Obsługiwane konfiguracje dla Long-Term obsługi gałęzi System Center Configuration ManagerSupported Configurations for the Long-Term Servicing Branch of System Center Configuration Manager

Dotyczy: System Center Configuration Manager (rozgałęzienie długoterminowej obsługi)Applies to: System Center Configuration Manager (Long-Term Servicing Branch)

Informacje przedstawione w tym temacie służą do zrozumienia, które systemy operacyjne i zależności produktów są obsługiwane przez Long-Term rozgałęzienia obsługi (LTSB) Configuration Manager.Use the information in this topic to understand what operating systems and product dependencies are supported by the Long-Term Servicing Branch (LTSB) of Configuration Manager. Jeśli nie określono inaczej w tym lub w określonych tematach LTSB, te same konfiguracje i ograniczenia, które mają zastosowanie do Current Branch wersji 1606, mają zastosowanie do LTSB.If not stated otherwise in this or the LTSB specific topics, the same configurations and limitations that apply to the Current Branch version 1606 apply to the LTSB. Gdy wystąpią konflikty, Skorzystaj z informacji dotyczących używanej wersji.When conflicts occur, use the information that applies to the edition you are using. Zazwyczaj LTSB jest bardziej ograniczony niż Current Branch.Typically, the LTSB is more limited than the Current Branch.

Ogólne zestawienie pomocy technicznejGeneral statement of support

Następujące produkty i technologie są obsługiwane przez tę gałąź Configuration Manager.The following products and technologies are supported by this branch of Configuration Manager. Jednak ich umieszczenie w tej zawartości nie wyraża rozszerzenia pomocy technicznej dotyczącej produktu lub wersji poza indywidualnym cyklem pomocy technicznej tego produktu.However, their inclusion in this content does not express an extension of support for any product or version beyond that product's individual support lifecycle. Produkty, które wykraczają poza cykl wsparcia technicznego, nie są obsługiwane w przypadku Configuration Manager.Products that are beyond their support lifecycle are not supported for use with Configuration Manager. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę sieci Web cyklu życia pomoc techniczna firmy Microsoft i przeczytaj temat zasady cyklu życia pomoc techniczna firmy Microsoft — często zadawane pytania.For more information, visit the Microsoft Support Lifecycle website and read the Microsoft Support Lifecycle Policy FAQ.

Ponadto produkty i wersje produktów, które nie są wymienione w poniższych tematach, nie są obsługiwane, chyba że zostały ogłoszone w blogu Enterprise Mobility + Security.Additionally, products and product versions that are not listed in the following topics are not supported unless they have been announced on the Enterprise Mobility + Security Blog.

Ograniczenia dotyczące przyszłej pomocy technicznej: LTSB ma ograniczoną obsługę przyszłych systemów operacyjnych serwera i klienta oraz zależności produktów.Limitations for future support: The LTSB has limited support for future server and client operating systems and product dependencies. Lista platform dla LTSB jest ustalona na okres istnienia wydania:The platforms list for the LTSB is fixed for the life of the release:

SystemyWindows:

 • Obsługiwane są tylko aktualizacje dotyczące jakości i zabezpieczeń dla systemu Windows.Only quality and security updates for Windows are supported.
 • Nie dodano obsługi dla bieżących gałęzi (CB), Current Branch for Business (CBB) lub LTSB systemu Windows 10.No support is added for current branches (CB), current branches for business (CBB), or LTSB of Windows 10.
 • Brak obsługi nowych głównych wersji systemu Windows Server.No support for new major versions of Windows Server.

SQL Server:SQL Server:

 • W przypadku SQL Server są obsługiwane tylko aktualizacje dotyczące jakości i zabezpieczeń oraz drobne uaktualnienia, takie jak dodatki Service Pack.Only quality and security updates, or minor upgrades like service packs, is supported for SQL Server.
 • Brak obsługi nowych głównych wersji SQL Server.No support for new major versions of SQL Server.

Systemy lokacji i serwerySite systems and servers

LTSB obsługuje używanie następujących systemów operacyjnych komputerów z systemem Windows jako systemów lokacji.The LTSB supports the use of the following Windows computer operating systems as site systems. Każdy system operacyjny ma takie same wymagania i ograniczenia co w przypadku systemów operacyjnych obsługiwanych przez serwery systemu lokacji.Each operating system has the same requirements and limitations as the same entry in Supported operating systems for site system servers. Na przykład instalacja Server Core systemu Windows 2012 R2 musi być w wersji x64, jest obsługiwana tylko w celu hostowania punktu dystrybucji i nie obsługuje środowiska PXE ani multiemisji.For example, the Server Core installation of Windows 2012 R2 must be an x64 version, is only supported to host a distribution point, and does not support PXE or Multicast.

Obsługiwane systemy operacyjne:Supported operating systems:

 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2 (x64): Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (x64): Standard, Datacenter
 • Windows Server 2012 (x64): Standard, DatacenterWindows Server 2012 (x64): Standard, Datacenter
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)
 • Windows 8.1 (x86, x64): Professional, EnterpriseWindows 8.1 (x86, x64): Professional, Enterprise
 • Instalacja Server Core systemu Windows Server 2012The Server Core installation of Windows Server 2012
 • Instalacja Server Core systemu Windows Server 2012 R2The Server Core installation of Windows Server 2012 R2

Zarządzanie klientamiClient management

W poniższych sekcjach opisano klienckie systemy operacyjne, którymi można zarządzać za pomocą LTSB.The following sections identify the client operating systems that you can manage with the LTSB. LTSB nie obsługuje dodawania nowych systemów operacyjnych jako obsługiwanych klientów.The LTSB does not support the addition of new operating systems as supported clients.

Komputery z systemem WindowsWindows computers

Programu LTSB można użyć do zarządzania następującymi systemami operacyjnymi z systemem Windows przy użyciu oprogramowania klienckiego Configuration Manager, które jest dołączone do Configuration Manager.You can use the LTSB to manage the following Windows computer operating systems with the Configuration Manager client software that is included with Configuration Manager. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak wdrażać klientów na komputerach z systemem Windows.For more information, see How to deploy clients to Windows computers.

Obsługiwane systemy operacyjne:Supported operating systems:

 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2 (x64): Standard, Datacenter (Uwaga 1)Windows Server 2012 R2 (x64): Standard, Datacenter (Note 1)
 • Windows Server 2012 (x64): Standard, Datacenter (Uwaga 1)Windows Server 2012 (x64): Standard, Datacenter (Note 1)
 • Windows Storage Server 2012 R2 (x64)Windows Storage Server 2012 R2 (x64)
 • Windows Storage Server 2012 (x64)Windows Storage Server 2012 (x64)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)
 • Windows 8.1 (x86, x64): Professional, EnterpriseWindows 8.1 (x86, x64): Professional, Enterprise
 • Instalacja Server Core systemu Windows Server 2012 R2 (x64) (Uwaga 2)The Server Core installation of Windows Server 2012 R2 (x64) (Note 2)
 • Instalacja Server Core systemu Windows Server 2012 (x64) (Uwaga 2)The Server Core installation of Windows Server 2012 (x64) (Note 2)

(Uwaga 1) Wersje centrów danych są obsługiwane, ale nie są certyfikowane dla Configuration Manager.(Note 1) Datacenter releases are supported but not certified for Configuration Manager.
(Uwaga 2) Aby można było obsługiwać instalację wypychaną klienta, na komputerze z tą wersją systemu operacyjnego musi działać usługa roli Serwer plików dla roli serwera usługi plików i magazynowania.(Note 2) To support client push installation, the computer that runs this operating system version must run the File Server role service for the File and Storage Services server role. Aby uzyskać informacje na temat instalowania funkcji systemu Windows na komputerze z systemem Server Core, zobacz Instalowanie ról i funkcji serwera na serwerze Server Core.For information about installing Windows features on a Server Core computer, see Install Server Roles and Features on a Server Core Server.

Windows EmbeddedWindows Embedded

Można użyć LTSB do zarządzania następującymi urządzeniami z systemem Windows Embedded, instalując oprogramowanie klienta na urządzeniu.You can use the LTSB to manage the following Windows Embedded devices by installing the client software on the device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie wdrażania klientów na urządzeniach z systemem Windows Embedded.For more information, see Planning for client deployment to Windows Embedded devices.

Wymagania i ograniczenia:Requirements and limitations:

 • Wszystkie funkcje klienta są obsługiwane przez obsługiwane systemy Windows Embedded, które nie mają włączonych filtrów zapisu.All client features are supported on supported Windows Embedded systems that do not have write filters enabled.

 • Klienci korzystający z jednej z następujących opcji są obsługiwani dla wszystkich funkcji, z wyjątkiem zarządzania mocą:Clients that use one of the following are supported for all features except power management:

  • Ulepszone filtry zapisu (EWF)Enhanced Write Filters (EWF)

  • Filtry zapisu File-Based pamięci RAM (FBWF)RAM File-Based Write Filters (FBWF)

  • Ujednolicone filtry zapisu (UWF)Unified Write Filters (UWF)

 • Wykaz aplikacji nie jest obsługiwany na żadnym urządzeniu z systemem Windows Embedded.The Application Catalog is not supported for any Windows Embedded device.

 • Aby można było monitorować wykryte złośliwe oprogramowanie na urządzeniach z systemem Windows Embedded opartym na systemie Windows XP, należy zainstalować pakiet skryptów WMI Microsoft Windows na urządzeniu osadzonym.Before you can monitor detected malware on Windows Embedded devices based on Windows XP, you must install the Microsoft Windows WMI scripting package on the embedded device. Aby zainstalować ten pakiet, użyj narzędzia Windows Embedded Target Designer.Use Windows Embedded Target Designer to install this package. WBEMDISP.DLL i WBEMDISP. Pliki TLB muszą istnieć i być zarejestrowane w folderze%windir%\system32\wbem na urządzeniu osadzonym, aby upewnić się, że zostało zgłoszone wykryte złośliwe oprogramowanie.The WBEMDISP.DLL and WBEMDISP.TLB files must exist and be registered in the %windir%\System32\WBEM folder on the embedded device to ensure that detected malware is reported.

Obsługiwane systemy operacyjne:Supported operating systems:

 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)
 • Windows Embedded 8,1 (x86, x64)Windows Embedded 8.1 Industry (x86, x64)
 • Windows cienki PC (x86, x64)Windows Thin PC (x86, x64)
 • Windows Embedded POSReady 7 (x86, x64)Windows Embedded POSReady 7 (x86, x64)
 • Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem SP1 (x86, x64)Windows Embedded Standard 7 with SP1 (x86, x64)
 • Windows Embedded POSReady 2009 (x86)Windows Embedded POSReady 2009 (x86)
 • Windows Embedded Standard 2009 (x86)Windows Embedded Standard 2009 (x86)

Windows CEWindows CE

Urządzeniami Windows CE można zarządzać przy użyciu starszego klienta urządzenia przenośnego Configuration Manager dołączonego do programu Configuration Manager.You can manage Windows CE devices with the Configuration Manager mobile device legacy client that is included with Configuration Manager.

Wymagania i ograniczenia:Requirements and limitations:

 • Aby zainstalować klienta, klient urządzenia przenośnego wymaga 0,78 MB miejsca do magazynowania.The mobile device client requires 0.78 MB of storage space to install the client. Aby zalogować się do programu, urządzenie przenośne może potrzebować do 256 KB dodatkowego miejsca do magazynowania.A mobile device can require up to 256 KB of additional storage space to sign in.

 • Funkcje dla tych urządzeń przenośnych różnią się w zależności od typu platformy i klienta.Features for these mobile devices vary by platform and client type. Aby uzyskać informacje o rodzaju funkcji zarządzania obsługiwanych przez Configuration Manager dla starszego klienta urządzenia przenośnego, zobacz Wybieranie rozwiązania do zarządzania urządzeniami dla Configuration Manager.For information about the kind of management functions that Configuration Manager supports for a mobile device legacy client, see Choose a device management solution for Configuration Manager.

Obsługiwane systemy operacyjne:Supported operating systems:

 • Windows CE 7,0 (procesory ARM i x86)Windows CE 7.0 (ARM and x86 processors)

Obsługiwane języki:Supported languages include:

 • Chiński (uproszczony i tradycyjny)Chinese (simplified and traditional)
 • Angielski (Stany Zjednoczone)English (US)
 • Francuski (Francja)French (France)
 • niemieckiGerman
 • WłoskiItalian
 • japońskiJapanese
 • KoreańskiKorean
 • portugalski (Brazylia)Portuguese (Brazil)
 • RosyjskiRussian
 • hiszpański (Hiszpania)Spanish (Spain)

Komputery MacMac computers

LTSB można użyć do zarządzania komputerami macOS X za pomocą klienta Configuration Manager dla komputerów Mac.You can use the LTSB to manage macOS X computers with the Configuration Manager client for Mac.

Pakiet instalacyjny klienta na komputery Mac nie jest dostarczany z nośnikiem Configuration Manager.The Mac client installation package is not supplied with the Configuration Manager media. Można go pobrać w ramach artykułu "klienci dla dodatkowych systemów operacyjnych" z Centrum pobierania Microsoft.You can download it as part of the "Clients for Additional Operating Systems" download from the Microsoft Download Center.

Obsługa systemów operacyjnych Mac jest ograniczona do tych wymienionych w tej sekcji.Support for Mac operating systems is limited to those listed in this section. Pomoc techniczna nie obejmuje dodatkowych systemów operacyjnych, które mogą być obsługiwane przez przyszłą aktualizację pakietów instalacyjnych klienta na komputery Mac dla Current Branch.Support does not include additional operating systems that might be supported by a future update to Mac client installation packages for Current Branch.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak wdrażać klientów na komputerach Mac.For more information, see How to deploy clients to Macs.

Obsługiwane wersje dla macOSSupported versions for macOS

 • macOS X 10,9 (Mavericks)macOS X 10.9 (Mavericks)
 • macOS X 10,10 (Yosemite)macOS X 10.10 (Yosemite)
 • macOS X 10,11 (El Capitan)macOS X 10.11 (El Capitan)

Serwery z systemami Linux i UNIXLinux and UNIX servers

Programu LTSB można użyć do zarządzania serwerami z systemami Linux i UNIX za pomocą klienta Configuration Manager dla systemów Linux i UNIX.You can use the LTSB to manage Linux and UNIX servers with the Configuration Manager client for Linux and UNIX.

Pakiety instalacyjne klienta z systemem Linux i UNIX nie są dostarczane z nośnikiem Configuration Manager.The Linux and UNIX client installation packages are not supplied with the Configuration Manager media. Można je pobrać w ramach programu "klienci dla dodatkowych systemów operacyjnych" z Centrum pobierania Microsoft.You can download them as part of the "Clients for Additional Operating Systems" download from the Microsoft Download Center. Oprócz pakietów instalacyjnych klienta pobranie klienta obejmuje skrypt install (instaluj), który służy do zarządzania instalacją klienta na każdym komputerze.In addition to client installation packages, the client download includes the install script that manages the installation of the client on each computer.

Obsługa systemów operacyjnych Linux i UNIX jest ograniczona do tych wymienionych w tej sekcji.Support for Linux and UNIX operating systems is limited to those listed in this section. Pomoc techniczna nie obejmuje dodatkowych systemów operacyjnych, które mogą być obsługiwane przez przyszłą aktualizację pakietów klienckich dla systemów Linux i UNIX dla Current Branch.Support does not include additional operating systems that might be supported by a future update to Linux and UNIX client packages for Current Branch.

Wymagania i ograniczenia:Requirements and limitations:

 • Aby zapoznać się z zależnościami plików systemu operacyjnego dla klienta programu dla systemów Linux i UNIX, zobacz wymagania wstępne dotyczące wdrażania klientów na serwerach z systemami Linux i UNIX.To review operating system file dependencies for the client for Linux and UNIX, see Prerequisites for Client Deployment to Linux and UNIX Servers.
 • Omówienie funkcji zarządzania obsługiwanych przez komputery z systemem Linux lub UNIX znajdują się w temacie jak wdrażać klientów na serwerach z systemami UNIX i Linux.For an overview of the management capabilities supported for computers that run Linux or UNIX, see How to deploy clients to UNIX and Linux servers.
 • W przypadku obsługiwanych wersji systemów Linux i UNIX wymieniona wersja obejmuje wszystkie kolejne wersje pomocnicze.For supported versions of Linux and UNIX, the listed version includes all subsequent minor versions. Na przykład, jeśli dla programu CentOS w wersji 6 wskazano pomoc techniczną, obejmuje to również każdą kolejną wersję pomocniczą CentOS 6, taką jak CentOS 6,3.For example, where support is indicated for CentOS version 6, this also includes any subsequent minor version of CentOS 6, such as CentOS 6.3. Podobnie, gdy dla systemu operacyjnego, który korzysta z Dodatki Service Pack, na przykład SUSE Linux Enterprise Server 11 z dodatkiem SP1, pomoc techniczna obejmuje kolejne Dodatki Service Pack dla tej wersji systemu operacyjnego.Similarly, when support is listed for an operating system that uses service packs, such as SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1, support includes subsequent service packs for that operating system version.
 • Aby uzyskać informacje na temat pakietów instalacyjnych klienta i agenta uniwersalnego, zobacz jak wdrażać klientów na serwerach z systemami UNIX i Linux.For information about client installation packages and the Universal Agent, see How to deploy clients to UNIX and Linux servers.

Obsługiwane wersje: Supported versions:
Następujące wersje są obsługiwane za pomocą wskazanego pliku tar.The following versions are supported by using the indicated .tar file.

AIXAIX

WersjaVersion PlikFile
Wersja 5,3 (moc)Version 5.3 (Power) CCM-Aix53ppc. < Build > . tarccm-Aix53ppc.<build>.tar
Wersja 6,1 (moc)Version 6.1 (Power) CCM-Aix61ppc. < Build > . tarccm-Aix61ppc.<build>.tar
Wersja 7,1 (moc)Version 7.1 (Power) CCM-Aix71ppc. < Build > . tarccm-Aix71ppc.<build>.tar

CentOSCentOS

WersjaVersion PlikFile
5 x86Version 5 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
5 x64Version 5 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
6 x86Version 6 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
6 x64Version 6 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 7 x64Version 7 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar

DebianDebian

WersjaVersion PlikFile
5 x86Version 5 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
5 x64Version 5 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
6x86 wersjaVersion 6x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
6 x64Version 6 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 7 x86Version 7 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
Wersja 7 x64Version 7 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
8 x86Version 8 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
8 x64Version 8 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar

HP-UXHP-UX

WersjaVersion PlikFile
Wersja 11iv2 IA64Version 11iv2 IA64 CCM-HpuxB. 11.23 I64. < Build > . tarccm-HpuxB.11.23i64.<build>.tar
Wersja 11iv2 PA-RISCVersion 11iv2 PA-RISC CCM-HpuxB. 11.23 PA. < Build > . tarccm-HpuxB.11.23PA.<build>.tar
Wersja 11iv3 IA64Version 11iv3 IA64 CCM-HpuxB. 11.31 I64. < Build > . tarccm-HpuxB.11.31i64.<build>.tar
Wersja 11iv3 PA-RISCVersion 11iv3 PA-RISC CCM-HpuxB. 11.31 PA. < Build > . tarccm-HpuxB.11.31PA.<build>.tar

Oracle LinuxOracle Linux

WersjaVersion PlikFile
5 x86Version 5 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
5 x64Version 5 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
6 x86Version 6 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
6 x64Version 6 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 7 x64Version 7 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

WersjaVersion PlikFile
4 x86Version 4 x86 CCM-RHEL4x86. < Build > . tarccm-RHEL4x86.<build>.tar
Wersja 4 x64Version 4 x64 CCM-RHEL4x64. < Build > . tarccm-RHEL4x64.<build>.tar
5 x86Version 5 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
5 x64Version 5 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
6 x86Version 6 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
6 x64Version 6 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 7 x64Version 7 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar

SolarisSolaris

WersjaVersion PlikFile
SPARC wersja 9Version 9 SPARC CCM-Sol9sparc. < Build > . tarccm-Sol9sparc.<build>.tar
Wersja 10 x86Version 10 x86 CCM-Sol10x86. < Build > . tarccm-Sol10x86.<build>.tar
SPARC wersja 10Version 10 SPARC CCM-Sol10sparc. < Build > . tarccm-Sol10sparc.<build>.tar
11 x86Version 11 x86 CCM-Sol11x86. < Build > . tarccm-Sol11x86.<build>.tar
11 SPARCVersion 11 SPARC CCM-Sol11sparc. < Build > . tarccm-Sol11sparc.<build>.tar

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

WersjaVersion PlikFile
9 x86Version 9 x86 CCM-SLES9x86. < Build > . tarccm-SLES9x86.<build>.tar
Wersja 10 SP1 x86Version 10 SP1 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
Wersja 10 SP1 x64Version 10 SP1 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
11 SP1 x86Version 11 SP1 x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
11 SP1 x64Version 11 SP1 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 12 x64Version 12 x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar

UbuntuUbuntu

WersjaVersion PlikFile
Wersja 10,04 LTS x86Version 10.04 LTS x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
Wersja 10,04 LTS x64Version 10.04 LTS x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 12,04 LTS x86Version 12.04 LTS x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
Wersja 12,04 LTS x64Version 12.04 LTS x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar
Wersja 14,04 LTS x86Version 14.04 LTS x86 CCM-Universalx86. < Build > . tarccm-Universalx86.<build>.tar
Wersja 14,04 LTS x64Version 14.04 LTS x64 CCM-Universalx64. < Build > . tarccm-Universalx64.<build>.tar

Łącznik serwera ExchangeExchange Server connector

LTSB obsługuje ograniczone zarządzanie urządzeniami, które łączą się z wystąpieniem programu Exchange Server, bez instalowania oprogramowania klienckiego.The LTSB supports limited management of devices that connect to your Exchange Server instance, without installing client software. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą Configuration Manager i Exchange.For more information, see Manage mobile devices with Configuration Manager and Exchange.

Wymagania i ograniczenia:Requirements and limitations:

 • Configuration Manager oferuje ograniczone zarządzanie urządzeniami przenośnymi.Configuration Manager offers limited management for mobile devices. Ograniczone zarządzanie jest dostępne w przypadku korzystania z łącznika serwera Exchange na potrzeby urządzeń obsługujących program Exchange Active Sync (EAS), które łączą się z serwerem z programem Exchange Server lub usługą Exchange Online.Limited management is available when you use the Exchange Server connector for Exchange Active Sync (EAS) capable devices that connect to a server running Exchange Server or Exchange Online.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zarządzania obsługiwanych przez program Configuration Manager dla urządzeń przenośnych zarządzanych przez łącznik serwera Exchange, zobacz Wybieranie rozwiązania do zarządzania urządzeniami dla Configuration Manager.For more information about the management functions that Configuration Manager supports for mobile devices that the Exchange Server connector manages, see Choose a device management solution for Configuration Manager.

Obsługiwane wersje programu Exchange Server:Supported versions of Exchange Server:

 • Program Exchange Server 2010 z dodatkiem SP1Exchange Server 2010 SP1
 • Exchange Server 2010 z dodatkiem SP2Exchange Server 2010 SP2
 • Exchange Server 2013Exchange Server 2013

Uwaga

LTSB nie obsługuje zarządzania urządzeniami, które łączą się za pomocą usług online, takich jak Exchange Online (Microsoft 365).The LTSB does not support the management of devices that connect through an online service, like Exchange Online (Microsoft 365).

Konsola programu Configuration ManagerConfiguration Manager console

LTSB obsługuje następujące systemy operacyjne, aby uruchomić konsolę Configuration Manager.The LTSB supports the following operating systems to run the Configuration Manager console. Każdy komputer hostujący konsolę programu musi mieć co najmniej .NET Framework wersję 4.5.2 z wyjątkiem systemu Windows 10, co wymaga co najmniej .NET Framework 4,6.Each computer that hosts the console must have a minimum .NET Framework version of 4.5.2 except for Windows 10, which requires a minimum of .NET Framework 4.6.

Obsługiwane systemy operacyjne:Supported operating systems:

 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2 (x64): Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (x64): Standard, Datacenter
 • Windows Server 2012 (x64): Standard, DatacenterWindows Server 2012 (x64): Standard, Datacenter
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86, x64)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86, x64)
 • Windows 8.1 (x86, x64): Professional, EnterpriseWindows 8.1 (x86, x64): Professional, Enterprise

Wersje SQL Server obsługiwane dla bazy danych lokacji i punktu raportowaniaSQL Server versions supported for the site database and reporting point

LTSB obsługuje następujące wersje SQL Server do hostowania bazy danych lokacji i punktu raportowania.The LTSB supports the following versions of SQL Server to host the site database and reporting point. W przypadku każdej obsługiwanej wersji te same wymagania i ograniczenia dotyczące konfiguracji, które są wyświetlane w ramach obsługi SQL Server wersje dla bieżącej gałęzi, mają zastosowanie do LTSB.For each supported version, the same configuration requirements and limitations that appear in Support for SQL Server versions for the current branch apply to the LTSB. Ta obsługa obejmuje użycie SQL Server zawsze włączonym wystąpieniem klastra trybu failover lub grupy dostępności.This support includes the use of a SQL Server Always On failover cluster instance or an availability group.

Obsługiwane wersje:Supported versions:

 • SQL Server 2016: Standard, EnterpriseSQL Server 2016: Standard, Enterprise
 • SQL Server 2014 SP2: Standard, EnterpriseSQL Server 2014 SP2: Standard, Enterprise
 • SQL Server 2014 z dodatkiem SP1: Standard, EnterpriseSQL Server 2014 SP1: Standard, Enterprise
 • SQL Server 2012 SP3: Standard, EnterpriseSQL Server 2012 SP3: Standard, Enterprise
 • SQL Server 2008 R2 SP3: Standard, Enterprise i DatacenterSQL Server 2008 R2 SP3: Standard, Enterprise, Datacenter
 • SQL Server 2016 ExpressSQL Server 2016 Express
 • SQL Server 2014 Express z dodatkiem SP2SQL Server 2014 Express SP2
 • SQL Server 2014 Express SP1SQL Server 2014 Express SP1
 • SQL Server 2012 Express SP3SQL Server 2012 Express SP3

Obsługa domen usługi Active DirectorySupport for Active Directory domains

Wszystkie systemy lokacji LTSB muszą być elementami członkowskimi obsługiwanej domeny Active Directory systemu Windows.All LTSB site systems must be members of a supported Windows Active Directory domain. Obsługa domen Active Directory ma takie same wymagania i ograniczenia jak te, które są wyświetlane w ramach obsługi domen Active Directory, ale jest ograniczone do następujących poziomów funkcjonalności domeny:Support for Active Directory domains has the same requirements and limitations as those that appear in Support for Active Directory domains, but is limited to the following domain functional levels:

Obsługiwane poziomy:Supported levels:

 • Windows Server 2008Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem R2Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2

Dodatkowe tematy pomocy technicznej dotyczące Long-Term rozgałęzienia obsługiAdditional support topics that apply to the Long-Term Servicing Branch

Informacje zawarte w poniższych tematach Current Branch dotyczą LTSB:The information in the following Current Branch topics apply to the LTSB: