Metoda getdependent w klasie SMS_Collection

Począwszy od wersji 2010, GetDependent metoda klasy WMI w Configuration Manager pobiera informacje o relacji kolekcji, które są zależne od kolekcji wejściowej.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

sint32 GetDependent(
    string Relationship[]
);

Parametry

Relationship

Typ danych: String[] (Array)

Kwalifikatory: [out]

Tablica ciągów JSON dla relacji zależności kolekcji.

Wartości zwracane

SInt32Typ danych 0 wskazujący powodzenie lub wartość niezerowa, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

SMS_Collection, klasa WMI serwera

Getdependency — Metoda