Warunki i postanowienia dotyczące dostępu użytkownikówTerms and conditions for user access

Jako administrator usługi Intune możesz wymagać, aby użytkownicy zaakceptowali warunki i postanowienia firmy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu firmy w następujących celach:As an Intune admin, you can require that users accept your company's terms and conditions before using the Company Portal to:

 • Rejestrowanie urządzeńenroll devices
 • Uzyskiwanie dostępu do zasobów, takich jak firmowe aplikacje i poczta e-mail.access resources like company apps and email.

Konfiguracja warunków i postanowień jest opcjonalna.Configuration of terms and conditions is optional.

Możesz utworzyć wiele zestawów warunków i postanowień oraz przypisać je do różnych grup, np. w celu obsługi wielu języków.You can create multiple sets of terms and assign them to different groups, such as to support different languages.

Istnieją dwa sposoby tworzenia firmowych warunków i postanowień:There are two ways to create your company terms and conditions:

Aby dowiedzieć się, która metoda jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie, zobacz wpis w blogu Choosing the right Terms solution for your organization (Wybieranie odpowiedniego rozwiązania w zakresie warunków dla Twojej organizacji).To learn which method is best for you, check out the Choosing the right Terms solution for your organization blog post.

Tworzenie warunków i postanowieńCreate terms and conditions

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć warunki i postanowienia.Complete these steps to create terms and conditions. Wyświetlana nazwa i opis są przeznaczone do użytku administracyjnego, natomiast właściwości dotyczące warunków są widoczne dla użytkowników w aplikacji Portal firmy.The display name and description are for administrative use while terms properties are displayed to users in the Company Portal.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager, wybierz pozycję Administracja dzierżawy > Warunki i postanowienia.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center, choose Tenant administration > Terms and Conditions.

 2. Wybierz pozycję Utwórz.Choose Create.

 3. Na stronie Podstawowe określ następujące informacje:On the Basics page, specify the following information:

  • Nazwa: nazwa warunków w witrynie Azure Portal.Name: The name for the terms in the Azure portal. Użytkownicy nie widzą tej nazwy.Users don't see this name.
  • Opis: opcjonalne szczegółowe informacje ułatwiające identyfikację danego zbioru warunków w witrynie Azure Portal.Description: Optional details that help you identify this set of terms in the Azure portal.

  Zrzut ekranu witryny Azure Portal przedstawiający stronę Podstawowe służącą do tworzenia warunków i postanowień

 4. Wybierz pozycję Dalej, aby przejść do strony Warunki i podać następujące informacje:Choose Next to go to the Terms page and provide the following information:

  • Tytuł: nazwa warunków, którą użytkownicy widzą w Portalu firmy powyżej pozycji Podsumowanie.Title: The name for your terms that users see in the Company Portal above the Summary.
  • Warunki i postanowienia: warunki i postanowienia, które użytkownicy muszą zaakceptować lub odrzucić.Terms and Conditions: The terms and conditions that users see and must either accept or reject.
  • Podsumowanie warunków: wyjaśnienie, co oznacza zaakceptowanie warunków przez użytkownika.Summary of Terms: Text that explains what it means when users accept the terms. Na przykład: „Rejestrując swoje urządzenie, akceptujesz warunki użytkowania określone przez firmę Contoso.For example, "By enrolling your device, you're agreeing to the terms of use set out by Contoso. Zanim przejdziesz dalej, przeczytaj uważnie niniejsze warunki”.Read the terms carefully before proceeding."
 5. Wybierz pozycję Dalej, aby przejść na stronę Tagi zakresu.Choose Next to go to the Scope tags page.

 6. Wybierz pozycję Wybierz tagi zakresu, wybierz tagi zakresu, które chcesz przypisać do tych warunków i postanowień, a następnie wybierz pozycję Wybierz.Choose Select scope tags, select the scope tags that you want to assign to these terms and conditions, and then choose Select.

 7. Wybierz pozycję Dalej, aby przejść do strony Przypisania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji dla ustawienia Przypisz do:Choose Next to go to the Assignments page and choose one of the following options for Assign to:

  • Wszyscy użytkownicy: Wybierz tę opcję, aby przypisać te warunki i postanowienia do wszystkich użytkowników.All users: Choose this option to assign these terms and conditions to all users.
  • Wybierz grupy: Wybierz tę opcję, aby przypisać te warunki i postanowienia do wszystkich w grupach, które określisz, wybierając pozycję Wybierz grupy do uwzględnienia.Select groups: Choose this option to assign these terms and conditions to everyone in the groups that you identify by choosing Select groups to include.
 8. Wybierz pozycję Dalej > Utwórz.Choose Next > Create.

Zobacz, w jaki sposób warunki są wyświetlane użytkownikomSee how terms are displayed to your users

W poniższym przykładzie przedstawiono Tytuł i Podsumowanie warunków w konsoli administracyjnej i Portalu firmy.The following example shows the Title and Summary of Terms in the admin console and Company Portal.

Zrzut ekranu przedstawiający Tytuł i Podsumowanie postanowień w konsoli administracyjnej i Portalu firmy.

W poniższym przykładzie przedstawiono warunki i postanowienia w konsoli administracyjnej i Portalu firmy.The following example shows the terms and conditions in the admin console and the Company Portal.

Zrzut ekranu przedstawiający warunki i postanowienia w konsoli administracyjnej i Portalu firmy.

Monitorowanie warunków i postanowieńMonitor terms and conditions

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager, wybierz pozycję Administracja dzierżawy > Warunki i postanowienia.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center, choose Tenant administration > Terms and Conditions.
 2. Na liście warunków i postanowień wybierz warunki, dla których ma zostać wyświetlona akceptacja, a następnie wybierz pozycję Raportowanie akceptacji.In the list of terms and conditions, choose the terms you want to view acceptance for > Acceptance Reporting.

Praca z wieloma wersjami warunków i postanowieńWork with multiple versions of terms and conditions

Możesz edytować warunki i postanowienia oraz zarządzać ich wersjami.You can edit your terms and conditions and manage their versions. Każdorazowo po wprowadzeniu znaczących zmian w warunkach i postanowieniach wykonaj następujące działania:Each time you make a significant change to your terms and conditions, you should:

 • Zwiększ numer wersji.increase the version number
 • Poproś użytkowników o zaakceptowanie nowych warunków i postanowień.require users to accept the new terms and conditions

Jeśli zmiany obejmują na przykład poprawki błędów pisowni lub zmiany formatowania, zachowaj bieżący numer wersji.Keep the current version number if, for example, you're fixing typos or changing formatting.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager, wybierz pozycję Administracja dzierżawy > Warunki i postanowienia > wybierz warunki i postanowienia, które chcesz zmodyfikować > Właściwości.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center, choose Tenant administration > Terms and Conditions > choose the terms and conditions you want to modify > Properties.

 2. W okienku Właściwości wybierz pozycję Warunki i postanowienia, a następnie zmodyfikuj wartość pól Tytuł, Podsumowanie warunków oraz Warunki i postanowienia zgodnie z potrzebami.On the Properties pane, choose Terms and Conditions and then modify the Title, Summary of Terms, and Terms and Conditions as needed. Jeśli dokonane zmiany wymagają ponownej akceptacji nowych warunków przez użytkowników, wybierz pozycję Wymagaj od użytkowników ponownego zaakceptowania i zwiększ numer wersji doIf your changes make it necessary for users to reaccept the new terms, choose Require users to re-accept, and increment the version number to

 3. Wybierz pozycję OK > Zapisz.Choose OK > Save.

Użytkownicy muszą tylko raz zaakceptować zaktualizowane warunki i postanowienia.Users only have to accept updated terms and conditions once. Użytkownicy z wieloma urządzeniami nie muszą akceptować warunków i postanowień na każdym urządzeniu.Users with multiple devices don't have to accept terms and conditions on each device.