Utworzenie konta usługi Microsoft Intune lub zalogowanie się do niegoSign up or sign in to Microsoft Intune

Ten temat zawiera informacje dla administratorów dotyczące tworzenia konta w usłudze Intune.This topic tells system administrators how you can sign up for an Intune account.

Przed zarejestrowaniem się w usłudze Intune określ, czy masz już konto usług Microsoft Online Services, umowę Enterprise Agreement lub równoważną umowę licencjonowania zbiorowego.Before you sign up for Intune, determine whether you already have a Microsoft Online Services account, Enterprise Agreement, or equivalent volume licensing agreement. Umowy licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft lub subskrypcje innych usług firmy Microsoft w chmurze, takich jak platforma Microsoft 365, obejmują zazwyczaj konta firmowe.A Microsoft volume licensing agreement or other Microsoft cloud services subscription like Microsoft 365 usually includes a work or school account.

Jeśli masz już konto firmowe, zaloguj się przy użyciu tego konta i dodaj usługę Intune do swojej subskrypcji.If you already have a work or school account, sign in with that account and add Intune to your subscription. W przeciwnym razie zarejestruj nowe konto, aby korzystać z usługi Intune w swojej organizacji.Otherwise, you can sign up for a new account to use Intune for your organization.

Ostrzeżenie

Nie można połączyć istniejącego konta służbowego lub edukacyjnego po zarejestrowaniu nowego konta.You can't combine an existing work or school account after you sign up for a new account.

Jak zarejestrować się w usłudze IntuneHow to sign up for Intune

  1. Odwiedź stronę Tworzenie konta w usłudze Intune.Visit the Intune Sign-up page.

    Zrzut ekranu strony internetowej tworzenia konta próbnego usługi Microsoft Intune

  2. Na stronie tworzenia konta utwórz konto lub zaloguj się na nie, aby zarządzać nową subskrypcją usługi Intune.On the Sign-up page, sign in or sign up to manage a new subscription of Intune.

Kwestie do rozważenia po utworzeniu kontaPost sign up considerations

Po utworzeniu konta w celu uzyskania nowej subskrypcji wiadomość e-mail zawierająca informacje o koncie zostanie wysłana na adres e-mail podany w procesie rejestracji.After you sign up for a new subscription, you receive an email message that contains your account information at the email address that you provided during the sign-up process. Stanowi ona potwierdzenie, że Twoja subskrypcja jest aktywna.This email confirms your subscription is active.

Po ukończeniu procesu rejestracji nastąpi przekierowanie do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 używanego do dodawania użytkowników i przypisywania im licencji.After completing the sign-up process you are directed to the Microsoft 365 admin center, used to add users and assign them licenses. Jeśli będziesz korzystać tylko z kont w chmurze korzystających z Twojej domyślnej nazwy domeny onmicrosoft.com, możesz rozpocząć dodawanie użytkowników i przypisywanie licencji na tym etapie.If you only have cloud-based accounts using your default onmicrosoft.com domain name, then you can go ahead and add users and assign licenses at this point. Jednak jeśli chcesz używać niestandardowej nazwy domeny organizacji lub synchronizować informacje dotyczące kont użytkowników z lokalnej usługi Active Directory, możesz zamknąć to okno przeglądarki.However, if you plan to use your organization's custom domain name or synchronize user account information from on-premises Active Directory, then you can close that browser window.

Logowanie się do konta usługi Microsoft IntuneSign in to Microsoft Intune

Po zarejestrowaniu się w usłudze Intune możesz użyć dowolnego urządzenia, na którym zainstalowano obsługiwaną przeglądarkę, aby zalogować się do konta usługi Intune w celu administrowania usługą.Once you have signed up for Intune, you can use any device with a supported browser to sign in to Intune to administer the service.

Domyślnie konto musi mieć w usłudze Azure Active Directory jedno z następujących uprawnień:By default, your account must have one of the following permissions in Azure AD:

  • Administrator globalnyGlobal Administrator
  • Administrator usługi Intune (znany także jako administrator Intune)Intune Service Administrator (also known as Intune Administrator)

Aby udzielić dostępu do administrowania usługą dla użytkowników z innymi uprawnieniami, zobacz temat Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) w usłudze Microsoft IntuneTo grant access to administer the service for users with other permissions, then See Role Based Access Control

Adres URL portalu administracyjnego usługi IntuneIntune Admin portal URL

Centrum administracyjne programu Microsoft Endpoint Manager:https://endpoint.microsoft.comMicrosoft Endpoint Manager admin center: https://endpoint.microsoft.com

Witryna Intune Azure Portal: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBladeIntune Azure portal: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade

Intune for Education: https://intuneeducation.portal.azure.comIntune for Education: https://intuneeducation.portal.azure.com

Klasyczny portal usługi Intune: https://admin.manage.microsoft.com Klasyczny portal usługi Intune służy tylko do zarządzania urządzeniami zarejestrowanymi przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi IntuneIntune classic portal: https://admin.manage.microsoft.com The Intune classic portal is only used for managing devices enrolled with the Intune PC software client

Adresy URL dla usług Intune oferowanych w ramach platformy Microsoft 365URLs for Intune services provided by Microsoft 365

Microsoft 365 Business: https://portal.microsoft.com/adminportalMicrosoft 365 Business: https://portal.microsoft.com/adminportal

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi na platformie Microsoft 365: https://admin.microsoft.com/adminportal/home#/MifoDevicesMicrosoft 365 Mobile Device Management: https://admin.microsoft.com/adminportal/home#/MifoDevices

Zobacz takżeSee also

You can't sign in to Office 365, Azure, or Intune (Nie można zalogować się na platformie Microsoft 365 lub Azure albo w usłudze Intune)You can't sign in to Microsoft 365, Azure, or Intune