Ćwiczenie 2: modyfikowanie istniejącego raportu w Configuration Manager

W tym ćwiczeniu zmodyfikujesz raport Configuration Manager, a następnie uruchomisz zmodyfikowany raport. Instrukcja SQL raportu zostanie zmodyfikowana we właściwościach raportu, aby usunąć istniejącą kolumnę raportu i dodać dwie nowe kolumny raportu.

Aby zmodyfikować raport Configuration Manager

  1. W konsoli Configuration Manager wybierz pozycję monitorowanie .
  2. W obszarze roboczym monitorowanie rozwiń węzeł raportowanie , a następnie wybierz pozycję raporty .
  3. Z listy raportów wybierz raport, który chcesz zmodyfikować, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Grupa raportów wybierz pozycję Edytuj .
  4. Report Builder zostanie otwarty. W Report Builder Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w raporcie.
  5. Zapisz raport i Zamknij Report Builder. Można teraz uruchomić zmodyfikowany Raport z poziomu konsoli Configuration Manager.

Zobacz też

Ćwiczenie 3: Tworzenie nowego raportu Configuration Manager