Ustawienia urządzenia z systemem Windows 10 lub nowszym, które ma działać jako kiosk w usłudze IntuneWindows 10 and later device settings to run as a kiosk in Intune

Urządzenia z systemem Windows 10 lub nowszym można skonfigurować tak, aby były uruchamiane w trybie kiosku z jedną aplikacją lub wieloma aplikacjami.On Windows 10 and later devices, you can configure these devices to run in single-app kiosk mode, or multi-app kiosk mode.

W tym artykule wymieniono i opisano różne ustawienia, którymi można sterować na urządzeniach z systemem Windows 10 i nowszym.This article lists and describes the different settings you can control on Windows 10 and later devices. W ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) użyj tych ustawień, aby skonfigurować urządzenia z systemem Windows 10 lub nowszym do uruchamiania w trybie kiosku.As part of your mobile device management (MDM) solution, use these settings to configure your Windows 10 and later devices to run in kiosk mode.

Jako administrator usługi Intune możesz tworzyć i przypisywać te ustawienia do urządzeń.As an Intune administrator, you can create and assign these settings to your devices.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji kiosku systemu Windows w usłudze Intune, zobacz temat dotyczący konfigurowania ustawień kiosku.To learn more about the Windows kiosk feature in Intune, see configure kiosk settings.

Przed rozpoczęciemBefore you begin

Ważne

Pamiętaj, aby przypisać ten profil kiosku do tych samych urządzeń, do których przypisano profil przeglądarki Microsoft Edge.Be sure to assign this kiosk profile to the same devices as your Microsoft Edge profile.

Kiosk z pojedynczą aplikacją w trybie pełnoekranowymSingle app, full-screen kiosk

Uruchamia tylko jedną aplikację na urządzeniu.Runs only one app on the device.

 • Wybierz tryb kiosku: Wybierz pozycję Kiosk z pojedynczą aplikacją w trybie pełnoekranowym.Select a kiosk mode: Choose Single app, full-screen kiosk.

 • Typ logowania użytkownika: Wybierz typ konta, na którym jest uruchamiana aplikacja.User logon type: Select the account type that runs the app. Dostępne opcje:Your options:

  • Logowanie automatyczne (system Windows 10 w wersji 1803 i nowszych) : Używana w przypadku kiosków w środowiskach publicznych, które nie wymagają logowania od użytkowników, podobnie jak dla konta gościa.Auto logon (Windows 10 version 1803 and newer): Use on kiosks in public-facing environments that don't require the user to sign in, similar to a guest account. To ustawienie używa dostawcy usług kryptograficznych AssignedAccess.This setting uses the AssignedAccess CSP.
  • Konto użytkownika lokalnego: Wprowadź konto użytkownika lokalnego (w urządzeniu).Local user account: Enter the local (to the device) user account. Wprowadzone konto zostanie zalogowane w kiosku.The account you enter signs in to the kiosk.
 • Typ aplikacji: Wybierz typ aplikacji.Application type: Select the application type. Dostępne opcje:Your options:

  • Dodaj przeglądarkę Microsoft Edge: Wybierz kolejno pozycje Przeglądarka Microsoft Edge i Typ trybu kiosku przeglądarki Microsoft Edge:Add Microsoft Edge browser: Select Microsoft Edge browser, and choose the Microsoft Edge kiosk mode type:

   • Oznaczenia cyfrowe/interaktywne: Powoduje otwarcie adresu URL na pełnym ekranie i wyświetlenie tylko zawartości tej witryny internetowej.Digital/Interactive signage: Opens a URL full screen, and only shows the content on that website. Artykuł Set up digital signs (Konfigurowanie oznakowania cyfrowego) zawiera więcej informacji na temat tej funkcji.Set up digital signs provides more information on this feature.
   • Przeglądanie publiczne (InPrivate) : Umożliwia uruchomienie ograniczonej wersji przeglądarki Microsoft Edge z wieloma kartami.Public browsing (InPrivate): Runs a limited multi-tab version of Microsoft Edge. Użytkownicy mogą przeglądać publicznie lub zakończyć sesję przeglądania.Users can browse publically or end their browsing session.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zobacz Deploy Microsoft Edge kiosk mode (Wdrażanie trybu kiosku w przeglądarce Microsoft Edge).For more information on these options, see Deploy Microsoft Edge kiosk mode.

   Uwaga

   To ustawienie włącza przeglądarkę Microsoft Edge na urządzeniu.This setting enables the Microsoft Edge browser on the device. Aby skonfigurować ustawienia specyficzne dla przeglądarki Microsoft Edge, należy utworzyć profil ograniczeń urządzenia (Urządzenia > Profile konfiguracji > Utwórz profil > Windows 10 dla platformy > Ograniczenia dotyczące urządzeń > Przeglądarka Microsoft Edge).To configure Microsoft Edge-specific settings, create a device restrictions profile (Devices > Configuration profiles > Create profile > Windows 10 for platform > Device Restrictions > Microsoft Edge Browser). W sekcji Przeglądarka Microsoft Edge wymieniono i opisano dostępne ustawienia.Microsoft Edge browser lists and describes the available settings.

  • Dodaj przeglądarkę kiosku: Wybierz pozycję Ustawienia przeglądarki kiosku.Add Kiosk browser: Select Kiosk browser settings. Te ustawienia umożliwiają kontrolowanie aplikacji przeglądarki internetowej działającej w obrębie kiosku.These settings control a web browser app on the kiosk. Upewnij się, że masz dostęp do aplikacji przeglądarki kiosku ze sklepu Store, i dodaj ją do usługi Intune jako aplikację kliencką.Be sure you get the Kiosk browser app from the Store, add it to Intune as a Client App. Następnie przypisz aplikację do urządzeń kiosku.Then, assign the app to the kiosk devices.

   Podaj następujące ustawienia:Enter the following settings:

   • Adres URL domyślnej strony głównej : Wprowadź domyślny adres URL pokazywany po otwarciu przeglądarki kiosku lub ponownym uruchomieniu przeglądarki.Default home page URL: Enter the default URL shown when the kiosk browser opens, or when the browser restarts. Na przykład wprowadź adres http://bing.com lub http://www.contoso.com.For example, enter http://bing.com or http://www.contoso.com.

   • Przycisk Strona główna: Pokaż lub Ukryj przycisk Strona główna przeglądarki kiosku.Home button: Show or hide the kiosk browser's home button. Domyślnie ten przycisk nie jest wyświetlany.By default, the button isn't shown.

   • Przyciski nawigacyjne: Pokaż lub Ukryj przyciski przechodzenia dalej i wstecz.Navigation buttons: Show or hide the forward and back buttons. Domyślnie przyciski nawigacyjne nie są wyświetlane.By default, the navigation buttons aren't shown.

   • Przycisk zakończenia sesji: Pokaż lub Ukryj przycisk zakończenia sesji.End session button: Show or hide the end session button. Jeśli przycisk jest wyświetlany, po wybraniu go przez użytkownika w aplikacji pojawia się monit o zakończenie sesji.When shown, the user selects the button, and the app prompts to end the session. Po potwierdzeniu przeglądarka czyści wszystkie dane przeglądania (pliki cookies, pamięć podręczną itd.), a następnie otwiera domyślny adres URL.When confirmed, the browser clears all browsing data (cookies, cache, and so on), and then opens the default URL. Domyślnie ten przycisk nie jest wyświetlany.By default, the button isn't shown.

   • Odśwież przeglądarkę po czasie bezczynności: Wprowadź czas bezczynności, w przedziale 1–1440 minut, po którym przeglądarka kiosku jest uruchamiana od nowa.Refresh browser after idle time: Enter the amount of idle time, from 1-1440 minutes, until the kiosk browser restarts in a fresh state. Czas bezczynności to liczba minut od ostatniej interakcji użytkownika.Idle time is the number of minutes since the user's last interaction. Domyślnie ta wartość pozostaje pusta, co oznacza, że nie ma limitu czasu bezczynności.By default, the value is empty or blank, which means there isn't any idle timeout.

   • Dozwolone witryny internetowe: To ustawienie umożliwia zezwolenie na otwieranie określonych witryn internetowych.Allowed websites: Use this setting to allow specific websites to open. Mówiąc inaczej, ta funkcja umożliwia ograniczenie lub uniemożliwienie użycia witryn internetowych w urządzeniu.In other words, use this feature to restrict or prevent websites on the device. Można na przykład zezwolić na otwieranie wszystkich witryn internetowych w lokalizacji http://contoso.com.For example, you can allow all websites at http://contoso.com to open. Domyślnie wszystkie witryny internetowe są dozwolone.By default, all websites are allowed.

    Aby zezwolić na określone witryny internetowe, przekaż plik zawierający listę dozwolonych witryn internetowych w oddzielnych wierszach.To allow specific websites, upload a file that includes a list of the allowed websites on separate lines. Jeśli nie dodasz pliku, wszystkie witryny internetowe będą dozwolone.If you don't add a file, all websites are allowed. Domyślnie usługa Intune zezwala na wszystkie poddomeny witryny internetowej.By default, Intune allows all subdomains of the website. Na przykład, wprowadź domenę sharepoint.com.For example, you enter the sharepoint.com domain. Usługa Intune automatycznie zezwala na wszystkie poddomeny, takie jak contoso.sharepoint.com, my.sharepoint.com i inne.Intune automatically allows all subdomains, such as contoso.sharepoint.com, my.sharepoint.com, and so on. Nie wprowadzaj symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*).Don't enter wildcards, such as the asterisk (*).

    Przykładowy plik powinien być podobny do poniższej listy:Your sample file should look similar to the following list:

    http://bing.com
    https://bing.com
    http://contoso.com
    https://contoso.com
    office.com

   Uwaga

   Kioski systemu Windows 10 z włączoną funkcją automatycznego logowania przy użyciu przeglądarki Microsoft Kiosk Browser muszą używać licencji offline ze sklepu Microsoft Store dla Firm.Windows 10 Kiosks with Autologon enabled using Microsoft Kiosk Browser must use an offline license from the Microsoft Store for Business. Ten wymóg wynika z tego, że do logowania automatycznego jest używane konto użytkownika lokalnego bez poświadczeń usługi Azure Active Directory (AD).This requirement is because Autologon uses a local user account with no Azure Active Directory (AD) credentials. Nie można więc ocenić licencji w trybie online.So, online licenses can't be evaluated. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozpowszechnianie aplikacji w trybie offline.For more information, see Distribute offline apps.

  • Dodaj aplikację ze sklepu: Wybierz pozycję Dodaj aplikację ze sklepu, a następnie wybierz aplikację z listy.Add Store app: Select Add a store app, and choose an app from the list.

   Lista nie zawiera żadnych aplikacji?Don't have any apps listed? Dodaj aplikacje, wykonując czynności opisane w temacie Aplikacje klienckie.Add some using the steps at Client Apps.

 • Określ okno obsługi dla ponownego uruchamiania aplikacji: Niektóre aplikacje wymagają ponownego uruchomienia w celu zakończenia instalacji aplikacji lub ukończenia instalacji aktualizacji.Specify Maintenance Window for App Restarts: Some apps require a restart to complete the app installation, or complete the installation of updates. Pozycja Wymagaj tworzy okno obsługi.Require creates a maintenance window. Jeśli aplikacja wymaga ponownego uruchomienia, zostanie ponownie uruchomiona w tym oknie.If the app requires a restart, then it's restarted during this window.

  Wprowadź też następujące ustawienia:Also enter:

  • Czas rozpoczęcia okna obsługi: Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia sprawdzania klientów pod kątem aktualizacji aplikacji, które wymagają ponownego uruchomienia.Maintenance Window Start Time: Select the date and time of day to begin checking clients for any app updates that require restart. Domyślna godzina rozpoczęcia to północ lub zero minut.The default start time is midnight, or zero minutes. Jeśli ta pozycja jest pusta, aplikacje będą ponownie uruchomiane o niezaplanowanej godzinie 3 dni po zainstalowaniu aktualizacji aplikacji.If blank, then apps restart at an unscheduled time 3 days after an app update is installed.

  • Cykl okna obsługi: Wartość domyślna to interwał codzienny.Maintenance Window Recurrence: Default is daily. Wybierz, jak często będą miały miejsce okna obsługi aktualizacji aplikacji.Select how often Maintenance windows for app updates take place. W celu uniknięcia nieplanowanych ponownych uruchomień aplikacji zalecane ustawienie to Codziennie.To avoid unscheduled app restarts, the recommendation is Daily.

  W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.

  Dostawca usługi konfiguracji ApplicationManagement/ScheduleForceRestartForUpdateFailuresApplicationManagement/ScheduleForceRestartForUpdateFailures CSP

Kiosk z wieloma aplikacjamiMulti-app kiosk

Aplikacje w tym trybie są dostępne w menu Start.Apps in this mode are available on the start menu. Te aplikacje to jedyne aplikacje, które użytkownik może otwierać.These apps are the only apps the user can open. Jeśli aplikacja jest zależna od innej aplikacji, obie aplikacje muszą się znajdować na liście dozwolonych aplikacji.If an app has a dependency on another app, both must be included in the allowed apps list. Jeśli na przykład 64-bitowy program Internet Explorer jest zależny od 32-bitowego programu Internet Explorer, na liście dozwolonych aplikacji musi być zarówno aplikacja „C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe”, jak i aplikacja „C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe”.For example, Internet Explorer 64-bit has a dependency on Internet Explorer 32-bit, so you must allow both "C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe" and "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe".

 • Wybierz tryb kiosku: Wybierz pozycję Kiosk z wieloma aplikacjami.Select a kiosk mode: Select Multi app kiosk.

 • Określ urządzenia w trybie S z systemem Windows 10 jako docelowe:Target Windows 10 in S mode devices:

  • Tak: Zezwala na aplikacje ze sklepu i aplikacje AUMID w profilu kiosku.Yes: Allows store apps and AUMID apps in the kiosk profile. Wyklucza to aplikacje Win32.It excludes Win32 apps.
  • Nie: Zezwala na aplikacje ze sklepu, aplikacje systemu Win32 i aplikacje AUMID w profilu kiosku.No: Allows store apps, Win32 apps, and AUMID apps in the kiosk profile. Ten profil kiosku nie będzie wdrażany na urządzeniach w trybie S.This kiosk profile isn't deployed to S-mode devices.
 • Typ logowania użytkownika: Wybierz typ konta, na którym są uruchomiane aplikacje.User logon type: Select the account type that runs your apps. Dostępne opcje:Your options:

  • Logowanie automatyczne (system Windows 10 w wersji 1803 i nowszych) : Używana w przypadku kiosków w środowiskach publicznych, które nie wymagają logowania od użytkowników, podobnie jak dla konta gościa.Auto logon (Windows 10 version 1803 and later): Use on kiosks in public-facing environments that don't require the user to sign in, similar to a guest account. To ustawienie używa dostawcy usług kryptograficznych AssignedAccess.This setting uses the AssignedAccess CSP.
  • Konto użytkownika lokalnego: Dodaj konto użytkownika lokalnego (w urządzeniu).Local user account: Add the local (to the device) user account. Wprowadzone konto zostanie zalogowane w kiosku.The account you enter signs in to the kiosk.
  • Użytkownik lub grupa usługi Azure AD (system Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej) : Wybierz pozycję Dodaj i wybierz użytkowników lub grupy usługi Azure AD z listy.Azure AD user or group (Windows 10 version 1803 and later): Select Add, and choose Azure AD users or groups from the list. Można wybrać wielu użytkowników lub wiele grup.You can select multiple users and groups. Wybierz przycisk Wybierz, aby zapisać zmiany.Choose Select to save your changes.
  • Odwiedzający platformę HoloLens: Konto gościa, które nie wymaga żadnych poświadczeń użytkownika ani uwierzytelniania, zgodnie z opisem w sekcji Pojęcia związane z trybem komputera udostępnionego.HoloLens visitor: The visitor account is a guest account that doesn't require any user credentials or authentication, as described in shared PC mode concepts.
 • Przeglądarka i aplikacje: Dodaj aplikacje do uruchamiania w urządzeniu kiosku.Browser and Applications: Add the apps to run on the kiosk device. Pamiętaj, że możesz dodać kilka aplikacji.Remember, you can add several apps.

  Dodaj przeglądarki lub aplikacje do profilu kiosku z wieloma aplikacjami w usłudze Microsoft Intune.

  • PrzeglądarkiBrowsers

   • Dodaj przeglądarkę Microsoft Edge: Przeglądarka Microsoft Edge zostanie dodana do siatki aplikacji i wszystkie aplikacje będą mogły działać na tym kiosku.Add Microsoft Edge: Microsoft Edge is added to the app grid, and all applications can run on this kiosk. Wybierz pozycję Typ trybu kiosku przeglądarki Microsoft Edge:Select the Microsoft Edge kiosk mode type:

    • Tryb normalny (pełna wersja programu Microsoft Edge) : Umożliwia uruchomienie pełnej wersji przeglądarki Microsoft Edge z wszystkimi funkcjami przeglądania.Normal mode (full version of Microsoft Edge): Runs a full-version of Microsoft Edge with all browsing features. Dane użytkownika i stan są zapisywane między sesjami.User data and state are saved between sessions.
    • Przeglądanie publiczne (InPrivate) : Uruchamia wersję przeglądarki Microsoft Edge z wieloma kartami w trybie InPrivate z dopasowanym środowiskiem dla kiosków w trybie pełnoekranowym.Public browsing (InPrivate): Runs a multi-tab version of Microsoft Edge InPrivate with a tailored experience for kiosks that run in full-screen mode.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zobacz Deploy Microsoft Edge kiosk mode (Wdrażanie trybu kiosku w przeglądarce Microsoft Edge).For more information on these options, see Deploy Microsoft Edge kiosk mode.

    Uwaga

    To ustawienie włącza przeglądarkę Microsoft Edge na urządzeniu.This setting enables the Microsoft Edge browser on the device. Aby skonfigurować ustawienia specyficzne dla przeglądarki Microsoft Edge, należy utworzyć profil ograniczeń urządzenia (Urządzenia > Profile konfiguracji > Utwórz profil > > Windows 10 dla platformy > Ograniczenia dotyczące urządzeń > Przeglądarka Microsoft Edge).To configure Microsoft Edge-specific settings, create a device restrictions profile (Devices > Configuration profiles > Create profile > > Windows 10 for platform > Device Restrictions > Microsoft Edge Browser). W sekcji Przeglądarka Microsoft Edge wymieniono i opisano dostępne ustawienia.Microsoft Edge browser lists and describes the available settings.

   • Dodaj przeglądarkę kiosku: Te ustawienia umożliwiają kontrolowanie aplikacji przeglądarki internetowej działającej w obrębie kiosku.Add Kiosk browser: These settings control a web browser app on the kiosk. Upewnij się, że aplikacja przeglądarki internetowej została wdrożona na urządzeniach kiosków przy użyciu usługi Aplikacje klienckie.Be sure you deploy a web browser app to the kiosk devices using Client Apps.

    Podaj następujące ustawienia:Enter the following settings:

    • Adres URL domyślnej strony głównej : Wprowadź domyślny adres URL pokazywany po otwarciu przeglądarki kiosku lub ponownym uruchomieniu przeglądarki.Default home page URL: Enter the default URL shown when the kiosk browser opens, or when the browser restarts. Na przykład wprowadź adres http://bing.com lub http://www.contoso.com.For example, enter http://bing.com or http://www.contoso.com.

    • Przycisk Strona główna: Pokaż lub Ukryj przycisk Strona główna przeglądarki kiosku.Home button: Show or hide the kiosk browser's home button. Domyślnie ten przycisk nie jest wyświetlany.By default, the button isn't shown.

    • Przyciski nawigacyjne: Pokaż lub Ukryj przyciski przechodzenia dalej i wstecz.Navigation buttons: Show or hide the forward and back buttons. Domyślnie przyciski nawigacyjne nie są wyświetlane.By default, the navigation buttons aren't shown.

    • Przycisk zakończenia sesji: Pokaż lub Ukryj przycisk zakończenia sesji.End session button: Show or hide the end session button. Jeśli przycisk jest wyświetlany, po wybraniu go przez użytkownika w aplikacji pojawia się monit o zakończenie sesji.When shown, the user selects the button, and the app prompts to end the session. Po potwierdzeniu przeglądarka czyści wszystkie dane przeglądania (pliki cookies, pamięć podręczną itd.), a następnie otwiera domyślny adres URL.When confirmed, the browser clears all browsing data (cookies, cache, and so on), and then opens the default URL. Domyślnie ten przycisk nie jest wyświetlany.By default, the button isn't shown.

    • Odśwież przeglądarkę po czasie bezczynności: Wprowadź czas bezczynności (1–1440 minut), po którym przeglądarka kiosku jest uruchamiana od nowa.Refresh browser after idle time: Enter the amount of idle time (1-1440 minutes) until the kiosk browser restarts in a fresh state. Czas bezczynności to liczba minut od ostatniej interakcji użytkownika.Idle time is the number of minutes since the user's last interaction. Domyślnie ta wartość pozostaje pusta, co oznacza, że nie ma limitu czasu bezczynności.By default, the value is empty or blank, which means there isn't any idle timeout.

    • Dozwolone witryny internetowe: To ustawienie umożliwia zezwolenie na otwieranie określonych witryn internetowych.Allowed websites: Use this setting to allow specific websites to open. Mówiąc inaczej, ta funkcja umożliwia ograniczenie lub uniemożliwienie użycia witryn internetowych w urządzeniu.In other words, use this feature to restrict or prevent websites on the device. Można na przykład zezwolić na otwieranie wszystkich witryn internetowych w lokalizacji contoso.com*.For example, you can allow all websites at contoso.com* to open. Domyślnie wszystkie witryny internetowe są dozwolone.By default, all websites are allowed.

     Aby zezwolić na określone witryny internetowe, przekaż plik CSV zawierający listę dozwolonych witryn internetowych.To allow specific websites, upload a .csv file that includes a list of the allowed websites. Jeśli nie dodasz pliku CSV, wszystkie witryny internetowe będą dozwolone.If you don't add a .csv file, all websites are allowed.

    Uwaga

    Kioski systemu Windows 10 z włączoną funkcją automatycznego logowania przy użyciu przeglądarki Microsoft Kiosk Browser muszą używać licencji offline ze sklepu Microsoft Store dla Firm.Windows 10 Kiosks with Autologon enabled using Microsoft Kiosk Browser must use an offline license from the Microsoft Store for Business. Ten wymóg wynika z tego, że do logowania automatycznego jest używane konto użytkownika lokalnego bez poświadczeń usługi Azure Active Directory (AD).This requirement is because Autologon uses a local user account with no Azure Active Directory (AD) credentials. Nie można więc ocenić licencji w trybie online.So, online licenses can't be evaluated. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozpowszechnianie aplikacji w trybie offline.For more information, see Distribute offline apps.

  • AplikacjeApplications

   • Dodaj aplikację ze sklepu: Dodaj aplikację ze sklepu Microsoft Store dla Firm.Add store app: Add an app from the Microsoft Store for Business. Jeśli lista nie zawiera żadnych aplikacji, możesz pobrać aplikacje i dodać je do usługi Intune.If you don't have any apps listed, then you can get apps, and add them to Intune. Można na przykład dodać przeglądarkę kiosku, program Excel, program OneNote i inne.For example, you can add Kiosk Browser, Excel, OneNote, and more.

   • Dodaj aplikację systemu Win32: Aplikacja systemu Win32 to tradycyjna aplikacja klasyczna, taka jak program Visual Studio Code lub Google Chrome.Add Win32 App: A Win32 app is a traditional desktop app, such as Visual Studio Code or Google Chrome. Wprowadź następujące właściwości:Enter the following properties:

    • Nazwa aplikacji: Wymagany.Application name: Required. Wprowadź nazwę aplikacji.Enter a name for the application.
    • Ścieżka lokalna do pliku wykonywalnego aplikacji: Wymagany.Local path to app executable file: Required. Wprowadź ścieżkę do pliku wykonywalnego, taką jak C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code\Code.exe lub C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe.Enter the path to the executable, such as C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code\Code.exe or C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe.
    • Identyfikator modelu użytkownika aplikacji (AUMID) dla aplikacji systemu Win32: Wprowadź identyfikator modelu użytkownika aplikacji (AUMID) dla aplikacji systemu Win32.Application user model ID (AUMID) for the Win32 app: Enter the Application user model ID (AUMID) of the Win32 app. To ustawienie określa początkowy układ kafelka na pulpicie.This setting determines the start layout of the tile on the desktop. Informacje na temat uzyskiwania tego identyfikatora zawiera artykuł Get-StartApps (Polecenie Get-StartApps).To get this ID, see Get-StartApps.
   • Dodaj przy użyciu identyfikatora AUMID: Użyj tej opcji, aby dodać aplikacje skrzynki odbiorczej systemu Windows, na przykład Notatnik lub Kalkulator.Add by AUMID: Use this option to add inbox Windows apps, such as Notepad or Calculator. Wprowadź następujące właściwości:Enter the following properties:

   • Autouruchamianie: Opcjonalny.AutoLaunch: Optional. Po dodaniu aplikacji i przeglądarki wybierz jedną aplikację lub przeglądarkę, która będzie automatycznie otwierana po zalogowaniu się użytkownika.After you add your apps and browser, select one app or browser to automatically open when the user signs in. Można automatycznie uruchamiać tylko jedną aplikację lub przeglądarkę.Only a single app or browser can be autolaunched.

   • Rozmiar kafelka: Wymagany.Tile size: Required. Po dodaniu aplikacji wybierz mały, średni, szeroki lub duży rozmiar kafelka aplikacji.After you add your apps, select a Small, Medium, Wide, or Large app tile size.

    Dodaj przeglądarki lub aplikacje do profilu kiosku z wieloma aplikacjami w usłudze Microsoft Intune.

  Porada

  Po dodaniu wszystkich aplikacji można zmienić kolejność ich wyświetlania, klikając i przeciągając aplikacje na liście.After you add all the apps, you can change the display order by clicking-and-dragging the apps in the list.

 • Użyj alternatywnego układu ekranu startowego: Wybierz pozycję Tak, aby wprowadzić plik XML, który opisuje sposób wyświetlania aplikacji w menu Start, w tym ich kolejność.Use alternative Start layout: Select Yes to enter an XML file that describes how the apps appear on the start menu, including the order of the apps. Użyj tej opcji, jeśli potrzebujesz większej liczby dostosowań w menu Start.Use this option if you require more customization in your start menu. Artykuł Customize and export Start layout (Dostosowywanie i eksportowanie układu menu Start) zawiera wskazówki i przykładowy kod XML.Customize and export Start layout has some guidance, and sample XML.

 • Pasek zadań systemu Windows: Wybierz opcję pokazywania lub ukrywania paska zadań.Windows Taskbar: Choose to Show or hide the taskbar. Domyślnie pasek zadań nie jest wyświetlany.By default, the taskbar isn't shown. Ikony, takich jak ikona sieci Wi-Fi, są wyświetlane, ale użytkownicy końcowi nie mogą zmieniać ich ustawień.Icons, such as the Wi-Fi icon, are shown, but the settings can't be changed by end users.

 • Zezwalaj na dostęp do folderu Pobrane: Wybierz pozycję Tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do folderu Pobrane w Eksploratorze Windows.Allow Access to Downloads Folder: Choose Yes to allow users to access the Downloads folder in Windows Explorer. Domyślnie dostęp do folderu Pobrane jest wyłączony.By default, access to the Downloads folder is disabled. Ta funkcja jest często używana, aby umożliwić użytkownikom końcowym dostęp do elementów pobranych z poziomu przeglądarki.This feature is commonly used for end users to access items downloaded from a browser.

 • Określ okno obsługi dla ponownego uruchamiania aplikacji: Niektóre aplikacje wymagają ponownego uruchomienia w celu zakończenia instalacji aplikacji lub ukończenia instalacji aktualizacji.Specify Maintenance Window for App Restarts: Some apps require a restart to complete the app installation, or complete the installation of updates. Pozycja Wymagaj tworzy okno obsługi.Require creates a maintenance window. Jeśli aplikacje wymagają ponownego uruchomienia, są one ponownie uruchamiane w tym oknie.If apps require a restart, then they're restarted during this window.

  Wprowadź też następujące ustawienia:Also enter:

  • Czas rozpoczęcia okna obsługi: Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia sprawdzania klientów pod kątem aktualizacji aplikacji, które wymagają ponownego uruchomienia.Maintenance Window Start Time: Select the date and time of day to begin checking clients for any app updates that require restart. Domyślna godzina rozpoczęcia to północ lub zero minut.The default start time is midnight, or zero minutes. Jeśli ta pozycja jest pusta, aplikacje będą ponownie uruchomiane o niezaplanowanej godzinie 3 dni po zainstalowaniu aktualizacji aplikacji.If blank, then apps restart at an unscheduled time 3 days after an app update is installed.

  • Cykl okna obsługi: Wartość domyślna to interwał codzienny.Maintenance Window Recurrence: Default is daily. Wybierz, jak często będą miały miejsce okna obsługi aktualizacji aplikacji.Select how often Maintenance windows for app updates take place. W celu uniknięcia nieplanowanych ponownych uruchomień aplikacji zalecane ustawienie to Codziennie.To avoid unscheduled app restarts, the recommendation is Daily.

  W przypadku ustawienia Nie skonfigurowano (wartość domyślna) usługa Intune nie zmienia ani nie aktualizuje tego ustawienia.When set to Not configured (default), Intune doesn't change or update this setting.

  Dostawca usługi konfiguracji ApplicationManagement/ScheduleForceRestartForUpdateFailuresApplicationManagement/ScheduleForceRestartForUpdateFailures CSP

Następne krokiNext steps

Przypisywanie profilu i monitorowanie jego stanu.Assign the profile, and monitor its status.

Można również utworzyć profile kiosku dla urządzeń z systemem Android, Android Enterprise oraz Windows Holographic for Business.You can also create kiosk profiles for Android, Android Enterprise, and Windows Holographic for Business devices.

Zobacz też Konfigurowanie kiosku z jedną aplikacją lub Konfigurowanie kiosku z wieloma aplikacjami w wytycznych dotyczących systemu Windows.Also see set up a single-app kiosk or set up a multi-app kiosk in the Windows guidance.