Ustawienia systemu Windows 10 Team umożliwiające włączanie lub ograniczanie funkcji na urządzeniach Surface Hub przy użyciu usługi IntuneWindows 10 Team settings to allow or restrict features on Surface Hub devices using Intune

W tym artykule opisano ustawienia ograniczeń urządzeń w usłudze Microsoft Intune, które można skonfigurować dla urządzeń z systemem Windows 10 Team, w tym dla urządzeń Surface Hub.This article shows you the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running Windows 10 Team, including the Surface Hub devices.

Przed rozpoczęciemBefore you begin

Utwórz profil konfiguracji ograniczeń urządzenia z systemem Windows 10 i aplikacją Teams.Create a Windows 10 Teams device restrictions configuration profile.

Aplikacje i środowiskoApps and experience

Do konfigurowania tych ustawień jest używany program CSP na urządzeniu SurfaceHub.These settings use the SurfaceHub CSP.

 • Włącz ekran, gdy ktoś jest w pokoju: Blokuj — uniemożliwia automatyczne wznowienie ekranu, gdy czujnik wykryje czyjąś obecność w pomieszczeniu.Wake screen when someone in room: Block prevents the screen from waking automatically when its sensor detects someone in the room. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.
 • Informacje o spotkaniu wyświetlane na ekranie powitalnym: Wybierz informacje, które będą wyświetlane na kafelku Spotkania na ekranie powitalnym.Meeting information displayed on welcome screen: Choose the information that's shown on the Meetings tile of the Welcome screen. Dostępne opcje:Your options:
  • Nieskonfigurowane (wartość domyślna): Usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.Not configured (default): Intune doesn't change or update this setting.
  • Tylko organizator i czasOrganizer and time only
  • Organizator, czas i temat (temat jest ukryty w przypadku spotkań prywatnych)Organizer, time, and subject (subject hidden for private meetings)
 • Adres URL obrazu tła ekranu powitalnego: Wprowadź adres URL obrazu w formacie PNG, który ma być używany jako niestandardowe tło na ekranie powitalny na urządzeniach z systemem Windows 10 Team.Welcome screen background image URL: Enter the URL of a .png image that you want as a custom background on the Welcome screen on Windows 10 Team devices. Obraz musi być w formacie PNG, a adres URL musi rozpoczynać się od https://.The image must be in PNG format, and the URL must begin with https://.
 • Automatycznie uruchamiaj aplikację Connect: Blokuj — uniemożliwia automatyczne otwieranie aplikacji Connect po rozpoczęciu projekcji.Auto-launch Connect: Block prevents the Connect app from automatically opening when a projection is started. W przypadku wybrania opcji blokowania użytkownicy mogą ręcznie uruchomić aplikację Connect w ustawieniach centrum.If blocked, users can manually launch the Connect app from the Hub's settings. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.
 • Sugestie dotyczące logowania: Blokuj — wyłącza automatyczne wypełnianie okna dialogowego logowania informacjami o zaproszonych użytkownikach z zaplanowanych spotkań.Sign-in suggestions: Block disables autofilling the sign-in dialog with invitees from scheduled meetings. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.
 • Moje spotkania i pliki: Blokuj — wyłącza funkcję Moje spotkania i pliki z menu Start.My meetings and files: Block disables the My meetings and files feature in the Start menu. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie spotkań i plików zalogowanego użytkownika na platformie Microsoft 365.This feature shows the signed-in user's meetings and files from Microsoft 365. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.

Azure Operational InsightsAzure operational insights

 • Azure Operational Insights: Włącz — umożliwia zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych dzienników z urządzeń z systemem Windows 10 Team przy użyciu usługi Azure Operational Insights.Azure Operational Insights: Enable collects, stores, and analyzes log data from Windows 10 Team devices with Azure Operational Insights. Usługa Azure Operational Insights jest częścią pakietu Microsoft Operations Manager.Azure Operational Insights is part of the Microsoft Operations Manager suite. Aby nawiązać połączenie z usługą Azure Operational Insights, wprowadź Identyfikator obszaru roboczego i Klucz obszaru roboczego.Enter the Workspace ID and Workspace Key to connect to Azure Operational insights.

  W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting. Domyślnie system operacyjny może nie zbierać tych danych.By default, the OS might not collect this data.

KonserwacjaMaintenance

Do konfigurowania tych ustawień jest używany program CSP na urządzeniu SurfaceHub.These settings use the SurfaceHub CSP.

 • Okno konserwacji dla aktualizacji: Włącz — tworzy okno konserwacji, gdy można zainstalować aktualizacje.Maintenance window for updates: Enable creates a maintenance window when updates can be installed. Wprowadź Czas rozpoczęcia i Czas trwania w godzinach z zakresu od 1 do 5 godzin.Enter the maintenance window Start time, and the Duration in hours, from 1-5 hours.

  W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.

SesjaSession

Do konfigurowania tych ustawień jest używany program CSP na urządzeniu SurfaceHub.These settings use the SurfaceHub CSP.

 • Głośność: Wprowadź wartość domyślną głośności dla nowej sesji z zakresu od 0 do 100.Volume: Enter the default volume value for a new session, from 0-100. Gdy to pole pozostanie puste, usługa Intune nie zmieni ani nie zaktualizuje tego ustawienia.When left blank, Intune doesn't change or update this setting. Domyślnie system operacyjny może ustawić głośność na wartość 45.By default, the OS might set the volume to 45.
 • Limit czasu ekranu: Wprowadź liczbę minut, po której ekran centrum jest wyłączany.Screen timeout: Enter the number of minutes until the Hub screen turns off.
 • Limit czasu sesji: Wprowadź liczbę minut, po której upłynie limit czasu sesji.Session timeout: Enter the number of minutes until the session times out.
 • Limit czasu uśpienia: Wprowadź liczbę minut, po której centrum przechodzi w tryb uśpienia.Sleep timeout: Enter the number of minutes until the Hub enters sleep mode.
 • Wznowienie sesji: Blokuj — uniemożliwia użytkownikom wznawianie sesji po przekroczeniu jej limitu czasu. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.Session resume: Block prevents users from resuming a session when the session times out. When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.

Projekcja bezprzewodowaWireless projection

Do konfigurowania tych ustawień jest używany program CSP na urządzeniu SurfaceHub.These settings use the SurfaceHub CSP.

 • Numer PIN projekcji bezprzewodowej: Wymagaj — wymusza prowadzenia przez użytkowników numeru PIN przed użyciem funkcji projekcji bezprzewodowej na urządzeniu.PIN for wireless projection: Require forces users to enter a PIN before using the wireless projection features on the device. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.
 • Projekcja bezprzewodowa Miracast: Blokuj — uniemożliwia korzystanie z urządzeń z obsługą technologii Miracast podczas projekcji.Miracast wireless projection: Block prevents using Miracast-enabled devices to project. W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.
 • Kanał projekcji bezprzewodowej Miracast: Wybierz kanał Miracast, aby nawiązać połączenie.Miracast wireless projection channel: Select the Miracast channel to establish the connection.

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak skonfigurować ustawienia ograniczeń dotyczących urządzeń.For more information, see How to configure device restriction settings.

Przypisywanie profilu i monitorowanie jego stanu.Assign the profile, and monitor its status.