AcceptEULA, metoda w klasie SMS_ConfigurationItem

W Configuration Manager AcceptEULA metoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) akceptuje lub odrzuca postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft elementu konfiguracji.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 AcceptEULA(  
      Boolean Accepted  
);  

Parametry

Accepted
Typ danych: Boolean

Kwalifikatory: [in]

true w celu zaakceptowania postanowień licencyjnych.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Uwagi

Aplikacja powinna wywołać tę metodę tylko wtedy, gdy EulaExists Właściwość jest ustawiona na true element konfiguracji. Ta właściwość jest definiowana w klasie WMI serwera SMS_ConfigurationItemBaseClass.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_ConfigurationItem
Klasa WMI serwera SMS_ConfigurationItemBaseClass