Dodawanie ustawień sieci Wi-Fi dla urządzeń z systemem Android w usłudze Microsoft IntuneAdd Wi-Fi settings for devices running Android in Microsoft Intune

Można utworzyć profil z określonymi ustawieniami sieci Wi-Fi, a następnie wdrożyć ten profil na urządzeniach z systemem Android.You can create a profile with specific WiFi settings, and then deploy this profile to your Android devices. Usługa Microsoft Intune oferuje wiele funkcji, w tym uwierzytelnianie do sieci, dodawanie klucza wstępnego lub protokołu SCEP i inne.Microsoft Intune offers many features, including authenticating to your network, adding a PKS or SCEP certificate, and more.

Te ustawienia sieci Wi-Fi są podzielone na dwie kategorie: ustawienia podstawowe i ustawienia na poziomie przedsiębiorstwa.These Wi-Fi settings are separated in to two categories: Basic settings and Enterprise-level settings.

W tym artykule opisano te ustawienia.This article describes these settings.

Przed rozpoczęciemBefore you begin

Utwórz profil konfiguracji urządzeń Wi-Fi dla administratora sytemu Android .Create an Android device administrator Wi-Fi device configuration profile.

PodstawowyBasic

 • Typ sieci Wi-Fi: wybierz pozycję Podstawowa.Wi-Fi type: Choose Basic.
 • SSID: wprowadź identyfikator zestawu usług będący prawdziwą nazwą sieci bezprzewodowej, z którą łączą się urządzenia.SSID: Enter the service set identifier, which is the real name of the wireless network that devices connect to. Jednak przy wyborze połączenia użytkownicy widzą tylko nazwę sieci utworzoną wcześniej.However, users only see the network name you configured when they choose the connection.
 • Ukryta sieć: wybierz pozycję Włącz, aby ukrywać tę sieć na liście dostępnych sieci w urządzeniu.Hidden network: Choose Enable to hide this network from the list of available networks on the device. Identyfikator SSID nie jest rozgłaszany.The SSID isn't broadcasted. Wybierz pozycję Wyłącz, aby wyświetlać tę sieć na liście dostępnych sieci w urządzeniu.Choose Disable to show this network in the list of available networks on the device.

EnterpriseEnterprise

 • Typ sieci Wi-Fi: wybierz pozycję Przedsiębiorstwo.Wi-Fi type: Choose Enterprise.

 • SSID: wprowadź identyfikator zestawu usług będący prawdziwą nazwą sieci bezprzewodowej, z którą łączą się urządzenia.SSID: Enter the service set identifier, which is the real name of the wireless network that devices connect to. Jednak przy wyborze połączenia użytkownicy widzą tylko nazwę sieci utworzoną wcześniej.However, users only see the network name you configured when they choose the connection.

 • Ukryta sieć: wybierz pozycję Włącz, aby ukrywać tę sieć na liście dostępnych sieci w urządzeniu.Hidden network: Choose Enable to hide this network from the list of available networks on the device. Identyfikator SSID nie jest rozgłaszany.The SSID isn't broadcasted. Wybierz pozycję Wyłącz, aby wyświetlać tę sieć na liście dostępnych sieci w urządzeniu.Choose Disable to show this network in the list of available networks on the device.

 • Typ protokołu EAP: wybierz typ protokołu uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) używany do uwierzytelniania zabezpieczonych połączeń bezprzewodowych.EAP type: Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type used to authenticate secured wireless connections. Dostępne opcje:Your options:

  • EAP-TLS: wprowadź też następujące ustawienia:EAP-TLS: Also enter:

   • Zaufanie serwera - certyfikat główny na potrzeby walidacji serwera: wybierz istniejący profil zaufanego certyfikatu głównego.Server Trust - Root certificate for server validation: Choose an existing trusted root certificate profile. Ten certyfikat jest przedstawiany na serwerze, gdy klient łączy się z siecią.This certificate is presented to the server when the client connects to the network. Uwierzytelnia on połączenie.It authenticates the connection.

   • Uwierzytelnianie klienta - certyfikat klienta na potrzeby uwierzytelniania klienta (certyfikat tożsamości) : wybierz profil certyfikatu protokołu SCEP lub standardów PKCS, który również został wdrożony do urządzenia.Client Authentication - Client certificate for client authentication (Identity certificate): Choose the SCEP or PKCS client certificate profile that is also deployed to the device. Ten certyfikat to tożsamość przesyłana przez urządzenie do serwera w celu uwierzytelnienia połączenia.This certificate is the identity presented by the device to the server to authenticate the connection.

   • Prywatność tożsamości (tożsamość zewnętrzna) : wprowadź tekst, który będzie wysyłany w odpowiedzi na żądanie podania tożsamości zgłaszane przez protokół EAP.Identity privacy (outer identity): Enter the text sent in the response to an EAP identity request. Ten tekst może mieć dowolną wartość, taką jak anonymous.This text can be any value, such as anonymous. Podczas uwierzytelniania na początku wysyłana jest ta tożsamość anonimowa, a po niej — tożsamość rzeczywista, która jest wysyłana w bezpiecznym tunelu.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel.

  • EAP-TTLS: wprowadź też następujące ustawienia:EAP-TTLS: Also enter:

   • Zaufanie serwera - certyfikat główny na potrzeby walidacji serwera: wybierz istniejący profil zaufanego certyfikatu głównego.Server Trust - Root certificate for server validation: Choose an existing trusted root certificate profile. Ten certyfikat jest przedstawiany na serwerze, gdy klient łączy się z siecią.This certificate is presented to the server when the client connects to the network. Uwierzytelnia on połączenie.It authenticates the connection.

   • Uwierzytelnianie klienta: wybierz metodę uwierzytelniania.Client Authentication: Choose an Authentication method. Dostępne opcje:Your options:

    • Nazwa użytkownika i hasło: monituj użytkownika o nazwę użytkownika i hasło w celu uwierzytelnienia połączenia.Username and Password: Prompt the user for a user name and password to authenticate the connection. Wprowadź też następujące ustawienia:Also enter:

     • Metoda inna niż EAP (tożsamość wewnętrzna) : wybierz sposób uwierzytelniania połączenia.Non-EAP method (inner identity): Choose how you authenticate the connection. Pamiętaj, aby wybrać ten sam protokół, który został skonfigurowany w sieci Wi-Fi.Be sure you choose the same protocol that's configured on your Wi-Fi network. Dostępne opcje:Your options:

      • Hasło nieszyfrowane (PAP)Unencrypted password (PAP)
      • Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake (CHAP)Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
      • Microsoft CHAP (MS-CHAP)Microsoft CHAP (MS-CHAP)
      • Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
    • Certyfikaty: wybierz profil certyfikatu klienta protokołu SCEP lub standardów PKCS, który również został wdrożony w urządzeniu.Certificates: Choose the SCEP or PKCS client certificate profile that is also deployed to the device. Ten certyfikat to tożsamość przesyłana przez urządzenie do serwera w celu uwierzytelnienia połączenia.This certificate is the identity presented by the device to the server to authenticate the connection.

    • Prywatność tożsamości (tożsamość zewnętrzna) : wprowadź tekst, który będzie wysyłany w odpowiedzi na żądanie podania tożsamości zgłaszane przez protokół EAP.Identity privacy (outer identity): Enter the text sent in the response to an EAP identity request. Ten tekst może mieć dowolną wartość, taką jak anonymous.This text can be any value, such as anonymous. Podczas uwierzytelniania na początku wysyłana jest ta tożsamość anonimowa, a po niej — tożsamość rzeczywista, która jest wysyłana w bezpiecznym tunelu.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel.

  • PEAP: wprowadź też następujące ustawienia:PEAP: Also enter:

   • Zaufanie serwera - certyfikat główny na potrzeby walidacji serwera: wybierz istniejący profil zaufanego certyfikatu głównego.Server Trust - Root certificate for server validation: Choose an existing trusted root certificate profile. Ten certyfikat jest przedstawiany na serwerze, gdy klient łączy się z siecią.This certificate is presented to the server when the client connects to the network. Uwierzytelnia on połączenie.It authenticates the connection.

   • Uwierzytelnianie klienta: wybierz metodę uwierzytelniania.Client Authentication: Choose an Authentication method. Dostępne opcje:Your options:

    • Nazwa użytkownika i hasło: monituj użytkownika o nazwę użytkownika i hasło w celu uwierzytelnienia połączenia.Username and Password: Prompt the user for a user name and password to authenticate the connection. Wprowadź też następujące ustawienia:Also enter:

     • Metoda uwierzytelniania inna niż EAP (tożsamość wewnętrzna) : wybierz sposób uwierzytelniania połączenia.Non-EAP method for authentication (inner identity): Choose how you authenticate the connection. Pamiętaj, aby wybrać ten sam protokół, który został skonfigurowany w sieci Wi-Fi.Be sure you choose the same protocol that's configured on your Wi-Fi network. Dostępne opcje:Your options:

      • BrakNone
      • Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
    • Certyfikaty: wybierz profil certyfikatu klienta protokołu SCEP lub standardów PKCS, który również został wdrożony w urządzeniu.Certificates: Choose the SCEP or PKCS client certificate profile that is also deployed to the device. Ten certyfikat to tożsamość przesyłana przez urządzenie do serwera w celu uwierzytelnienia połączenia.This certificate is the identity presented by the device to the server to authenticate the connection.

    • Prywatność tożsamości (tożsamość zewnętrzna) : wprowadź tekst, który będzie wysyłany w odpowiedzi na żądanie podania tożsamości zgłaszane przez protokół EAP.Identity privacy (outer identity): Enter the text sent in the response to an EAP identity request. Ten tekst może mieć dowolną wartość, taką jak anonymous.This text can be any value, such as anonymous. Podczas uwierzytelniania na początku wysyłana jest ta tożsamość anonimowa, a po niej — tożsamość rzeczywista, która jest wysyłana w bezpiecznym tunelu.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel.

Następne krokiNext steps

Profil został utworzony, ale nie wykonuje żadnych czynności.The profile is created, but it's not doing anything. Następnie przypisz ten profil.Next, assign this profile.

Dodatkowe zasobyMore resources