Dodawanie ustawień funkcji urządzenia z systemem iOS, iPadOS lub macOS w usłudze IntuneAdd iOS, iPadOS, or macOS device feature settings in Intune

Usługa Intune oferuje wiele funkcji i ustawień, które pomagają administratorom kontrolować urządzenia z systemami iOS, iPadOS i macOS.Intune includes many features and settings that help administrators control iOS, iPadOS, and macOS devices. Administratorzy mogą na przykład:For example, administrators can:

 • Zezwalać użytkownikom na dostęp do drukarek AirPrint w sieciAllow users access to AirPrint printers in your network
 • Dodawać aplikacje i foldery do ekranu głównego, w tym dodawać nowe stronyAdd apps and folders to the home screen, including adding new pages
 • Wybierać, czy i jak będą wyświetlane powiadomienia w aplikacjiChoose if and how app notifications are shown
 • Konfigurować ekran blokady, aby pokazywać komunikat lub tag zasobu, szczególnie w przypadku urządzeń udostępnionychConfigure the lock screen to show a message or the asset tag, especially for shared devices
 • Oferować użytkownikom bezpieczne środowisko logowania jednokrotnego w celu udostępniania poświadczeń między aplikacjamiGive users a secure single sign-on experience to share credentials between apps
 • Filtrować witryny internetowe, które używają języka dla dorosłych, oraz zezwalać na określone witryny internetowe lub je blokowaćFilter web sites that use adult language and allow or block specific web sites

„Profile konfiguracji” są używane w usłudze Intune do tworzenia i dostosowywania tych ustawień na potrzeby organizacji.Intune uses "configuration profiles" to create and customize these settings for your organization's needs. Po dodaniu tych funkcji w profilu można następnie wypychać lub wdrażać profil na urządzeniach z systemami iOS/iPadOS i macOS w organizacji.After you add these features in a profile, you then push or deploy the profile to iOS/iPadOS and macOS devices in your organization.

Ten artykuł opisuje różne możliwe do skonfigurowania funkcje, a także pokazuje, jak utworzyć profil konfiguracji urządzenia.This article describes the different features you can configure, and shows you how to create a device configuration profile. Zawiera on również listę wszystkich dostępnych ustawień dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS i macOS.You can also see all the available settings for iOS/iPadOS and macOS devices.

Funkcja AirPrintAirprint

AirPrint to funkcja firmy Apple, która umożliwia drukowanie plików z urządzeń za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.Airprint is an Apple feature that allows devices to print to files over a wireless network. W usłudze Intune możesz dodać do urządzeń informacje o funkcji AirPrint.In Intune, you can add AirPrint information to devices.

Aby uzyskać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz AirPrint w systemie iOS/iPadOS oraz AirPrint w systemie macOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see AirPrint on iOS/iPadOS and AirPrint on macOS.

Więcej informacji na temat funkcji AirPrint można znaleźć w sekcji Informacje o funkcji AirPrint w witrynie internetowej firmy Apple.For more information on AirPrint, see About AirPrint on Apple's web site.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 7.0 i nowszeiOS 7.0 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer
 • System macOS 10.10 i nowszemacOS 10.10 and newer

Powiadomienia aplikacjiApp notifications

Wybierz sposób odbierania powiadomień przez aplikacje na urządzeniach z systemem iOS i iPadOS.Choose how apps on your iOS and iPadOS devices receive notifications. Na przykład wyślij powiadomienia aplikacji w taki sposób, aby były wyświetlane w centrum powiadomień, na ekranie blokady lub odtwarzały dźwięk.For example, send app notifications so they show in the notification center, show on the lock screen, or play a sound.

Aby zapoznać się z listą ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Powiadomienia aplikacji w systemie iOS/iPadOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see App notifications on iOS/iPadOS.

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w sekcji Powiadomienia w witrynie internetowej firmy Apple.For more information on this feature, see Notifications on Apple's web site.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 9.3 i nowszeiOS 9.3 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer

Skojarzone domenyAssociated domains

Skojarzone domeny umożliwiają utworzenie relacji pomiędzy domenami, np. contoso.com, a aplikacjami.Associated domains allow you to create a relationship between your domains, such as contoso.com, and your apps. Ta funkcja umożliwia:This feature allows you to:

 • Udostępnianie danych i oraz poświadczeń między aplikacjami i witrynami w organizacji.Share data and sign in credentials between apps and websites in your organization.

 • Korzystanie z funkcji aplikacji opartych na witrynie internetowej firmy, takich jak rozszerzenie aplikacji do rejestracji jednokrotnej, łącza uniwersalne czy autowypełnianie haseł.Use app features that are based on your website, such as single sign-on app extension, universal links, and password autofill.

  Możesz utworzyć powiązaną domenę, aby zezwolić funkcji autowypełniania hasła na rekomendowanie poświadczeń, na przykład hasła, w witrynach skojarzonych z Twoją aplikacją.For example, create an associated domain to allow password autofill to recommend credentials, such as a password, for websites associated with your app.

Aby uzyskać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Skojarzone domeny w systemie macOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Associated domains on macOS.

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w artykule Setting Up an App's Associated Domains (Konfigurowanie skojarzonych domen aplikacji) w witrynie internetowej firmy Apple.For more information on this feature, see Setting Up an App's Associated Domains on Apple's web site.

Dotyczy:Applies to:

 • System macOS 10.15 i nowszemacOS 10.15 and newer

Układ ekranu głównegoHome screen layout

Te ustawienia umożliwiają konfigurowanie układu aplikacji i folderów w obszarze dokowania i na ekranie głównym urządzeń z systemem iOS i iPadOS.These settings configure the app layout and folders on the dock and home screens on iOS and iPadOS devices. Można:You can:

 • Użyć ustawień dokowania, aby dodać do ekranu aplikacje lub foldery.Use the Dock settings to add apps or folders to the screen. W panelu dokowania urządzenia możesz na przykład wyświetlić przeglądarkę Safari i aplikację poczty e-mail.For example, show Safari and the Mail app on the device dock.
 • Dodaj strony, które mają być wyświetlane na ekranie głównym, oraz aplikacje, które mają być wyświetlane na każdej ze stron.Add Pages you want shown on the home screen, and the apps you want shown on each page. Możesz na przykład dodać stronę Contoso i umieścić na niej aplikację Ustawienia.For example, add a Contoso page, and add the Settings app on this page.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Układ ekranu głównego w systemie iOS/iPadOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Home screen layout on iOS/iPadOS.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 9.3 i nowszeiOS 9.3 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer

Komunikat na ekranie blokadyLock screen message

Te ustawienia pozwalają wyświetlać niestandardowe komunikaty lub tekst w oknie logowania i na ekranie blokady.Use these settings to show a custom message or text on the sign in window and lock screen. Możesz na przykład wprowadzić komunikat „W razie zgubienia zwróć do” oraz wyświetlić informacje dotyczące tagu zasobu.For example, you can enter an "If lost, return to ..." message, and show asset tag information.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Ustawienia komunikatów na ekranie blokady w systemie iOS/iPadOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Lock screen message settings on iOS/iPadOS.

Więcej informacji na temat komunikatu na ekranie blokady można znaleźć na stronie Komunikat na ekranie blokady w witrynie internetowej firmy Apple.For more information on Lock Screen Message, see LockScreenMessage on Apple's web site.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 9.3 i nowszeiOS 9.3 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer

Elementy logowaniaLogin items

Ta funkcja umożliwia wybranie aplikacji, niestandardowych aplikacji, plików i folderów, które zostaną otwarte, gdy użytkownicy zalogują się na swoich urządzeniach.Use this feature to choose the apps, custom apps, files, and folders that open when users sign in to the devices.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Elementy logowania w systemie macOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Login items on macOS.

Dotyczy:Applies to:

 • System macOS 10.13 i nowszemacOS 10.13 and newer

Okno logowaniaLogin window

Kontrolowanie wyglądu ekranu logowania i funkcji dostępnych dla użytkowników przed zalogowaniem.Control the appearance of the login screen and functions available to users before they sign in. Można na przykład dodać baner z niestandardowym komunikatem, wybrać, czy będzie wyświetlany przycisk uśpienia itp.For example, add a banner with a custom message, choose if the sleep button is shown, and more.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Okno logowania w systemie macOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Login window on macOS.

Dotyczy:Applies to:

 • System macOS 10.7 i nowszemacOS 10.7 and newer

Rejestracja jednokrotnaSingle sign-on

Większość aplikacji biznesowych (LOB, Line of Business) wymaga pewnego poziomu uwierzytelniania użytkowników w celu obsługi zabezpieczeń.Most Line of Business (LOB) apps require some level of user authentication to support security. W wielu przypadkach podczas uwierzytelniania użytkownicy muszą wielokrotnie wprowadzać te same poświadczenia.In many cases, the authentication requires users to enter the same credentials repeatedly. Aby ulepszyć środowisko użytkownika, deweloperzy mogą tworzyć aplikacje korzystające z logowania jednokrotnego.To improve the user experience, developers can create apps that use single sign-on (SSO). Użycie logowania jednokrotnego zmniejsza liczbę operacji wprowadzania poświadczeń przez użytkownika.Using single sign-on reduces the number of times a user must enter credentials.

Profil logowania jednokrotnego jest oparty na protokole Kerberos.The single sign-on profile is based on Kerberos. Kerberos to protokół uwierzytelniania sieciowego, który używa kryptografii klucza tajnego do uwierzytelniania aplikacji klient-serwer.Kerberos is a network authentication protocol that uses secret key cryptography to authenticate client-server applications. Ustawienia usługi Intune definiują informacje o koncie Kerberos podczas uzyskiwania dostępu do serwerów lub określonych aplikacji oraz obsługują wyzwania protokołu Kerberos dla stron internetowych i aplikacji natywnych.The Intune settings define Kerberos account information when accessing servers or specific apps, and handle Kerberos challenges for web pages and native apps. Firma Apple zaleca używanie rozszerzenia aplikacji do logowania jednokrotnego protokołu Kerberos (w tym artykule) zamiast ustawień logowania jednokrotnego.Apple recommends you use the Kerberos SSO app extension (in this article) settings instead of the SSO settings.

Aby korzystać z logowania jednokrotnego, upewnij się, że masz:To use single sign-on, be sure you have:

 • Aplikację poszukującą magazynu poświadczeń użytkownika w logowaniu jednokrotnym na urządzeniu.An app that's coded to look for the user credential store in single sign-on on the device.
 • Usługa Intune musi być skonfigurowana na potrzeby logowania jednokrotnego dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS.Intune configured for iOS/iPadOS device single sign-on.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Rejestracja jednokrotna w systemie iOS/iPadOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Single sign-on on iOS/iPadOS.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 7.0 i nowszeiOS 7.0 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer

Rozszerzenie aplikacji — rejestracja jednokrotnaSingle sign-on app extension

Te ustawienia służą do konfigurowania rozszerzenia aplikacji umożliwiającego rejestrację jednokrotną (SSO) na urządzeniach z systemem iOS, iPadOS i macOS.These settings configure an app extension that enables single sign-on (SSO) for your iOS, iPadOS, and macOS devices. Większość aplikacji biznesowych (LOB) i witryn organizacji wymaga pewnego poziomu bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników.Most Line of Business (LOB) apps and organization websites require some level of secure user authentication. W wielu przypadkach podczas uwierzytelnianie użytkownicy muszą wielokrotnie wprowadzać te same poświadczenia.In many cases, authentication requires users to enter the same credentials repeatedly. Logowanie jednokrotne daje użytkownikom dostęp do aplikacji i witryn internetowych po jednorazowym wprowadzeniu poświadczeń.SSO gives users access to apps and websites after entering their credentials once. Logowanie jednokrotne zapewnia również lepszą obsługę uwierzytelniania dla użytkowników i zmniejsza liczbę powtarzanych monitów o poświadczenia.SSO also provides a better authentication experience for users, and reduces the number of repeated prompts for credentials.

Użyj tych ustawień w usłudze Intune, aby skonfigurować rozszerzenie aplikacji do logowania jednokrotnego utworzone przez Twoją organizację, dostawcę tożsamości, firmę Microsoft lub firmę Apple.In Intune, use these settings to configure an SSO app extension created by your organization, your identity provider, Microsoft, or Apple. Rozszerzenie aplikacji do jednokrotnego logowania obsługuje uwierzytelnianie użytkowników.The SSO app extension handles authentication for your users. Te ustawienia służą do konfigurowania rozszerzeń aplikacji do logowania jednokrotnego przeznaczonych do przekierowywania i obsługi poświadczeń.These settings configure redirect-type and credential-type SSO app extensions.

 • Rozszerzenia przeznaczone do przekierowywania są zaprojektowane pod kątem nowoczesnych protokołów uwierzytelniania, takich jak OpenID Connect, OAuth i SAML2.The redirect type is designed for modern authentication protocols, such as OpenID Connect, OAuth, and SAML2. Możesz wybrać rozszerzenie logowania jednokrotnego w usłudze Microsoft Azure AD (wtyczka do logowania jednokrotnego dla przedsiębiorstwa firmy Microsoft) lub ogólne rozszerzenie przekierowania.You can choose between the Microsoft Azure AD SSO extension (Microsoft Enterprise SSO plug-in) and a generic redirect extension.

  Ważne

  Rozszerzenie aplikacji SSO usługi Microsoft Azure AD jest w wersji zapoznawczej.The Microsoft Azure AD SSO extension is in public preview. Ta wersja zapoznawcza jest dostarczana bez umowy dotyczącej poziomu usług (SLA).This preview version is provided without a service level agreement (SLA). Nie jest zalecane używanie jej w środowisku produkcyjnym.It's not recommended to use in production. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane lub ich działanie może być ograniczone.Certain features might not be supported, or might have restricted behavior. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzupełniające warunki korzystania z wersji zapoznawczych platformy Microsoft Azure.For more information, see Supplemental Terms of Use for Microsoft Azure Previews.

 • Rozszerzenia przeznaczone do obsługi poświadczeń są zaprojektowane na potrzeby przepływów uwierzytelniania typu wyzwanie-odpowiedź.The credential type is designed for challenge-and-response authentication flows. Istnieje możliwość wyboru między dostarczonym przez firmę Apple rozszerzeniem poświadczeń dostosowanym do protokołu Kerberos a ogólnym rozszerzeniem poświadczeń.You can choose between a Kerberos-specific credential extension provided by Apple, and a generic credential extension.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Rozszerzenie aplikacji do jednokrotnego logowania w systemie iOS/iPadOS oraz Rozszerzenie aplikacji do jednokrotnego logowania w systemie macOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see iOS/iPadOS SSO app extension and macOS SSO app extension.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia rozszerzenia aplikacji do jednokrotnego logowania, obejrzyj materiał Extensible Enterprise SSO w witrynie internetowej Apple.For more information on developing an SSO app extension, watch Extensible Enterprise SSO on Apple's web site. Aby zapoznać się z opisem funkcji dostarczanym przez firmę Apple, odwiedź stronę Ustawienia pakietu danych Single Sign-On Extensions (rozszerzenia pojedynczego logowania).To read Apple's description of the feature, visit Single Sign-On Extensions payload settings.

Uwaga

Funkcja rozszerzenia aplikacji do jednokrotnego logowania różni się od funkcji jednokrotnego logowania:The Single sign-on app extension feature is different than the Single sign-on feature:

 • Ustawienia rozszerzenia aplikacji do logowania jednokrotnego mają zastosowanie w systemie iPadOS 13.0 (i nowszych), iOS 13.0 (i nowszych) oraz macOS 10.15 (i nowszych).The Single sign-on app extension settings apply to iPadOS 13.0 (and newer), iOS 13.0 (and newer), and macOS 10.15 (and newer). Ustawienia funkcji jednokrotnego logowania mają zastosowanie w systemie iPadOS 13.0 (i nowszych) oraz systemie iOS 7.0 (i nowszych).Single sign-on settings apply to iPadOS 13.0 (and newer) and iOS 7.0 and newer.

 • Ustawienia rozszerzenia aplikacji do logowania jednokrotnego definiują rozszerzenia do użycia przez dostawców tożsamości lub organizacje na potrzeby dostarczania bezproblemowego firmowego środowiska logowania.The Single sign-on app extension settings define extensions for use by identity providers or organizations to deliver a seamless enterprise sign-on experience. Ustawienia logowania jednokrotnego definiują informacje o koncie Kerberos używane podczas uzyskiwania dostępu przez użytkowników do serwerów lub aplikacji.The Single sign-on settings define Kerberos account information for when users access servers or apps.

 • Rozszerzenie aplikacji do jednokrotnego logowania korzysta podczas uwierzytelniania z systemu operacyjnego Apple.The Single sign-on app extension uses the Apple operating system to authenticate. Dlatego może zapewnić środowisko użytkownika końcowego, które jest lepsze niż logowanie jednokrotne.So, it might provide an end-user experience that's better than Single sign-on.

 • Z perspektywy programowania za pomocą rozszerzenia aplikacji do logowania jednokrotnego można używać uwierzytelniania logowania jednokrotnego dowolnego typu — z przekierowaniem lub stosującego poświadczenia.From a development perspective, with Single sign-on app extension, you can use any type of redirect SSO or credential SSO authentication. W przypadku jednokrotnego logowania można korzystać wyłącznie z uwierzytelniania jednokrotnego logowania za pomocą protokołu Kerberos.With Single sign-on, you can only use Kerberos SSO authentication.

 • Rozszerzenie aplikacji do logowania jednokrotnego dla protokołu Kerberos zostało opracowane przez firmę Apple i wbudowane w platformy iOS/iPadOS 13.0+ i macOS 10.15+.The Kerberos Single sign-on app extension was developed by Apple and is built into the iOS/iPadOS 13.0+ and macOS 10.15+ platforms. Wbudowane rozszerzenie protokołu Kerberos może służyć do logowania użytkowników w aplikacjach natywnych i witrynach internetowych, które obsługują uwierzytelnianie Kerberos.The built-in Kerberos extension can be used to log users into native apps and websites that support Kerberos authentication. Logowanie jednokrotne nie jest implementacją protokołu Kerberos autorstwa firmy Apple.Single sign-on is not an Apple implementation of Kerberos.

 • Wbudowane rozszerzenie aplikacji do logowania jednokrotnego protokołu Kerberos obsługuje wyzwania protokołu Kerberos dla stron i aplikacji internetowych podobnie jak logowanie jednokrotne.The built-in Kerberos Single sign-on app extension handles Kerberos challenges for web pages and apps just like Single sign-on. Jednak wbudowane rozszerzenie protokołu Kerberos obsługuje zmiany haseł i zachowuje się lepiej w sieciach przedsiębiorstwa.However, the built-in Kerberos extension supports password changes and behaves better in enterprise networks. W przypadku wybierania między rozszerzeniem aplikacji do logowania jednokrotnego i logowaniem jednokrotnym protokołu Kerberos zalecamy użycie rozszerzenia z powodu jego wyższej wydajności i większych możliwości.When deciding between the Kerberos Single sign-on app extension and Single sign-on, we recommend using the extension due to improved performance and capabilities.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 13.0 i nowszeiOS 13.0 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer
 • System macOS 10.15 i nowszemacOS 10.15 and newer

TapetaWallpaper

Dodaj niestandardowy obrazu PNG, JPG lub JPEG na urządzeniach nadzorowanych z systemem iOS/iPadOS.Add a custom .png, .jpg, or .jpeg image to your supervised iOS/iPadOS devices. Na przykład możesz za pomocą usługi Intune dodać logo firmy do ekranu blokady na urządzeniach.For example, use Intune to add a company logo to the lock screen on your devices.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Tapeta w systemie iOS/iPadOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Wallpaper on iOS/iPadOS.

Dotyczy:Applies to:

 • iOSiOS
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer

Filtr zawartości sieci WebWeb content filter

Te ustawienia korzystają z wbudowanego algorytmu autofiltrowania firmy Apple do oceniania stron internetowych i blokowania zawartości dla dorosłych oraz wulgarnego języka.These settings use Apple's built-in AutoFilter algorithm to evaluate web pages, and block adult content and adult language. Można również utworzyć listę łączy sieci Web z ograniczeniami oraz bez ograniczeń.You can also create a list of allowed web links and restricted web links. Na przykład można zezwolić wyłącznie na otwieranie witryn sieci Web contoso.For example, you can allow only contoso web sites to open.

Aby poznać listę ustawień, jakie można skonfigurować w usłudze Intune, zobacz Filtr zawartości sieci Web dla systemu iOS/iPadOS.For a list of the settings you can configure in Intune, see Web content filter on iOS/iPadOS.

Dotyczy:Applies to:

 • System iOS 7.0 i nowszeiOS 7.0 and newer
 • System iPadOS 13.0 i nowszeiPadOS 13.0 and newer

Tworzenie profiluCreate the profile

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.

 2. Wybierz pozycję Urządzenia > Profile konfiguracji > Utwórz profil.Select Devices > Configuration profiles > Create profile.

 3. Wprowadź następujące właściwości:Enter the following properties:

  • Platforma: Wybierz platformę urządzeń.Platform: Choose the platform of your devices. Dostępne opcje:Your options:

   • iOS/iPadOSiOS/iPadOS
   • macOSmacOS
  • Profil: wybierz pozycję Funkcje urządzenia.Profile: Select Device features.

 4. Wybierz przycisk Utwórz.Select Create.

 5. W obszarze Podstawy wprowadź następujące właściwości:In Basics, enter the following properties:

  • Nazwa: wprowadź opisową nazwę zasad.Name: Enter a descriptive name for the policy. Nadaj nazwę zasadom, aby można było je później łatwo rozpoznać.Name your policies so you can easily identify them later. Na przykład dobrą nazwą zasad jest macOS: Konfiguruje ekran logowania.For example, a good policy name is macOS: Configures login screen.
  • Opis: wprowadź opis zasad.Description: Enter a description for the policy. To ustawienie jest opcjonalne, ale zalecane.This setting is optional, but recommended.
 6. Wybierz pozycję Dalej.Select Next.

 7. Ustawienia, które można skonfigurować w obszarze Ustawienia konfiguracji, różnią się w zależności od wybranej platformy.In Configuration settings, depending on the platform you chose, the settings you can configure are different. Wybierz platformę dla ustawień szczegółowych:Choose your platform for detailed settings:

 8. Wybierz pozycję Dalej.Select Next.

 9. W obszarze Tagi zakresu (opcjonalnie) przypisz tag, aby filtrować profil do określonych grup IT, takich jak US-NC IT Team lub JohnGlenn_ITDepartment.In Scope tags (optional), assign a tag to filter the profile to specific IT groups, such as US-NC IT Team or JohnGlenn_ITDepartment. Aby uzyskać więcej informacji na temat tagów zakresu, zobacz Używanie kontroli RBAC i tagów zakresu w rozproszonej strukturze informatycznej.For more information about scope tags, see Use RBAC and scope tags for distributed IT.

  Wybierz pozycję Dalej.Select Next.

 10. W obszarze Przypisania wybierz użytkowników lub grupy, które otrzymają Twój profil.In Assignments, select the users or groups that will receive your profile. Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania profilów, zobacz Przypisywanie profilów użytkowników i urządzeń.For more information on assigning profiles, see Assign user and device profiles.

  Wybierz pozycję Dalej.Select Next.

 11. W obszarze Przeglądanie + tworzenie przejrzyj ustawienia.In Review + create, review your settings. Po wybraniu pozycji Utwórz zmiany zostaną zapisane, a profil przypisany.When you select Create, your changes are saved, and the profile is assigned. Zasady są również wyświetlane na liście profilów.The policy is also shown in the profiles list.

Następne krokiNext steps

Profil został utworzony, ale może jeszcze nie wykonywać żadnych czynności.The profile is created, but it may not be doing anything yet. W dalszej części przypiszesz profil i będziesz monitorować jego stan.Next, assign the profile and monitor its status.

Wyświetl wszystkie ustawienia funkcji urządzenia dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS i macOS.View all the device feature settings for iOS/iPadOS and macOS devices.