ICCMEvent::EventType, właściwość

ICcmEvent::EventType jest właściwością odczytu/zapisu w Configuration Manager, która wskazuje typ zdarzenia Instrumentacja zarządzania Windows (WMI), które jest zgłaszane.

Składnia

[C++]  
HRESULT ICcmEvent::EventType([out, retval] BSTR* sEventType);  

HRESULT ICcmEvent::EventType([in] BSTR sEventType);  

Parametry

sEventType
Typ danych: BSTR

Kwalifikatory: [in, out, retval]

Na wejściu wartość ustawiana dla typu zdarzenia. W danych wyjściowych ten parametr wskazuje na pobrany typ zdarzenia.

Wartości zwrócone

Właściwość zwraca HRESULT kod. Możliwe wartości obejmują, ale nie są ograniczone do, następujące:

S_OK
Wykonanie metody powiodło się.

Uwagi

Ta właściwość musi odpowiadać ICcmEvent klasie pochodnej zarejestrowanej w przestrzeni nazw root\ccm\events.

Wymagania

Smscore.dll.

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego klienta Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager wymagania dotyczące programowania klientów.

Zobacz też

SMSEvent — Klasa (klient)