Raport Nieukończone rejestracje użytkownikówIncomplete user enrollments report

Ten raport informuje, w którym miejscu użytkownicy nie kończą procesu rejestracji w Portalu firmy.This report tells you where in the Company Portal enrollment process users are not completing the enrollment process.

Aby wyświetlić ten raport, wybierz pozycję Intune > Rejestrowanie urządzeń > Nieukończone rejestracje użytkowników.To see the report, choose Intune > Device enrollment > Incomplete user enrollments.

Dzięki tym informacjom możesz zaktualizować swoje dokumenty dotyczące dołączania, aby ułatwić użytkownikom ukończenie rejestracji.Using this information, you can update your onboarding documents to help users complete enrollment. Jeśli na przykład wielu użytkowników porzuca rejestrację na etapie warunków użytkowania, możesz zbadać ten obszar i uczynić go bardziej intuicyjnym dla użytkowników.For example, if many users are quitting at the Terms of Use, you might investigate that area and make it more intuitive for users.

Czym jest nieukończona rejestracja?What is an incomplete enrollment?

Nieukończona rejestracja to sytuacja, w której użytkownik wykonuje jedną z następujących czynności:An incomplete enrollment is when a user does any of the following:

  • Jawnie wybiera akcję zatrzymującą rejestrację.Explicitly chooses an action to halt enrollment
  • Zamyka Portal firmy podczas rejestracji.Closes the Company Portal during enrollment
  • Spędza ponad 30 minut między sekcjami rejestracji.Spends more than 30 minutes between enrollment sections

Jeśli użytkownik decyduje się na wielokrotne zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie rejestracji, jest to wyświetlane jako wiele prób i wiele nieukończonych rejestracji.If a user chooses to stop enrollment and restart multiple times, it shows up as multiple attempts and multiple incomplete enrollments. Jeśli użytkownik czeka 30 minut między różnymi ekranami rejestracji, jest to uznawane za wiele nieukończonych rejestracji.If a user waits for 30 minutes between different enrollment screens, it is considered multiple incomplete enrollments.

Co jest wyświetlane w raporcie?What does the report show?

Raporty zawierają dane dla urządzeń z systemami iOS, iPadOS i Android.The reports include data for iOS/iPadOS and Android devices.

W raportach są wyświetlane dane z ostatnich dwóch tygodni, ale możesz filtrować raport, aby były wyświetlane dane z okresu do 30 dni w przeszłości.The reports show data for the past two weeks, but you can filter the report to show any period up to 30 days in the past.

Wybierając pozycję Filtruj, możesz filtrować według zakresu dat, systemu operacyjnego i sekcji rejestracji.You can filter the date range, operating system, and enrollment section by choosing Filter.

Kafelki liczby i wartości procentowychNumber and percentage tiles

W górnej części raportu znajduje się liczba i wartość procentowa nieukończonych rejestracji w odniesieniu do wszystkich rejestracji.At the top of the report, you can see the number and percentage of incomplete enrollments in relation to all enrollments.

  • Zainicjowane rejestracje: liczba prób rejestracji.Initiated enrollments: The number of enrollments attempted.
  • Nieukończone rejestracje: liczba prób rejestracji, których rezultatem nie było w pełni zarejestrowane i zgodne urządzenie.Incomplete enrollments: The number of attempted enrollments that didn't result in a fully enrolled and compliant device.
  • Współczynnik nieukończenia: wartość procentowa prób rejestracji, które zostały porzucone (porzucone rejestracje / zainicjowane rejestracje).Incomplete rate: The percentage of enrollment attempts that were abandoned (Abandoned enrollments / Initiated enrollments).

Wykres liniowyLine graph

Wykres liniowy przedstawia codzienne nieukończone rejestracje dla każdej z czterech podstawowych sekcji rejestracji:The line graph shows the daily incomplete enrollments for each of the four core enrollment sections:

  • Lista kontrolna ustawieńSetup checklist
  • Ekrany platformyPlatform screens
  • Warunki użytkowaniaTerms of use
  • Zgodność/aktywacjaCompliance/Activation

Akcje porzucenia użytkownikaUser abandonment actions

W poniższych tabelach przedstawiono listę akcji użytkownika, które kwalifikują się jako monitowanie i nieukończona rejestracja.The following tables show the list of user actions that qualify as prompting an incomplete enrollment. Aby zobaczyć przykłady ekranów rejestracji, możesz obejrzeć klipy wideo dotyczące rejestracji w systemach iOS i Android.To see examples of enrollment screens, you can watch the iOS and Android enrollment videos.

Lista kontrolna konfiguracjiSetup checklist section

Nazwa akcjiAction name Ekran lub przepływScreen or flow PlatformaPlatform AkcjaAction
EnrollmentWrapUpEnrollmentWrapUp Monit o otworzenie strony w Portalu firmyPrompt to open page in Company Portal iOS/AndroidiOS/Android AnulujCancel
EnrollmentWrapUpEnrollmentWrapUp Ekran rejestracji urządzenia do chwili ukończenia ładowania zasobów firmyEnrolling device screen until finish of Loading company resources iOS/AndroidiOS/Android Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes
DeviceCategoryDeviceCategory Wybór kategorii urządzenia (jeśli skonfigurowano przez administratora) do chwili kliknięcia pozycji GotoweDevice Category selection (if admin configured) until click Done iOS/AndroidiOS/Android Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes
PreEnrollmentWizardPreEnrollmentWizard Ekran konfigurowania dostępu, gdy rozpoczęto rejestrację, ale wrócono do konfigurowania dostępuSet up access screen when having started enrollment but returned to Set up access iOS/AndroidiOS/Android OdłóżPostpone
PreEnrollmentWizardPreEnrollmentWizard Ekran konfigurowania dostępu do chwili kliknięcia pozycji Dalej na ekranie Co dalejSet up access screen until clicking Next on the What's Next screen iOS/AndroidiOS/Android Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes

Sekcja ekranów platformyPlatform screens section

Nazwa akcjiAction name Ekran lub przepływScreen or flow PlatformaPlatform AkcjaAction
iOSProfileLaunchiOSProfileLaunch Monit o pokazanie profilu konfiguracjiPrompt to show a configuration profile iOS/iPadOSiOS/iPadOS IgnorujIgnore
iOSProfileLaunchiOSProfileLaunch Ekran instalowania profiluInstalling profile screen iOS/iPadOSiOS/iPadOS AnulujCancel
iOSProfileLaunchiOSProfileLaunch Monit o zaufanie elementowi źródłowemu profilu w celu zarejestrowania urządzeniaPrompt to trust the profile's source to enroll the device iOS/iPadOSiOS/iPadOS AnulujCancel
iOSProfileLaunchiOSProfileLaunch Ekran instalowania profilu do chwili zainstalowania profiluInstall profile screen until profile is installed iOS/iPadOSiOS/iPadOS Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes
AndroidPermissionsAndroidPermissions Ekran aktywacji administratora urządzeniaDevice administrator activation screen AndroidAndroid AnulujCancel
AndroidPermissionsAndroidPermissions Monit o zatwierdzenie w celu wykonywania połączeń telefonicznych i zarządzania nimi do chwili aktywacji administratora urządzeniaFrom prompt for approval to make and manage phone calls until device administrator Activate AndroidAndroid Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes
KnoxActivationKnoxActivation Aktywacja agenta KLMS (tylko rozwiązanie firmy Samsung)KLMS agent activation (Samsung only) AndroidAndroid AnulujCancel
KnoxActivationKnoxActivation Aktywacja agenta KLMS do chwili potwierdzeniaKLMS agent activation until Confirm AndroidAndroid Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes

Sekcja warunków użytkowaniaTerms of use section

Nazwa akcjiAction name Ekran lub przepływScreen or flow PlatformaPlatform AkcjaAction
TermsofUseTermsofUse Warunki użytkowania (jeśli skonfigurowano przez administratora)Terms of use (if admin configured) iOS/AndroidiOS/Android Odrzuć wszystkoDecline All
TermsofUseTermsofUse Warunki użytkowania do chwili zaakceptowania wszystkiegoTerms of use until Accept all iOS/AndroidiOS/Android Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes

Sekcja zgodności/aktywacjiCompliance/Activation section

Nazwa akcjiAction name Ekran lub przepływScreen or flow PlatformaPlatform AkcjaAction
ZgodnośćCompliance Zgodność urządzenia (jeśli skonfigurowano przez administratora) wyświetlana w kolorze innym niż zielony podczas konfigurowania dostępu po zarejestrowaniuDevice compliance (if admin configured) shows as non-green on access setup post enrollment iOS/AndroidiOS/Android OdłóżPostpone
ZgodnośćCompliance Zgodność urządzenia wyświetlana w kolorze innym niż zielony do chwili zaktualizowania do wyświetlania w kolorze zielonymDevice compliance shows as non-green until updated to show green iOS/AndroidiOS/Android Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes
AktywacjaActivation Aktywacja rejestracji (jeśli skonfigurowano przez administratora) wyświetlana w kolorze innym niż zielony podczas konfigurowania dostępuEnrollment activation (if admin configured) shows as non-green on access setup iOS/AndroidiOS/Android OdłóżPostpone
ZgodnośćCompliance Aktywacja urządzenia wyświetlana w kolorze innym niż zielony do chwili zaktualizowania do wyświetlania w kolorze zielonymDevice activation shows as non-green until updated to show green iOS/AndroidiOS/Android Czas trwania > 30 minutTook > 30 minutes

Następne krokiNext steps

Po sprawdzeniu współczynników nieukończonych rejestracji możesz przejrzeć opcje rejestracji, aby przekonać się, czy można wprowadzić jakieś zmiany w celu udoskonalenia rejestracji.After checking on your incomplete enrollment rates, you can review the enrollment options to see if you can make any changes to improve enrollment.