Konfigurowanie rejestracji w usłudze Intune dla dedykowanych urządzeń z systemem Android EnterpriseSet up Intune enrollment of Android Enterprise dedicated devices

System Android Enterprise obsługuje należące do firmy kioski jednego przeznaczenia za pomocą zestawu rozwiązań urządzeń dedykowanych.Android Enterprise supports corporate-owned, single-use, kiosk-style devices with its dedicated devices solution set. Takie urządzenia są używane w jednym celu, na przykład do cyfrowego znakowania, drukowania biletów lub zarządzania zapasami.Such devices are used for a single purpose, such as digital signage, ticket printing, or inventory management, to name just a few. Administratorzy ograniczają użycie urządzenia do zdefiniowanego zestawu aplikacji i linków internetowych.Admins lock down the usage of a device for a limited set of apps and web links. Uniemożliwia to również użytkownikom dodawanie innych aplikacji i wykonywanie innych akcji na urządzeniu.It also prevents users from adding other apps or taking other actions on the device.

Usługa Intune ułatwia wdrażanie aplikacji i ustawień na dedykowanych urządzeniach z systemem Android Enterprise.Intune helps you deploy apps and settings to Android Enterprise dedicated devices. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemu Android Enterprise, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi systemu Android Enterprise.For specific details about Android Enterprise, see Android enterprise requirements.

Urządzenia zarządzane w ten sposób są zarejestrowane w usłudze Intune bez konta użytkownika i nie są powiązane z żadnym użytkownikiem końcowym.Devices that you manage in this way are enrolled in Intune without a user account and aren't associated with any end user. Nie są one przeznaczone dla aplikacji do użytku osobistego ani aplikacji wymagających danych konta określonych dla użytkownika, takich jak program Outlook lub usługa Gmail.They're not intended for personal use applications or apps that have a strong requirement for user-specific account data such as Outlook or Gmail.

Wymagania dotyczące urządzeńDevice requirements

Urządzenia muszą spełniać następujące wymagania, aby mogły być zarządzane jako dedykowane urządzenia z systemem Android Enterprise:Devices must meet these requirements to be managed as an Android Enterprise dedicated device:

 • System operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszy.Android OS version 6.0 and above.
 • Na urządzeniach musi działać dystrybucja systemu Android obsługująca łączność z usługami Google Mobile Services (GMS).Devices must run a distribution of Android that has Google Mobile Services (GMS) connectivity. Urządzenia muszą mieć dostępne usługi GMS i muszą być w stanie połączyć się z usługami GMS.Devices must have GMS available and must be able to connect to GMS.

Konfigurowanie zarządzania dedykowanymi urządzeniami z systemem Android EnterpriseSet up Android Enterprise dedicated device management

Aby skonfigurować zarządzanie dedykowanymi urządzeniami z systemem Android Enterprise, wykonaj następujące kroki:To set up Android Enterprise dedicated device management, follow these steps:

 1. Aby przygotować się do zarządzania urządzeniami przenośnymi, należy ustawić urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM, mobile device management) na Microsoft Intune w celu uzyskania instrukcji.To prepare to manage mobile devices, you must set the mobile device management (MDM) authority to Microsoft Intune for instructions. Element ten ustawia się tylko raz podczas pierwszej konfiguracji usługi Intune do zarządzania urządzeniami przenośnymi.You set this item only once, when you're first setting up Intune for mobile device management.
 2. Połącz konto dzierżawy usługi Intune z kontem zarządzanego sklepu Google Play.Connect your Intune tenant account to your Managed Google Play account.
 3. Utwórz profil rejestracji.Create an enrollment profile.
 4. Utwórz grupę urządzeń.Create a device group.
 5. Zarejestruj urządzenia dedykowane.Enroll the dedicated devices.

Tworzenie profilu rejestracjiCreate an enrollment profile

Uwaga

Jeśli token wygasł, skojarzony z nim profil nie będzie wyświetlany w sekcjach Rejestrowanie urządzeń > Rejestracja systemu Android > Dedykowane urządzenia należące do firmy.If a token has expired, the profile associated with it will not be displayed in Device enrollment > Android enrollment > Corporate-owned dedicated devices. Aby wyświetlić wszystkie profile skojarzone zarówno z tokenami aktywnym, jak i nieaktywnym, kliknij pozycję Filtruj i zaznacz pola wyboru dla stanów zasad „Aktywne” i „Nieaktywne”.To see all profiles associated with both active and inactive tokens, click on Filter and check the boxes for both "Active" and "Inactive" policy states.

Aby zarejestrować urządzenia dedykowane, należy utworzyć profil rejestracji.You must create an enrollment profile so that you can enroll your dedicated devices. Po utworzeniu profilu udostępnia on token rejestracji (losowy ciąg) i kod QR.When the profile is created, it provides you with an enrollment token (random string) and a QR code. W zależności od systemu operacyjnego Android i wersji urządzenia możesz użyć tokenu lub kodu QR, aby zarejestrować urządzenie dedykowane.Depending on the Android OS and version of the device, you can use either the token or QR code to enroll the dedicated device.

 1. Zaloguj się w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager i wybierz pozycję Urządzenia > Android > Rejestracja dla systemu Android > Dedykowane urządzenia należące do firmy.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center and choose Devices > Android > Android enrollment > Corporate-owned dedicated devices.
 2. Wybierz pozycję Utwórz i wypełnij wymagane pola.Choose Create and fill out the required fields.
  • Nazwa: wpisz nazwę, która będzie używana podczas przypisywania profilu do dynamicznej grupy urządzeń.Name: Type a name that you'll use when assigning the profile to the dynamic device group.
  • Data wygaśnięcia tokenu: data wygaśnięcia tokenu.Token expiration date: The date when the token expires. Firma Google wymusza maksymalnie 90 dni.Google enforces a maximum of 90 days.
 3. Wybierz pozycję Utwórz, aby zapisać profil.Choose Create to save the profile.

Tworzenie grupy urządzeńCreate a device group

Aplikacje i zasady można zastosować do przypisanych albo dynamicznych grup urządzeń.You can target apps and policies to either assigned or dynamic device groups. Można skonfigurować dynamiczne grupy urządzeń usługi AAD, aby automatycznie wypełnić listę urządzeń zarejestrowanych przy użyciu określonego profilu rejestracji. W tym celu wykonaj następujące czynności:You can configure dynamic AAD device groups to automatically populate devices that are enrolled with a particular enrollment profile by following these steps:

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager i wybierz pozycję Grupy > Wszystkie grupy > Nowa grupa.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center and choose Groups > All groups > New group.
 2. W bloku Grupa wypełnij wymagane pola w następujący sposób:In the Group blade, fill out the required fields as follows:
  • Typ grupy: ZabezpieczeniaGroup type: Security
  • Nazwa grupy: wpisz intuicyjną nazwę (na przykład Urządzenia z fabryki 1)Group name: Type an intuitive name (like Factory 1 devices)
  • Typ członkostwa: Urządzenie dynamiczneMembership type: Dynamic device
 3. Wybierz pozycję Dodaj zapytanie dynamiczne.Choose Add dynamic query.
 4. W bloku Reguły członkostwa dynamicznego wypełnij pola w następujący sposób:In the Dynamic membership rules blade, fill out the fields as follows:
  • Dodaj dynamiczną regułę członkostwa: Reguła prostaAdd dynamic membership rule: Simple rule
  • Dodaj urządzenia, na których: enrollmentProfileNameAdd devices where: enrollmentProfileName
  • W środkowym polu wybierz pozycję Równa się.In the middle box, choose Equals.
  • W ostatnim polu wprowadź nazwę profilu rejestracji, który został utworzony wcześniej.In the last field, enter the enrollment profile name that you created earlier. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł członkostwa dynamicznego, zobacz Dynamic membership rules for groups in AAD (Reguły członkostwa dynamicznego dla grup w usłudze AAD).For more information about dynamic membership rules, see Dynamic membership rules for groups in AAD.
 5. Wybierz pozycję Dodaj zapytanie > Utwórz.Choose Add query > Create.

Zamiana lub usuwanie tokenówReplace or remove tokens

 • Zamień token: za pomocą opcji Zamień token możesz wygenerować nowy token/kod QR, gdy ten będzie bliski wygaśnięcia.Replace token: You can generate a new token/QR code when one nears expiration by using Replace Token.
 • Odwołaj token: możesz natychmiast unieważnić token/kod QR.Revoke token: You can immediately expire the token/QR code. Od tego momentu użycie tokenu/kodu QR nie będzie już możliwe.From this point on, the token/QR code is no longer usable. Z tej opcji można skorzystać w następujących przypadkach:You might use this option if you:
  • Przypadkowo udostępniono token/kod QR nieautoryzowanej osobieaccidentally share the token/QR code with an unauthorized party
  • Ukończono wszystkie rejestracje i token/kod QR nie jest już potrzebnycomplete all enrollments and no longer need the token/QR code

Zamiana lub odwołanie tokenu/kodu QR nie będzie miała żadnego wpływu na urządzenia, które są już zarejestrowane.Replacing or revoking a token/QR code won't have any effect on devices that are already enrolled.

 1. Zaloguj się w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager i wybierz pozycję Urządzenia > Android > Rejestracja dla systemu Android > Dedykowane urządzenia należące do firmy.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center and choose Devices > Android > Android enrollment > Corporate-owned dedicated devices.
 2. Wybierz profil, z którym chcesz pracować.Choose the profile that you want to work with.
 3. Wybierz Token.Choose Token.
 4. Aby zamienić token, wybierz opcję Zamień token.To replace the token, choose Replace token.
 5. Aby odwołać token, wybierz opcję Odwołaj token.To revoke the token, choose Revoke token.

Rejestrowanie urządzeń dedykowanychEnroll the dedicated devices

Teraz możesz zarejestrować swoje urządzenia dedykowane.You can now enroll your dedicated devices.

Uwaga

Aplikacja Microsoft Intune zostanie zainstalowana automatycznie podczas rejestrowania dedykowanego urządzenia.The Microsoft Intune app will be automatically installed during enrollment of a dedicated device. Ta aplikacja jest wymagana w celu rejestracji i nie można jej odinstalować.This app is required for enrollment and cannot be uninstalled.

Zarządzanie aplikacjami na dedykowanych urządzeniach z systemem Android EnterpriseManaging apps on Android Enterprise dedicated devices

Na dedykowanych urządzeniach z systemem Android Enterprise można instalować tylko aplikacje, które mają typ przypisania ustawiony na Wymagane.Only apps that have Assignment type set to Required can be installed on Android Enterprise dedicated devices. Aplikacje są instalowane z zarządzanego sklepu Google Play w taki sam sposób, jak w przypadku urządzeń z profilem służbowym systemu Android Enterprise.Apps are installed from the Managed Google Play store in the same manner as Android Enterprise work profile devices.

Aplikacje będą automatycznie aktualizowane na urządzeniach zarządzanych, gdy deweloper aplikacji opublikuje aktualizacje w sklepie Google Play.Apps are automatically updated on managed devices when the app developer publishes an update to Google Play.

Aby usunąć aplikację z dedykowanych urządzeń z systemem Android Enterprise, wykonaj jedną z następujących czynności:To remove an app from Android Enterprise dedicated devices, you can do either of the following:

 • Usuń wdrożenie wymaganej aplikacji.Delete the Required app deployment.
 • Utwórz wdrożenie odinstalowania dla aplikacji.Create an uninstall deployment for the app.

Następne krokiNext steps