Instalowanie i uaktualnianie przy użyciu nośnika bazowego w wersji 1606Install and upgrade with the version 1606 baseline media

Dotyczy: System Center Configuration Manager (rozgałęzienie długoterminowej obsługi)Applies to: System Center Configuration Manager (long-term servicing branch)

Po uruchomieniu Instalatora programu z nośnika bazowego w wersji 1606 dla Configuration Manager można zainstalować lokację rozgałęzienia obsługi długoterminowej System Center Configuration Manager.When you run setup from the version 1606 baseline media for Configuration Manager, you can install a long-term servicing branch site of System Center Configuration Manager.

Nośnik linii bazowej jest dostępny na dysku DVD w ramach programu Microsoft System Center 2016 lub z usługi System Center Configuration Manager Long-Term Servicing Branch w wersji 1606.The baseline media is available on DVD as part of Microsoft System Center 2016, or from the System Center Configuration Manager long-term servicing branch version 1606. Aby dowiedzieć się więcej o nośniku bazowym, zobacz wersje linii bazowej i aktualizacji.To learn about baseline media, see Baseline and update versions.

W przypadku korzystania z nośnika bazowego w wersji 1606, lokacja instalowana lub uaktualniana to:When you use the version 1606 baseline media, the site you install or upgrade to is:

 • Witryna Current Branch , która jest równoważna z lokacją, która została najpierw zainstalowana przy użyciu nośnika bazowego 1511, a następnie została zaktualizowana do wersji 1606 oraz pakiet zbiorczy poprawek 1606-KB3186654.A Current Branch site that is equivalent to a site that was first installed using the 1511 baseline media, and then updated to version 1606 plus the 1606 hotfix rollup - KB3186654.
 • Lokacja LTSB , która jest równoważna z witryną Current Branch, w której działa wersja 1606 i pakiet zbiorczy poprawek 1606 — KB3186654.An LTSB site that is equivalent to the Current Branch site that runs version 1606 plus the 1606 hotfix rollup - KB3186654. Nośnik linii bazowej zawiera już pakiet zbiorczy poprawek.The baseline media already includes the hotfix rollup. Jednak LTSB nie obsługuje wszystkich funkcji ani możliwości dostępnych w Current Branch, jak opisano w temacie wprowadzenie do długoterminowej obsługi gałęzi System Center Configuration Manager.But, the LTSB does not support all of the features or capabilities available with the Current Branch, as detailed in Introduction to the Long-Term Servicing Branch of System Center Configuration Manager.

Jeśli nie znasz różnych oddziałów Configuration Manager, zobacz gałąź Configuration Manager należy używać.If you are not familiar with the different branches of Configuration Manager, see Which branch of Configuration Manager should I use.

Zmiany w konfiguracji za pomocą nośnika linii bazowej 1606Changes to Setup with the 1606 baseline media

Na nośniku bazowym 1606 wprowadzono następujące zmiany w konfiguracji Configuration Manager.The 1606 baseline media introduces the following changes to Setup for Configuration Manager.

Rozgałęzienie i edycjaBranch and edition

Po uruchomieniu Instalatora zostanie wyświetlona strona licencjonowania, na której można wybrać gałąź Configuration Manager, która ma zostać zainstalowana.When you run Setup, you are now presented with a Licensing page where you can select the branch of Configuration Manager you want to install. Można wybrać Current Branch lub LTSB jako instalację licencjonowaną lub wybrać wersję ewaluacyjną Current Branch jako instalację bez licencji.You can choose either the Current Branch or LTSB as a licensed installation, or you can choose an Evaluation edition of the Current Branch as a non-licensed installation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Licencjonowanie i rozgałęzienia Configuration Manager.For more information, see Licensing and branches for Configuration Manager.

Wygaśnięcie programu Software AssuranceSoftware Assurance expiration

Podczas instalacji można wprowadzić wartość daty wygaśnięcia programu Software Assurance .During Setup, you have the option to enter the Software Assurance expiration date value. Jest to opcjonalna wartość, którą można określić jako wygodne przypomnienie.This is an optional value that you can specify as a convenient reminder.

Uwaga

Firma Microsoft nie sprawdza poprawności wprowadzonej daty ważności i nie będzie używać tej daty do weryfikacji licencji.Microsoft does not validate the expiration date you enter and will not use this date for license validation. Zamiast tego można użyć go jako przypomnienia dotyczącego daty wygaśnięcia.Instead, you can use it as a reminder of your expiration date. Jest to przydatne, ponieważ Configuration Manager okresowo sprawdza dostępność nowych aktualizacji oprogramowania oferowanych w trybie online, a stan licencji pakietu Software Assurance powinien być aktualny, aby można było korzystać z tych dodatkowych aktualizacji.This is useful because Configuration Manager periodically checks for new software updates offered online, and your software assurance license status should be current to be eligible to use these additional updates.

 • Możesz określić wartość daty na stronie klucz produktu Kreatora instalacji, gdy uruchamiasz Instalatora programu z nośnika bazowego Configuration Manager w wersji 1606.You can specify the date value on the Product Key page of the Setup Wizard when you run Setup from the Configuration Manager version 1606 baseline media.
 • Tę datę można także określić, wybierając pozycję Ustawienia > hierarchiiLicencjonowanie w konsoli Configuration Manager.You can also specify this date by selecting Hierarchy Settings Properties > Licensing in the Configuration Manager console.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "umowy programu Software Assurance" w temacie Licencjonowanie i rozgałęzienia Configuration Manager.For more information, see "Software Assurance agreements" in Licensing and branches for Configuration Manager.

Dodatkowe konfiguracje przed uaktualnieniemAdditional pre-upgrade configurations

Przed rozpoczęciem uaktualniania programu System Center 2012 Configuration Manager do LTSB należy wykonać następujące dodatkowe kroki w ramach listy kontrolnej przed uaktualnieniem.Prior to starting an upgrade of System Center 2012 Configuration Manager to the LTSB, you must take the following additional steps as part of pre-upgrade checklist.
Odinstaluj role systemu lokacji, których nie obsługuje LTSB:Uninstall the site system roles that the LTSB does not support:

 • Punkt synchronizacji analizy zasobówAsset Intelligence synchronization point
 • Łącznik usługi Microsoft IntuneMicrosoft Intune connector
 • Chmurowe punkty dystrybucjiCloud-based distribution points

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uaktualnianie do Configuration Manager.For more information, see Upgrade to Configuration Manager.

Nowe opcje instalacji z skryptamiNew scripted installation options

Nośnik linii bazowej w wersji 1606 obsługuje nowy klucz pliku skryptu nienadzorowanego dla instalacji inicjowanych przez skrypty dla nowej lokacji najwyższego poziomu.The version 1606 baseline media supports a new unattended script file key for scripted installations of a new top-level site. Dotyczy to instalowania nowej autonomicznej lokacji głównej lub dodawania centralnej lokacji administracyjnej w ramach scenariusza rozszerzania lokacji.This applies to installing a new stand-alone primary site or adding a central administration site as part of a site expansion scenario.

W przypadku instalowania gałęzi licencjonowanej przy użyciu skryptu nienadzorowanego należy dodać następującą sekcję, nazwy kluczy i wartości do sekcji Opcje skryptu.When using an unattended script to install a licensed branch, you must add the following section, key names, and values to the Options section of your script. Nie musisz używać tych wartości do skryptu instalacji wersji ewaluacyjnej Current Branch:You don't need to use these values to script the install of an Evaluation edition of the Current Branch:

SABranchOptionsSABranchOptions

 • Nazwa klucza: SAActiveKey Name: SAActive

  • Wartości: 0 lub 1.Values: 0 or 1.
  • Szczegóły: 0 instaluje nielicencjonowaną wersję ewaluacyjną Current Branch, a 1 instaluje licencjonowaną wersję.Details: 0 installs a non-licensed Evaluation edition of Current Branch, and 1 installs a licensed edition.
 • CurrentBranchCurrentBranch

  • Wartości: 0 lub 1.Values: 0 or 1.
  • Szczegóły: 0 instaluje gałąź długoterminowej obsługi, a 1 instaluje Current Branch.Details: 0 installs the Long-Term Servicing Branch, and 1 installs the Current Branch.

Na przykład aby zainstalować licencjonowaną wersję Current Branch, należy użyć:For example, to install a licensed Current Branch edition you would use:

Nazwa klucza: SABranchOptionsKey Name: SABranchOptions

 • SAActive = 1SAActive = 1
 • CurrentBranch = 1CurrentBranch = 1

Ważne

SABranchOptions działa tylko z konfiguracją z nośnika linii bazowej.SABranchOptions only works with Setup from the baseline media. Nie ma zastosowania w przypadku uruchamiania Instalatora z dysku CD. Najnowszy folder lokacji, która została wcześniej zainstalowana, przy użyciu nośnika bazowego w wersji 1606.It does not apply when you run Setup from the CD.Latest folder of a site you previously installed using the version 1606 baseline media.

SABranchOptions nie ma zastosowania do uaktualnień skryptowych z programu System Center 2012 Configuration Manager i jest zawsze wynikiem Current Branch.SABranchOptions does not apply to scripted upgrades from System Center 2012 Configuration Manager and always results in the Current Branch.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z wiersza polecenia w celu zainstalowania lokacji programu Configuration Manager.For more information, see Use a command line to install Configuration Manager sites.

Zainstaluj nową lokacjęInstall a new site

W przypadku korzystania z nośnika bazowego 1606 w celu zainstalowania nowej lokacji jednej z gałęzi należy skorzystać z procedur planowania, przygotowywania i instalacji lokacji udokumentowanych w temacie instalowanie Configuration Manager lokacji z dodaniem następujących zagadnień dotyczących Instalatora:When you use the 1606 baseline media to install a new site of either branch, use the site planning, preparation, and installation procedures documented in the Installing Configuration Manager sites topic with the addition of the following considerations for Setup:

 • Podczas instalacji należy wybrać gałąź Configuration Manager, która ma zostać zainstalowana, a także określić szczegóły dotyczące umowy pakietu Software Assurance.During Setup you must choose the branch of Configuration Manager that you want to install, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Wszystkie lokacje w tej samej hierarchii muszą korzystać z tej samej gałęzi.All sites in the same hierarchy must run the same branch. Nie jest obsługiwane posiadanie hierarchii z LTSB i Current Branch w różnych lokacjach.It is not supported to have a hierarchy with a mix of LTSB and Current Branch at different sites.
 • Nowa instalacja przy użyciu skryptu.New scripted installation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "nowe opcje instalacji w skrypcie" wcześniej w tym artykule.For more information, see "New scripted installation options" earlier in this article.

Rozszerzanie autonomicznej lokacji głównejExpand a stand-alone primary site

Można rozszerzyć autonomiczną lokację główną, na której działa LTSB.You can expand a stand-alone primary site that runs the LTSB. Ten proces nie jest inny niż użyty dla witryny Current Branch z jednym zastrzeżeniem:The process is no different than that used for a Current Branch site with one caveat:

 • Instalując nową centralną lokację administracyjną, należy użyć Instalatora z oryginalnego nośnika źródłowego, który został użyty do zainstalowania lokacji LTSB.When installing the new central administration site you must use Setup from the original source media you used to install the LTSB site. Uruchamianie Instalatora z dysku CD. Najnowszy folder dla tego scenariusza nie jest obsługiwany.Running Setup from the CD.Latest folder for this scenario is not supported.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzania lokacji, zobacz "Rozszerzanie autonomicznej lokacji głównej" w artykule Instalowanie lokacji przy użyciu Kreatora instalacji.For more information about expanding a site, see "Expand a stand-alone primary site" in Install a site using the Setup Wizard.

Uaktualnianie z programu System Center 2012 Configuration ManagerUpgrade from System Center 2012 Configuration Manager

W przypadku uaktualniania programu System Center 2012 Configuration Manager należy skorzystać z procedur planowania i przygotowywania lokacji, jak opisano w temacie uaktualnianie do Configuration Manager , ale z następującymi zmianami:When you upgrade from System Center 2012 Configuration Manager, use the site planning, preparation, and procedures as documented in the Upgrade to Configuration Manager topic, but with the following changes:

Uaktualnij do Current Branch:Upgrade to the Current Branch:

 • Podczas instalacji należy wybrać Current Branch, a także określić szczegóły dotyczące umowy pakietu Software Assurance.During Setup, you must choose the Current Branch, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Nowa instalacja przy użyciu skryptu.New scripted installation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "nowe opcje instalacji w skrypcie" wcześniej w tym artykule.For more information, see "New scripted installation options" earlier in this article.

Uaktualnij do LTSB:Upgrade to the LTSB:

 • Dodatkowe czynności do wykonania na liście kontrolnej przed uaktualnieniem.Additional steps to following in the pre-upgrade checklist.
 • Podczas instalacji należy wybrać LTSB i określić szczegóły umowy pakietu Software Assurance.During Setup you must choose the LTSB, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Można uaktualnić tylko lokację z programem System Center 2012 Configuration Manager z dodatkiem Service Pack 1, System Center 2012 Configuration Manager z dodatkiem Service Pack 2, System Center 2012 R2 Configuration Manager z dodatkiem Service Pack 1 lub System Center 2012 R2 Configuration Manager bez dodatku Service Pack.You can only upgrade a site that runs System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1, System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2, System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1, or System Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack.

Ścieżki uaktualnienia w miejscu dla nośnika linii bazowej 1606In-place upgrade paths for the 1606 baseline media

Aby uaktualnić następujące Configuration Manager do licencjonowanej wersji programu, można użyć nośnika bazowego 1606:You can use the 1606 baseline media to upgrade the following to a licensed edition of Configuration Manager:

 • Configuration Manager System Center 2012 R2 z dodatkiem Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1
 • Program System Center 2012 R2 Configuration Manager bez dodatku Service Pack (wymaga użycia nośnika linii bazowej dla wersji 1606, który został ponownie zwolniony z dniem 15 grudnia 2016).System Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack (this requires the use of the baseline media for version 1606 that was rereleased on December 15th, 2016.)
 • Configuration Manager System Center 2012 z dodatkiem Service Pack 2System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • Program System Center 2012 Configuration Manager z dodatkiem Service Pack 1 (wymaga użycia nośnika linii bazowej dla wersji 1606, który został ponownie zwolniony z dniem 15 grudnia 2016).System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1 (this requires the use of the baseline media for version 1606 that was rereleased on December 15th, 2016.)

Możesz również użyć tego nośnika, aby uaktualnić nielicencjonowaną wersję ewaluacyjną Current Branch do w pełni licencjonowanej wersji Current Branch.You can also use this media to upgrade a non-licensed Evaluation edition of Current Branch to a fully licensed version of the Current Branch.

Ten nośnik nie obsługuje uaktualniania programu:This media does not support the upgrade of:

 • Inne wersje programu System Center 2012 Configuration Manager.Other versions of System Center 2012 Configuration Manager.
 • Configuration Manager 2007 lub wcześniejsza.Configuration Manager 2007 or earlier.
 • Instalacja wersji Release Candidate programu Configuration Manager.A release candidate installation of Configuration Manager.

O dysku CD. Najnowszy folder i LTSBAbout the CD.Latest folder and the LTSB

Poniżej znajdują się ograniczenia dotyczące używania nośnika, który Configuration Manager tworzy na dysku CD. Najnowszy folder na serwerze lokacji.The following are limitations on using the media that Configuration Manager creates in the CD.Latest folder on the site server. Te limity mają zastosowanie do lokacji, na których działa LTSB:These limits apply to sites that run the LTSB:

Multimedia na dysku CD. Najnowsza wersja folderu jest obsługiwana dla:Media in the CD.Latest folder is supported for:

 • Odzyskiwanie lokacji.Site recovery.
 • Obsługa lokacji.Site maintenance.
 • Instalowanie dodatkowych podrzędnych lokacji głównych.Installing additional child primary sites.

Multimedia na dysku CD. Najnowszy folder nie jest obsługiwany w przypadku:Media in the CD.Latest folder is not supported for:

 • Instalowanie centralnej lokacji administracyjnej w ramach scenariusza rozszerzania lokacji.Installing a central administration site as part of a site expansion scenario.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dysk CD. Najnowsza wersja folderu.For more information, see the CD.Latest folder.

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i konserwacja lokacji dla LTSBBackup, recovery, and site maintenance for the LTSB

Aby utworzyć kopię zapasową, odzyskać lub uruchomić konserwację lokacji w lokacji z systemem LTSB, użyj wskazówek i procedur z kopii zapasowych i odzyskiwania Configuration Manager.To back up, recover, or run site maintenance on a site that runs the LTSB, use the guidance and procedures from Backup and recovery for Configuration Manager.

Użyj Instalatora Configuration Manager z dysku CD. Najnowszy folder kopii zapasowej witryny programu LTSB.Use Configuration Manager Setup from the CD.Latest folder of the backup of your LTSB site.