Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem aplikacjami mobilnymiTroubleshoot mobile application management

Ten temat zawiera rozwiązania typowych problemów, które wystąpiły podczas korzystania z Intune App Protection (nazywanego również MAM lub zarządzaniem aplikacjami mobilnymi).This topic provides solutions to common problems that have occurred when using Intune App Protection (also referred to as MAM or mobile application management).

Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune), aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Typowe problemy administratora ITCommon IT administrator issues

Są to typowe problemy, które administrator IT może napotkać podczas korzystania z zasad ochrony aplikacji usługi Intune.These are common issues an IT administrator may experience when using Intune app protection policies.

ProblemIssue DescriptionDescription RozwiązanieResolution
Zasady nie są stosowane w przypadku programu Skype dla firmPolicy not applied to Skype for Business Zasady ochrony aplikacji bez rejestracji urządzenia wprowadzone w witrynie Azure Portal nie są stosowane do aplikacji Skype dla firm na urządzeniach z systemem iOS/iPadOS i Android.App protection policy without device enrollment, made in the Azure portal, is not applying to the Skype for Business app on iOS/iPadOS and Android devices. Skonfiguruj aplikację Skype dla firm do korzystania z nowoczesnego uwierzytelniania.Skype for Business must be set up for modern authentication. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w temacie Zapewnianie dzierżawcy możliwości nowoczesnego uwierzytelniania, aby skonfigurować nowoczesne uwierzytelnianie dla aplikacji Skype.Please follow instructions in Enable your tenant for modern authentication to set up modern authentication for Skype.
Zasady aplikacji pakietu Office nie są stosowaneOffice app policy not applied Zasady ochrony aplikacji nie są stosowane do żadnej obsługiwanej aplikacji pakietu Office dla jakiegokolwiek użytkownika.App protection policies are not applying to any supported Office App for any user. Potwierdź, że użytkownik ma licencję na usługę Intune oraz że aplikacje pakietu Office są objęte wdrożonymi zasadami ochrony aplikacji.Confirm that the user is licensed for Intune and the Office apps are targeted by a deployed app protection policy. Zastosowanie nowo wdrożonych zasad ochrony aplikacji może potrwać do 8 godzin.It can take up to 8 hours for a newly deployed app protection policy to be applied.
Administrator nie może skonfigurować zasad ochrony aplikacji w witrynie Azure PortalAdmin can't configure app protection policy in Azure portal Użytkownik będący administratorem IT nie może skonfigurować zasad ochrony aplikacji w witrynie Azure Portal.IT administrator user is unable to configure app protection policies in Azure portal. Następujące role użytkownika mają dostęp do witryny Azure Portal:The following user roles have access to the Azure portal: W celu uzyskania pomocy podczas konfigurowania tych ról zapoznaj się z tematem Kontrola dostępu na podstawie ról (kontrola RBAC) w usłudze Microsoft Intune.Refer to Role-based administration control (RBAC) with Microsoft Intune for help setting up these roles.
W raportach zasad ochrony aplikacji brakuje kont użytkownikówUser accounts missing from app protection policy reports W raportach konsoli administratora nie są widoczne konta użytkowników, dla których niedawno wdrożono zasady ochrony aplikacji.Admin console reports do not show user accounts to which app protection policy was recently deployed. W przypadku użytkownika niedawno objętego zasadami ochrony aplikacji wyświetlenie informacji na jego temat w raportach może nastąpić po upływie nawet 24 godzin.If a user is newly targeted by an app protection policy, it can take up to 24 hours for that user to show up in reports as a targeted user.
Zmiany zasad nie działająPolicy changes not working Zastosowanie zmian i aktualizacji zasad ochrony aplikacji może potrwać nawet 8 godzin.Changes and updates to app protection policy can take up to 8 hours to apply. Jeśli to konieczne, użytkownik końcowy może wylogować się z aplikacji i zalogować się do niej ponownie, aby wymusić synchronizację z usługą.If applicable, the end-user can log out of the app and log back in to force sync with service.
Zasady ochrony aplikacji nie działają z programem DEPApp protection policy not working with DEP Zasady ochrony aplikacji nie są stosowane do urządzeń korzystających z programu DEP firmy Apple.App protection policy is not applying to Apple DEP devices. Upewnij się, że używasz koligacji użytkownika na potrzeby programu Device Enrollment Program (DEP) firmy Apple.Please ensure you are using User Affinity with Apple Device Enrollment Program (DEP). Koligacja użytkownika jest wymagana dla każdej aplikacji, która wymaga uwierzytelniania użytkownika w ramach programu DEP.User Affinity is required for any app that requires user authentication under DEP.

Artykuł Automatyczne rejestrowanie urządzeń z systemem iOS/iPadOS w ramach programu Device Enrollment Program firmy Apple zawiera dalsze informacje na temat rejestracji w ramach programu DEP dla systemu iOS/iPadOS.Refer to Automatically enroll iOS/iPadOS devices with Apple's Device Enrollment Program for more information on iOS/iPadOS DEP enrollment.
Zasady transferu danych nie działają w systemie iOS/iPadOSData transfer policy not working with iOS/iPadOS Zasady Zezwalaj aplikacji na transfer danych do innych aplikacji i Zezwalaj aplikacji na odbieranie danych z innych aplikacji nie zarządzają pomyślnie transferem danych w systemie iOS/iPadOS.The Allow app to transfer data to other apps and Allow app to receive data from other apps policies do not successfully manage data transfer in iOS/iPadOS. Zobacz temat Jak zarządzać przesyłaniem danych między aplikacjami systemu iOS/iPadOS w usłudze Microsoft Intune.See How to manage data transfer between iOS/iPadOS apps in Microsoft Intune.

Typowe problemy użytkowników końcowychCommon end-user issues

Typowe problemy użytkowników końcowych są podzielone na następujące kategorie:Common end-user issues are broken down in the following categories:

  • Scenariusze normalnego użycia: użytkownik końcowy może napotkać te scenariusze w aplikacjach korzystających z zasad ochrony aplikacji usługi Intune.Normal usage scenarios: An end-user might experience these scenarios on apps that have an Intune app protection policy. To nie są faktyczne problemy, ale mogą być uważane za usterki lub błędy.These are not actual issues, but may be perceived as bugs or errors.

  • Okna dialogowe normalnego użycia: są to okna dialogowe użycia, które użytkownik końcowy może zobaczyć w aplikacjach korzystających z zasad ochrony aplikacji usługi Intune.Normal usage dialogs: These are usage dialogs an end-user might see in apps that have an Intune app protection policy. Te komunikaty i okna dialogowe nie wskazują błędu ani usterki.These messages and dialogs do not indicate an error or bug.

  • Okna dialogowe błędów i komunikaty o błędach: są to okna dialogowe błędów i komunikaty o błędach, które użytkownik końcowy może zobaczyć w aplikacjach korzystających z zasad ochrony aplikacji usługi Intune.Error messages and dialogs: These are error messages and dialogs an end-user might see on apps that have an Intune app protection policy. Często oznaczają one błąd popełniony przez administratora IT lub usterkę w ochronie aplikacji usługi Intune.These often indicate an error was made by the IT administrator or a bug with Intune app protection.

Scenariusze normalnego użyciaNormal usage scenarios

PlatformaPlatform ScenariuszScenario ObjaśnienieExplanation
iOSiOS Użytkownik końcowy może otwierać dane służbowe w aplikacjach niezarządzanych przy użyciu rozszerzenia udostępniania systemu iOS/iPadOS nawet wtedy, gdy zasady transferu danych mają wartość Tylko aplikacje zarządzane lub Brak aplikacji.The end-user can use the iOS/iPadOS share extension to open work or school data in unmanaged apps, even with the data transfer policy set to Managed apps only or No apps. Czy te dane nie wyciekają?Doesn't this leak data? Zasady ochrony aplikacji usługi Intune nie mogą kontrolować rozszerzenia udostępniania systemu iOS/iPadOS bez zarządzania danym urządzeniem.Intune app protection policy cannot control the iOS/iPadOS share extension without managing the device. W związku z tym usługa Intune szyfruje dane „firmowe” przed ich udostępnieniem poza aplikację.Therefore, Intune encrypts "corporate" data before sharing it outside the app. Aby to sprawdzić, spróbuj otworzyć plik „firmowy” poza aplikacją zarządzaną.You can validate this by attempting to open the "corporate" file outside of the managed app. Plik powinien być zaszyfrowany, a jego otworzenie poza aplikacją zarządzaną powinno być niemożliwe.The file should be encrypted and unable to be opened outside the managed app.
iOSiOS Dlaczego użytkownik końcowy widzi monit o zainstalowanie aplikacji Microsoft AuthenticatorWhy is the end-user prompted to install the Microsoft Authenticator app Jest to konieczne w przypadku stosowania dostępu warunkowego opartego na aplikacji. Zobacz temat Wymaganie zatwierdzonej aplikacji klienckiej.This is needed when App Based Conditional Access is applied, see Require approved client app.
AndroidAndroid Dlaczego użytkownik końcowy musi instalować aplikację Portal firmy nawet wtedy, gdy używam ochrony aplikacji zarządzania aplikacjami mobilnymi bez rejestracji urządzeń?Why does the end-user need to install the Company Portal app, even if I'm using MAM app protection without device enrollment? W systemie Android wiele funkcji ochrony aplikacji jest wbudowanych w aplikację Portal firmy.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Rejestracja urządzeń nie jest konieczna, mimo że aplikacja Portal firmy jest zawsze wymagana.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. Aby korzystać z ochrony aplikacji bez rejestracji, użytkownik końcowy po prostu musi mieć zainstalowaną aplikację Portal firmy na urządzeniu.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.
iOS/AndroidiOS/Android Zasady ochrony aplikacji nie zostały zastosowane w wersji roboczej wiadomości e-mail w aplikacji OutlookApp Protection policy not applied on draft email in the Outlook app Ponieważ program Outlook obsługuje zarówno kontekst firmowy, jak i prywatny, nie wymusza stosowania funkcji MAM w wiadomościach e-mail w wersji roboczej.Since Outlook supports both corporate and personal context, it does not enforce MAM on draft email.
iOS/AndroidiOS/Android Zasady ochrony aplikacji nie są stosowane do nowych dokumentów w programach WXP (Word, Excel, PowerPoint)App Protection policy not applied on new documents in WXP (Word,Excel,PowerPoint) Ponieważ programy WXP obsługują zarówno kontekst firmowy, jak i prywatny, nie wymuszają one funkcji MAM w nowych dokumentach, dopóki dokumenty te nie zostaną zapisane w zidentyfikowanej lokalizacji firmowej, takiej jak usługa OneDrive.Since WXP supports both corporate and personal context, it does not enforce MAM on new documents until they are saved in an identified corporate location like OneDrive.
iOS/AndroidiOS/Android Aplikacje nie zezwalają na zapisywanie jako do magazynu lokalnego po włączeniu zasadApps not allowing Save As to Local Storage when policy is enabled Zachowanie aplikacji dla tego ustawienia jest kontrolowane przez dewelopera aplikacji.The App behavior for this setting is controlled by the App Developer.
AndroidAndroid System Android ma więcej ograniczeń niż systemy iOS/iPadOS, w przypadku których aplikacje „natywne” mogą uzyskiwać dostęp do zawartości chronionej przy użyciu funkcji MAMAndroid has more restrictions than iOS/iPadOS on what "native" apps can access MAM protected content System Android to platforma otwarta, a użytkownik końcowy może zmienić skojarzenie aplikacji „natywne” na aplikacje potencjalnie niebezpieczne.Android is an open platform and the "native" app association can be changed by the end-user to potentially unsafe apps. Zastosuj wyjątki od zasad transferu danych, aby wykluczyć określone aplikacje.Apply Data transfer policy exceptions to exempt specific apps.
AndroidAndroid Usługa Azure Information Protection (AIP) może zapisywać jakop lik PDF, gdy nie można używać pozycji Zapisz jakoAzure Information Protection (AIP) can Save as PDF when Save As is prevented Usługa AIP stosuje zasady MAM dla pozycji „Wyłącz drukowanie” w przypadku korzystania z opcji drukowania jako PDF.AIP honors the MAM policy for 'Disable printing' when Save as PDF is used.
iOSiOS Otwieranie załączników PDF w aplikacji Outlook kończy się niepowodzeniem z komunikatem „Akcja niedozwolona“Opening PDF attachments in Outlook app fails with "Action Not Allowed Taka sytuacja może wystąpić, jeśli użytkownik nie został uwierzytelniony w programie Acrobat Reader dla usługi Intune lub użył odcisku palca do uwierzytelnienia w organizacji.This can occur if the user has not authenticated to Acrobat Reader for Intune, or has used thumbprint to authenticate to their organization. Otwórz program Acrobat Reader wcześniej i uwierzytelnij się przy użyciu poświadczeń nazwy UPN.Open Acrobat Reader beforehand and authenticate using UPN credentials.

Okna dialogowe normalnego użyciaNormal usage dialogs

PlatformaPlatform Komunikat lub okno dialogoweMessage or dialog ObjaśnienieExplanation
iOS, AndroidiOS, Android Logowanie: Twoja organizacja musi zarządzać tą aplikacją, aby chronić swoje dane.Sign-in: To protect its data, your organization needs to manage this app. Aby wykonać tę akcję, zaloguj się za pomocą konta służbowego.To complete this action, sign in with your work or school account. Użytkownik końcowy musi zalogować się przy użyciu swojego konta służbowego w celu korzystania z tej aplikacji, co wymaga zasad ochrony aplikacji.The end-user must sign in with their work or school account in order to use this app, which requires an app protection policy. Aby zasady były stosowane, użytkownik musi uwierzytelnić się w usłudze Azure Active Directory.In order for the policy to apply, the user must authenticate against Azure Active Directory.
iOS, AndroidiOS, Android Wymagane ponowne uruchomienie: Twoja organizacja chroni teraz dane w tej aplikacji.Restart Required: Your organization is now protecting its data in this app. Aby kontynuować, musisz ponownie uruchomić aplikację.You need to restart the app to continue. Aplikacja właśnie uzyskała zasady ochrony aplikacji usługi Intune i musi zostać ponownie uruchomiona, aby je zastosować.The app has just received an Intune app protection policy and must restart in order for the policy to apply.
iOS, AndroidiOS, Android Niedozwolona akcja: Twoja organizacja pozwala na otwieranie tylko danych służbowych w tej aplikacji.Action Not Allowed: Your organization only allows you to open work or school data in this app. Administrator IT ustawił pozycję Zezwalaj aplikacji na odbieranie danych z innych aplikacji na wartość Tylko aplikacje zarządzane.The IT administrator has set the Allow app to receive data from other apps to Managed apps only. W związku z tym użytkownik końcowy może transferować dane do tej aplikacji jedynie z innych aplikacji korzystających z zasad ochrony aplikacji.Therefore, the end-user can only transfer data into this app from other apps that have an app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Niedozwolona akcja: Twoja organizacja pozwala na przesyłanie jej danych tylko do innych zarządzanych aplikacji.Action Not Allowed: Your organization only allows you to transfer its data to other managed apps. Administrator IT ustawił pozycję Zezwalaj aplikacji na transfer danych do innych aplikacji na wartość Tylko aplikacje zarządzane.The IT administrator has set the Allow app to transfer data to other apps to Managed apps only. W związku z tym użytkownik końcowy może transferować dane z tej aplikacji jedynie do innych aplikacji korzystających z zasad ochrony aplikacji.Therefore, the end-user can only transfer data out of this app to other apps that have an app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Alert dotyczący czyszczenia: Twoja organizacja usunęła swoje dane skojarzone z tą aplikacją.Wipe Alert: Your organization has removed its data associated with this app. Aby kontynuować, uruchom ponownie aplikację.To continue, restart the app. Administrator IT zainicjował czyszczenie aplikacji za pomocą ochrony aplikacji usługi Intune.The IT administrator has initiated an app wipe using Intune app protection.
AndroidAndroid Aplikacja Portal firmy jest wymagana: Aby w tej aplikacji korzystać z konta służbowego, musisz zainstalować aplikację Portal firmy dla usługi Intune.Company Portal required: To use your work or school account with this app, you must install the Intune Company Portal app. Kliknij pozycję „Przejdź do sklepu”, aby kontynuować.Click "Go to store" to continue. W systemie Android wiele funkcji ochrony aplikacji jest wbudowanych w aplikację Portal firmy.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Rejestracja urządzeń nie jest konieczna, mimo że aplikacja Portal firmy jest zawsze wymagana.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. Aby korzystać z ochrony aplikacji bez rejestracji, użytkownik końcowy po prostu musi mieć zainstalowaną aplikację Portal firmy na urządzeniu.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Okna dialogowe błędów i komunikaty o błędach w systemie iOSError messages and dialogs on iOS

Okno dialogowe błędu lub komunikat o błędzieError message or dialog PrzyczynaCause KorektyRemediation
Nie skonfigurowano aplikacji: Nie skonfigurowano korzystania przez Ciebie z tej aplikacji.App Not Set Up: This app has not been set up for you to use. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Nie można wykryć zasad ochrony wymaganych dla tej aplikacji.Failure to detect a required app protection policy for the app. Upewnij się, zasady ochrony aplikacji systemu iOS są wdrożone w grupie zabezpieczeń użytkownika i obejmują tę aplikację.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Intune Managed Browser — Zapraszamy: Ta aplikacja działa najlepiej, gdy jest zarządzana przez usługę Microsoft Intune.Welcome to the Intune Managed Browser: This app works best when managed by Microsoft Intune. Możesz przeglądać sieć Web za pomocą tej aplikacji, a jeśli jest ona zarządzana przez usługę Microsoft Intune, uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcji ochrony danych.You can always use this app to browse the web, and when it is managed by Microsoft Intune you gain access to additional data protection features. Nie można wykryć zasad ochrony wymaganych dla aplikacji Intune Managed Browser.Failure to detect a required app protection policy for the Intune Managed Browser app.

Użytkownik nadal może korzystać z tej aplikacji do przeglądania sieci Web, ale nie jest ona zarządzana przez usługę Intune.The user can still use the app to browse the web, but the app is not managed by Intune.
Upewnij się, zasady ochrony aplikacji systemu iOS są wdrożone w grupie zabezpieczeń użytkownika i obejmują aplikację Intune Managed Browser.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets the Intune Managed Browser app.
Logowanie nie powiodło się: Nie możemy Cię zalogować w tej chwili.Sign-in Failed: We can't sign you in right now. Spróbuj ponownie później.Please try again later. Nie można zarejestrować użytkownika przy użyciu usługi MAM po dokonaniu próby logowania z użyciem konta służbowego.Failure to enroll the user with the MAM service after the user attempts to sign in with their work or school account. Upewnij się, zasady ochrony aplikacji systemu iOS są wdrożone w grupie zabezpieczeń użytkownika i obejmują tę aplikację.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Nie skonfigurowano konta: Twoja organizacja nie skonfigurowała na Twoim koncie dostępu do danych służbowych.Account Not Set Up: Your organization has not set up your account to access work or school data. Skontaktuj się z administratorem działu IT w celu uzyskania pomocy.Please contact your IT administrator for help. Konto użytkownika nie ma licencji Intune A Direct.The user account does not have an Intune A Direct license. Upewnij się, że konto użytkownika ma przypisaną licencję usługi Intune w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Microsoft 365 admin center.
Niezgodne urządzenie: nie można użyć tej aplikacji, ponieważ używasz urządzenia z usuniętymi ograniczeniami.Device Non-Compliant: This app cannot be used because you are using a jailbroken device. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Usługa Intune wykryła, że użytkownik korzysta z urządzenia ze zdjętymi zabezpieczeniami systemu.Intune detected the user is on a jailbroken device. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.Reset the device to default factory settings. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami z witryny pomocy technicznej firmy Apple.Follow these instructions from the Apple support site.
Wymagane jest połączenie z Internetem: Aby zweryfikować, czy możesz używać tej aplikacji, musisz mieć połączenie z Internetem.Internet Connection Required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Urządzenie nie jest połączone z Internetem.The device is not connected to the Internet. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub siecią transmisji danych.Connect the device to a WiFi or Data network.
Nieznany błąd: Spróbuj ponownie uruchomić tę aplikację.Unknown Failure: Try restarting this app. Jeśli ten problem będzie nadal występować, skontaktuj się z administratorem działu IT w celu uzyskania pomocy.If the problem persists, contact your IT administrator for help. Wystąpił nieznany błąd.An unknown failure occurred. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.Wait a while and try again. Jeśli błąd będzie nadal występować, utwórz bilet pomocy technicznej w usłudze Intune.If the error persists, create a support ticket with Intune.
Uzyskiwanie dostępu do danych organizacji: Podane konto służbowe nie ma dostępu do tej aplikacji.Accessing Your Organization's Data: The work or school account you specified does not have access to this app. Może być konieczne zalogowanie się przy użyciu innego konta.You may have to sign in with a different account. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Usługa Intune wykryła, że użytkownik próbował zalogować się przy użyciu drugiego konta służbowego, które różni się od konta zarejestrowanego w oprogramowaniu do zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM) dla tego urządzenia.Intune detects the user attempted to sign in with second work or school account that is different from the MAM enrolled account for the device. Oprogramowanie MAM może zarządzać jednocześnie tylko jednym kontem służbowym na danym urządzeniu.Only one work or school account can be managed by MAM at a time per device. Zaloguj się przy użyciu konta, którego nazwa użytkownika jest wstępnie wypełniona na ekranie logowania.Have the user sign in with the account whose username is pre-populated by the sign-in screen. Może być konieczne skonfigurowanie ustawienia nazwy UPN użytkownika dla usługi Intune.You may need to configure the user UPN setting for Intune.

Ewentualnie zaloguj się przy użyciu nowego konta służbowego i usuń istniejące konto zarejestrowane w oprogramowaniu MAM.Or, have the user sign in with the new work or school account and remove the existing MAM enrolled account.
Problem z połączeniem: Wystąpił nieoczekiwany problem z połączeniem.Connection Issue: An unexpected connection issue occurred. Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie.Check your connection and try again. Nieoczekiwany błąd.Unexpected failure. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.Wait a while and try again. Jeśli błąd będzie nadal występować, utwórz bilet pomocy technicznej w usłudze Intune.If the error persists, create a support ticket with Intune.
Alert: Nie można już używać tej aplikacji.Alert: This app can no longer be used. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem działu IT.Contact your IT administrator for more information. Nie można zweryfikować certyfikatu aplikacji.Failure to validate the app's certificate. Upewnij się, że używana wersja aplikacji jest aktualna.Make sure the app version is up-to-date.

Zainstaluj aplikację ponownie.Reinstall the app.
Błąd: Ta aplikacja napotkała problem i musi zostać zamknięta.Error: This app has encountered a problem and must close. Jeśli ten błąd będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem działu IT.If this error persists, please contact your IT administrator. Nie można odczytać numeru PIN aplikacji MAM z pęku kluczy systemu Apple iOS.Failure to read the MAM app PIN from the Apple iOS Keychain. Uruchom urządzenie ponownie.Restart the device. Upewnij się, że używana wersja aplikacji jest aktualna.Make sure the app version is up-to-date.

Zainstaluj aplikację ponownie.Reinstall the app.

Okna dialogowe błędów i komunikaty o błędach w systemie AndroidError messages and dialogs on Android

Okno dialogowe/komunikat o błędzieDialog/Error message PrzyczynaCause KorektyRemediation
Nie skonfigurowano aplikacji: Nie skonfigurowano korzystania przez Ciebie z tej aplikacji.App not set up: This app has not been set up for you to use. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Nie można wykryć zasad ochrony wymaganych dla tej aplikacji.Failure to detect a required app protection policy for the app. Upewnij się, że zasady ochrony aplikacji systemu Android są wdrożone w grupie zabezpieczeń użytkownika i obejmują tę aplikację.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Uruchomienie aplikacji nie powiodło się: Wystąpił problem podczas uruchamiania aplikacji.Failed app launch: There was an issue launching your app. Spróbuj zaktualizować aplikację lub aplikację Portal firmy usługi Intune.Try updating the app or the Intune Company Portal app. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem IT.If you need help, contact your IT administrator. Usługa Intune wykryła prawidłowe zasady ochrony dla tej aplikacji, ale podczas inicjowania oprogramowania MAM występuje awaria aplikacji.Intune detected valid app protection policy for the app, but the app is crashing during MAM initialization. Upewnij się, że używana wersja aplikacji jest aktualna.Make sure the app version is up-to-date.

Upewnij się, że aplikacja Portal firmy usługi Intune jest zainstalowana na urządzeniu i jest aktualna.Make sure the Intune Company Portal app is installed and up-to-date on the device.

Jeśli błąd będzie się powtarzać, wyślij dzienniki do usługi Intune przy użyciu aplikacji Portal firmy lub utwórz bilet pomocy technicznej.If the error persists, use the Company Portal app to send logs to Intune or create a support ticket.
Nie znaleziono aplikacji: Na tym urządzeniu nie ma żadnych aplikacji, którym organizacja zezwala na otwieranie tej zawartości.No apps found: There are no apps on this device that your organization allows to open this content. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Użytkownik próbował otworzyć dane służbowe za pomocą innej aplikacji, ale usługa Intune nie można odnaleźć żadnych innych zarządzanych aplikacji, które mają zezwolenie na otwieranie tych danych.The user tried to open work or school data with another app, but Intune cannot find any other managed apps that are allowed to open the data. Upewnij się, zasady ochrony aplikacji systemu Android są wdrożone w grupie zabezpieczeń użytkownika i obejmują co najmniej jedną inną aplikację z obsługą zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM), przy użyciu której można otworzyć te dane.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security group and targets at least one other MAM-enabled app that can open the data in question.
Logowanie nie powiodło się: Ponów próbę zalogowania.Sign-in failed: Try to sign in again. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania pomocy.If this problem persists, contact your IT administrator for help. Nie można uwierzytelnić konta, przy użyciu którego użytkownik próbował się zalogować.Failure to authenticate the account with which the user attempted to sign in. Upewnij się, że użytkownik loguje się przy użyciu konta służbowego, które jest już zarejestrowane w usłudze Intune MAM (pierwszego konta służbowego, przy użyciu którego wykonano pomyślne logowanie w tej aplikacji).Make sure the user signs in with the work or school account that is already enrolled with the Intune MAM service (the first work or school account that was successfully signed into in this app).

Wyczyść dane aplikacji.Clear the app's data.

Upewnij się, że używana wersja aplikacji jest aktualna.Make sure the app version is up-to-date.

Upewnij się, że wersja aplikacji Portal firmy jest aktualna.Make sure the Company Portal version is up-to-date.
Wymagane jest połączenie z Internetem: Aby zweryfikować, czy możesz używać tej aplikacji, musisz mieć połączenie z Internetem.Internet connection required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Urządzenie nie jest połączone z Internetem.The device is not connected to the Internet. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub siecią transmisji danych.Connect the device to a WiFi or Data network.
Niezgodne urządzenie: Nie można korzystać z tej aplikacji, ponieważ używane przez Ciebie urządzenie ma zdjęte zabezpieczenia (root).Device noncompliant: This app can't be used because you are using a rooted device. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Usługa Intune wykryła, że użytkownik korzysta z urządzenia z odblokowanym dostępem.Intune detected the user is on a rooted device. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.Reset the device to default factory settings.
Nie skonfigurowano konta: Ta aplikacja musi być zarządzana przez usługę Microsoft Intune, ale Twoje konto nie zostało skonfigurowane.Account not set up: This app must be managed by Microsoft Intune, but your account has not been set up. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Konto użytkownika nie ma licencji Intune A Direct.The user account does not have an Intune A Direct license. Upewnij się, że konto użytkownika ma przypisaną licencję usługi Intune w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Microsoft 365 admin center.
Nie można zarejestrować aplikacji: Ta aplikacja musi być zarządzana przez usługę Microsoft Intune, ale w tej chwili nie udało nam się jej zarejestrować.Unable to register the app: This app must be managed by Microsoft Intune, but we were unable to register this app at this time. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać pomoc.Contact your IT administrator for help. Nie można automatycznie zarejestrować aplikacji przy użyciu usługi zarządzania aplikacjami mobilnymi, gdy wymagane są zasady ochrony aplikacji.Failure to automatically enroll the app with the MAM service when app protection policy is required. Wyczyść dane aplikacji.Clear the app's data.

Wyślij dzienniki do usługi Intune za pomocą aplikacji Portal firmy lub utwórz bilet pomocy technicznej.Send logs to Intune through the Company Portal app or file a support ticket. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune.For more information, see How to get support for Microsoft Intune.

Następne krokiNext steps