Start the Updates Publisher console and click Import.

 2. Na stronie Typ importu Kreatora importowania wykazu aktualizacji oprogramowania wybierz opcję Określ ścieżkę do wykazu do zaimportowania, a następnie określ plik SCUPCatalog.cab.On the Import Type page of the Import Software Updates Catalog Wizard, select Specify the path to the catalog to import, and then specify the SCUPCatalog.cab file.

 3. Kliknij przycisk dalej, a następnie ponownie kliknij przycisk dalej .Click Next, and then click Next again.

 4. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach — sprawdzanie poprawności katalogu kliknij przycisk Akceptuj.In the Security Warning - Catalog Validation dialog box, click Accept. Zamknij kreatora po zakończeniu.Close the wizard after it is finished.

 5. W konsoli programu Updates Publisher wybierz aktualizację, którą chcesz wdrożyć, a następnie kliknij przycisk Publikuj.In the Updates Publisher console, select the update that you want to deploy, and then click Publish.

 6. Na stronie Opcje publikowania Kreatora publikowania aktualizacji oprogramowania wybierz pozycję pełna zawartość, a następnie kliknij przycisk dalej.On the Publish Options page of the Publish Software Updates Wizard, select Full Content, and then click Next.

 7. Ukończ pracę kreatora, aby opublikować aktualizacje.Complete the wizard to publish the updates.

Instalowanie aktualizacji przy użyciu wdrażania oprogramowaniaUse software deployment to install updates

Podczas instalowania pakietu aktualizacji na serwerze lokacji lokacji głównej lub centralnej lokacji administracyjnej można skonfigurować kreatora instalacji, aby utworzyć pakiety aktualizacji na potrzeby wdrażania oprogramowania.When you install the update bundle on the site server of a primary site or central administration site, you can configure the installation Wizard to create update packages for software deployment. Następnie można wdrożyć każdy pakiet do kolekcji komputerów, które mają zostać zaktualizowane.You can then deploy each package to a collection of computers that you want to update.

Aby utworzyć pakiet wdrożeniowy oprogramowania, na stronie Konfigurowanie wdrożenia aktualizacji oprogramowania kreatora zaznacz pole wyboru dla każdego typu pakietu aktualizacji, który ma zostać zaktualizowany.To create a software deployment package, on the Configure Software Update Deployment page of the wizard, select the check box for each update package type that you want to update. Dostępne typy to między innymi serwery, konsole Configuration Manager i klienci programu.The available types can include servers, Configuration Manager consoles, and clients. Dla każdego typu wybranej aktualizacji jest tworzony oddzielny pakiet.A separate package is created for each type of update that you select.

Uwaga

Pakiet dla serwerów zawiera aktualizacje dla następujących składników:The package for servers contains updates for the following components:

 • Serwer lokacjiSite server
 • dostawcy programu SMSSMS Provider
 • Baza danych lokacjiSite database

Następnie na stronie Configure Software Update Deployment Method (Konfigurowanie metody wdrożenia aktualizacji oprogramowania) kreatora wybierz opcję I will use software distribution(Użyję dystrybucji oprogramowania).Next, on the Configure Software Update Deployment Method page of the wizard, select the option I will use software distribution. Ten wybór kieruje kreatora do utworzenia pakietów wdrażania oprogramowania.This selection directs the wizard to create the software deployment packages.

Po zakończeniu pracy kreatora można wyświetlić utworzone przez siebie pakiety w konsoli Configuration Manager w węźle pakiety w obszarze roboczym Biblioteka oprogramowania .After the wizard is finished, you can view the packages that it creates in the Configuration Manager console in the Packages node in the Software Library workspace. Następnie można wdrożyć pakiety oprogramowania na Configuration Manager klientach przy użyciu standardowego procesu.You can then use your standard process to deploy software packages to Configuration Manager clients. Gdy pakiet jest uruchamiany na kliencie, instaluje aktualizacje odpowiednich składników Configuration Manager na komputerze klienckim.When a package runs on a client, it installs the updates to the applicable components of Configuration Manager on the client computer.

Informacje o sposobie wdrażania pakietów na Configuration Manager klientach znajdują się w temacie pakiety i programy.For information about how to deploy packages to Configuration Manager clients, see Packages and programs.

Utwórz kolekcje do wdrażania aktualizacji do Configuration ManagerCreate collections for deploying updates to Configuration Manager

Można wdrażać konkretne aktualizacje na odpowiednich klientach.You can deploy specific updates to applicable clients. Poniższe informacje ułatwiają tworzenie kolekcji urządzeń dla różnych składników programu Configuration Manager.The following information can help you to create device collections for the different components for Configuration Manager.

Składnik Configuration ManagerComponent of Configuration Manager InstrukcjeInstructions
Serwer centralnej lokacji administracyjnejCentral administration site server Utwórz kwerendę członkostwa bezpośredniego i dodaj komputer serwera centralnej lokacji administracyjnej.Create a direct membership query and add the central administration site server computer.
Wszystkie serwery lokacji głównejAll primary site servers Utwórz kwerendę członkostwa bezpośredniego i dodaj każdy komputer serwera lokacji głównej.Create a direct membership query and add each primary site server computer.
Wszystkie serwery lokacji dodatkowejAll secondary site servers Utwórz kwerendę członkostwa bezpośredniego i dodaj każdy komputer serwera lokacji dodatkowej.Create a direct membership query and add each secondary site server computer.
Wszyscy klienci x86All x86 clients Utwórz kolekcję o następujących kryteriach zapytania:Create a collection with the following query criteria:

Wybierz * z SMS_R_System SMS_G_System_SYSTEM sprzężenia wewnętrznego w SMS_G_System_SYSTEM. ResourceID = SMS_R_System. ResourceId, gdzie SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "komputer oparty na architekturze x86"Select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM on SMS_G_System_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "X86-based PC"
Wszyscy klienci x64All x64 clients Utwórz kolekcję o następujących kryteriach zapytania:Create a collection with the following query criteria:

Wybierz * z SMS_R_System SMS_G_System_SYSTEM sprzężenia wewnętrznego w SMS_G_System_SYSTEM. ResourceID = SMS_R_System. ResourceId, gdzie SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "komputer z procesorem x64"Select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM on SMS_G_System_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "X64-based PC"
Wszystkie komputery z uruchomioną konsolą Configuration ManagerAll computers that run the Configuration Manager console Utwórz kwerendę członkostwa bezpośredniego i dodaj każdy komputer.Create a direct membership query and add each computer.
Komputery zdalne z uruchomionym wystąpieniem dostawcy programu SMSRemote computers that run an instance of the SMS Provider Utwórz kwerendę członkostwa bezpośredniego i dodaj każdy komputer.Create a direct membership query and add each computer.

Uwaga

Aby zaktualizować bazę danych lokacji, wdróż aktualizację na serwerze tej lokacji.To update a site database, deploy the update to the site server for that site.

Informacje o sposobach tworzenia kolekcji znajdują się w temacie How to Create Collections.For information about how to create collections, see How to create collections.