GetFeatureState, metoda w klasie SMS_Site

GetFeatureStateMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager Pobiera stan włączony/wyłączony funkcji.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 GetFeatureState ( 
   String SiteCode, 
   UInt32 FeatureID, 
   Boolean IsEnabled 
); 

Parametry

SiteCode
Typ danych: String

Kwalifikatory: [in]

Kod lokacji do sprawdzenia. Wartość NULL wskazuje bieżącą lokację.

FeatureID
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [in]

Identyfikator funkcji. Możliwe wartości:

Wartość Cechy
1 SleepServer

IsEnabled
Typ danych: Boolean

Kwalifikatory: [out]

true Jeśli funkcja jest włączona.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_Site