Opcje rejestracji dla urządzeń zarządzanych przez usługę IntuneEnrollment options for devices managed by Intune

Jako administrator usługi Intune możesz skonfigurować rejestrację urządzeń, aby pomóc użytkownikom i włączyć możliwości usługi Intune.As an Intune admin, you can configure device enrollment to help users and enable Intune capabilities. Usługa Intune obejmuje następujące opcje rejestracji:Intune includes the following enrollment options:

Warunki i postanowieniaTerms and conditions

Możesz wymagać, aby użytkownicy zaakceptowali warunki i postanowienia obowiązujące w firmie, zanim rozpoczną korzystanie z aplikacji Portal firmy w celu zarejestrowania swoich urządzeń oraz uzyskania dostępu do zasobów firmowych, takich jak aplikacje i wiadomości e-mail.You can require that users accept your company's terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll their devices and access resources like company apps and email. Konfiguracja warunków i postanowień jest opcjonalna.Configuration of terms and conditions is optional. Dowiedz się więcej o warunkach i postanowieniach.Learn more about terms and conditions.

Ograniczenia rejestracjiEnrollment restrictions

Możesz ograniczyć rejestrację urządzeń według następujących parametrów:You can choose to restrict device enrollment by:

  • Platforma urządzeńDevice platform
  • Liczba urządzeń na użytkownikaNumber of devices per user
  • Blokowanie urządzeń osobistychBlock personal devices

Dowiedz się więcej o ograniczeniach rejestracji.Learn more about enrollment restrictions.

Włączanie rejestracji urządzeń firmy AppleEnable Apple device enrollment

Aby zarządzać rejestracją urządzeń z systemem iOS, iPadOS i macOS, wymagany jest certyfikat usługi wypychania MDM.An MDM push certificate is required for iOS/iPadOS and macOS device enrollment. Dowiedz się więcej na temat certyfikatów usługi wypychania MDM.Learn more about MDM push certificates.

Identyfikatory firmyCorporate identifiers

Możesz wyświetlić listę numerów międzynarodowych identyfikatorów urządzeń przenośnych (IMEI) oraz numerów seryjnych, aby zidentyfikować urządzenia stanowiące własność firmy.You can list international mobile equipment identifier (IMEI) numbers and serial numbers to identify corporate-owned devices. Dowiedz się więcej o identyfikatorach firmy.Learn more about corporate identifiers.

Uwierzytelnianie wieloskładnikoweMulti-factor authentication

Można wymagać od użytkowników, aby podczas rejestracji urządzenia korzystali z dodatkowej metody weryfikacji, takiej jak telefon, kod PIN lub dane biometryczne.You can require users to use an additional verification method, such as a phone, PIN or biometric data, when they enroll a device. Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym.Learn more about multi-factor authentication.

Menedżer rejestracji urządzeńDevice enrollment manager

Możesz uczynić użytkowników menedżerami rejestracji urządzeń.You can make users device enrollment managers. Użytkownicy DEM mogą rejestrować duże liczby urządzeń przenośnych za pomocą jednego konta użytkownika.DEM users can enroll large numbers of mobile devices with a single user account. Konto menedżera rejestracji urządzeń (DEM) umożliwia rejestrację do 1000 urządzeń.The device enrollment manager (DEM) account can enroll up to 1,000 devices. Dowiedz się więcej o menedżerach rejestracji urządzeń.Learn more about device enrollment managers.

Kategorie urządzeńDevice categories

Kategorie urządzeń służą do automatycznego dodawania urządzeń do grup opartych na zdefiniowanych przez Ciebie kategoriach.You can use device categories to automatically add devices to groups based on categories that you define. Zorganizowanie urządzeń w grupy ułatwia zarządzanie tymi urządzeniami.Organizing devices into groups makes it easier for you to manage those devices. Dowiedz się więcej o kategoriach urządzeń.Learn more about device categories.