Scenariusz z przewodnikiem — wdrażanie przeglądarki Microsoft Edge dla urządzeń przenośnychGuided scenario - Deploy Microsoft Edge for Mobile

Wykonując czynności opisane w tym przewodniku ze scenariuszem, możesz przypisać aplikację Microsoft Edge do użytkowników urządzeń z systemem iOS/iPadOS lub Android w swojej organizacji.By following this guided scenario, you can assign the Microsoft Edge app to your users on iOS/iPadOS or Android devices at your organization. Przypisanie tej aplikacji umożliwi użytkownikom bezproblemowe przeglądanie zawartości przy użyciu urządzeń firmowych.Assigning this app will allow your users to seamlessly browse content using their corporate devices.

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia użytkownikom łatwiejsze korzystanie z Internetu dzięki wbudowanym funkcjom, które pomagają im konsolidować i porządkować zawartość związaną z pracą oraz nią zarządzać.Microsoft Edge lets users cut through the clutter of the web with built-in features that help them consolidate, arrange and manage work content. Użytkownicy urządzeń z systemami iOS/iPadOS i Android, którzy logują się przy użyciu kont firmowych usługi Azure AD w aplikacji Microsoft Edge, zobaczą wstępnie załadowaną przeglądarkę z służbowymi ulubionymi oraz zdefiniowanymi przez Ciebie filtrami witryn internetowych.Users of iOS/iPadOS and Android devices who sign in with their corporate Azure AD accounts in the Microsoft Edge application will find their browser pre-loaded with workplace Favorites and website filters you define.

Uwaga

Jeśli zablokowano możliwość rejestrowania urządzeń z systemem iOS/iPadOS lub Android przez użytkowników, ten scenariusz nie umożliwi rejestracji, a użytkownicy będą musieli zainstalować przeglądarkę Microsoft Edge samodzielnie.If you have blocked users from enrolling either iOS/iPadOS or Android devices, this scenario will not enable enrollment, and the users will need to install Edge for themselves. Dostępne są następujące funkcje przeglądarki Microsoft Edge dla przedsiębiorstw włączane przy użyciu zasad usługi Intune:The following Microsoft Edge enterprise features that are enabled by Intune policies include:

 • Podwójna tożsamość — użytkownicy mogą dodawać konta służbowe i osobiste na potrzeby przeglądania.Dual-Identity - Users can add both a work account, as well as a personal account, for browsing. Te dwie tożsamości są całkowicie oddzielone, co przypomina architekturę i środowisko platformy Microsoft 365 oraz programu Outlook.There is complete separation between the two identities, which is similar to the architecture and experience in Microsoft 365 and Outlook. Administratorzy usługi Intune będą mogli ustawić żądane zasady dla chronionego środowiska przeglądania w ramach konta służbowego.Intune admins will be able to set the desired policies for a protected browsing experience within the work account.
 • Integracja zasad ochrony aplikacji usługi Intune — administratorzy mogą teraz używać zasad ochrony w przeglądarce Microsoft Edge, w tym kontrolować funkcje wycinania, kopiowania i wklejania, zapobiegać tworzeniu zrzutów ekranu oraz zapewniać, że linki wybrane przez użytkownika będzie można otwierać tylko w innych aplikacjach zarządzanych.Intune app protection policy integration - Admins can now target app protection policies to Microsoft Edge, including the control of cut, copy, and paste, preventing screen captures, and ensuring that user-selected links open only in other managed apps.
 • Integracja serwera proxy aplikacji platformy Azure — administratorzy mogą kontrolować dostęp do aplikacji SaaS i aplikacji internetowych, co pomaga zagwarantować, że tylko aplikacje oparte na przeglądarce będą uruchamiane w bezpiecznej przeglądarce Microsoft Edge, bez względu na to, czy użytkownicy końcowi nawiązują połączenie z sieci firmowej, czy też z Internetu.Azure Application Proxy integration - Admins can control access to SaaS apps and web apps, helping ensure browser-based apps only run in the secure Microsoft Edge browser, whether end users connect from the corporate network or connect from the Internet.
 • Skróty do zarządzanych ulubionych i strony głównej — w celu ułatwienia dostępu administratorzy mogą ustawić adresy URL tak, aby były wyświetlane w obszarze Ulubione, gdy użytkownicy końcowi będą pracować w kontekście firmy.Managed Favorites and Home Page shortcuts - For ease of access, admins can set URLs to appear under favorites when end users are in their corporate context. Administratorzy mogą ustawić skrót do strony głównej, który będzie wyświetlany jako skrót podstawowy, gdy użytkownik firmowy otworzy nową stronę lub nową kartę w przeglądarce Microsoft Edge.Admins can set a homepage shortcut, which will show as the primary shortcut when the corporate user opens a new page or a new tab in Microsoft Edge.

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Ustawianie usługi Intune jako urzędu MDM — ustawienie urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) określa metodę zarządzania urządzeniami.Set the MDM authority to Intune - The mobile device management (MDM) authority setting determines how you manage your devices. Jako administrator systemów informatycznych, musisz ustawić urząd MDM, aby użytkownicy mogli zarejestrować urządzenia do zarządzania.As an IT admin, you must set an MDM authority before users can enroll devices for management.
 • Wymagane uprawnienia administratora usługi Intune:Intune Admin permissions needed:
  • Uprawnienia do odczytu, tworzenia, usuwania i przypisywania aplikacji zarządzanychManaged apps read, create, delete, and assign permissions
  • Uprawnienia do odczytu, tworzenia i przypisywania aplikacji mobilnychMobile apps read, create, and assign permissions
  • Uprawnienia do odczytu, tworzenia i przypisywania zestawów zasadPolicy sets read, create, and assign permissions
  • Uprawnienia do odczytu i aktualizacji w organizacjiOrganization read, update permission

Krok 1. WprowadzenieStep 1 - Introduction

Scenariusz z przewodnikiem Wdrażanie przeglądarki Microsoft Edge dla urządzeń przenośnych opisuje konfigurowanie podstawowych wdrożeń przeglądarki Microsoft Edge dla wybranej grupy użytkowników urządzeń z systemami iOS/iPadOS i Android.By following the Deploy Microsoft Edge for Mobile guided scenario, you will set up a basic deployment of Microsoft Edge for a selected group of iOS/iPadOS and Android users. Obejmuje wdrożenie podwójnej tożsamości oraz skrótów do zarządzanych ulubionych i strony głównej.This deployment will implement Dual-Identity and Managed Favorites and Home Page shortcuts. Ponadto na urządzeniach zarejestrowanych przez wybranych użytkowników aplikacja Microsoft Edge zostanie automatycznie zainstalowana przez usługę Intune.In addition, devices enrolled by the selected users will automatically have the Microsoft Edge app installed by Intune. Ta automatyczna instalacja będzie miała miejsce w przypadku wszystkich typów rejestracji sterowanych przez użytkownika, takich jak:This automatic installation will occur on all user-driven enrollment types, which include:

 • Rejestracja urządzeń z systemem iOS/iPadOS za pośrednictwem aplikacji Portal firmyiOS/iPadOS enrollment through the Company Portal app
 • Rejestracja koligacji urządzenia z systemem iOS/iPadOS użytkownika za pośrednictwem usługi Apple Business ManageriOS/iPadOS user-affinity enrollment through Apple Business Manager
 • Rejestracja starszych urządzeń z systemem Android za pośrednictwem aplikacji Portal firmyLegacy Android enrollment through the Company Portal App

Ten scenariusz z przewodnikiem obejmuje automatyczne włączenie wyświetlania usługi MyApps w Ulubionych w przeglądarce Microsoft Edge i zastosowanie w przeglądarce oznaczeń marki skonfigurowanych dla aplikacji Portal firmy w usłudze Intune.This guided scenario will automatically enable MyApps to appear in the Microsoft Edge favorites and configure the browser with the same branding you have set for the Intune Company Portal app.

Co jest konieczne, aby przejść dalejWhat you will need to continue

Będą potrzebne informacje o stronach służbowych, które mają zostać dodane do Ulubionych dla użytkowników, oraz o filtrach wymaganych podczas przeglądania Internetu.We'll ask you about the workplace favorites your users need, and the filters you require for web browsing. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że zakończono wykonywanie następujących zadań:Make sure you complete the following tasks before you continue:

Krok 2. Podstawowe informacjeStep 2 - Basics

W tym kroku należy wprowadzić nazwę i opis nowych zasad przeglądarki Microsoft Edge.In this step, you must enter a name and description for your new Microsoft Edge policies. Możesz sprawdzić te zasady później, jeśli konieczna będzie zmiana przypisań i konfiguracji.These policies can be referenced later if you need to change the assignments and configurations. W scenariuszu z przewodnikiem zostanie dodana aplikacja Microsoft Edge iOS/iPadOS dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS oraz aplikacja Microsoft Edge Android dla urządzeń z systemem Android.The guided scenario will add and assign both an Microsoft Edge iOS/iPadOS app for your iOS/iPadOS devices and an Microsoft Edge Android app for your Android devices. W tym kroku zostaną również utworzone zasady konfiguracji dla tych aplikacji.Also, this step will create configuration policies for these apps.

Krok 3. KonfiguracjaStep 3 - Configuration

Ten krok scenariusza z przewodnikiem pokazuje, jak skonfigurować przeglądarkę Microsoft Edge, aby były w niej wyświetlane wszystkie inne aplikacje przypisane użytkownikom za pomocą usługi Intune oraz takie same oznaczenia marki, jak w aplikacji Portal firmy w usłudze Microsoft Intune.In this step, the guided scenario will configure Microsoft Edge to show all the other apps assigned to users through Intune and share the same branding as the Microsoft Intune Company Portal app. Możesz dodatkowo skonfigurować w przeglądarce Microsoft Edge adres URL skrótu do strony głównej, listę zakładek zarządzanych i listę zablokowanych adresów URL.You may further configure Microsoft Edge with a Home page shortcut URL, a list of Managed Bookmarks, and a list of Blocked URLs. Adres URL skrótu do strony głównej wyświetli się użytkownikom jako pierwsza ikona poniżej paska wyszukiwania po otwarciu nowej karty w przeglądarce Microsoft Edge na urządzeniu.The Home page shortcut URL will appear to users as the first icon beneath the search bar when they open a new tab in Microsoft Edge on their device. Zakładki zarządzane to lista ulubionych adresów URL dostępnych dla użytkowników podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Edge w celach służbowych.The Managed Bookmarks are a list of favorite URLs for your users to have available when using Microsoft Edge in their work context. Zablokowane adresy URL określają witryny, które są zablokowane dla użytkowników podczas korzystania z przeglądarki w celach służbowych.The Blocked URLs specify the sites that are blocked for your users while in their work context. Wszystkie pozostałe witryny będą dozwolone.All other sites will be allowed.

Krok 4. PrzypisaniaStep 4 - Assignments

W tym kroku możesz wybrać grupy użytkowników, które mają mieć skonfigurowaną przeglądarkę Microsoft Edge dla urządzeń przenośnych do celów służbowych.In this step, you can choose the user groups that you want to include to have Microsoft Edge mobile configured for work. Przeglądarka Microsoft Edge będzie również zainstalowana na wszystkich urządzeniach z systemami iOS/iPadOS i Android zarejestrowanych przez tych użytkowników.Microsoft Edge will also be installed on all iOS/iPadOS and Android devices enrolled by these users.

Krok 5. Przegląd + tworzenieStep 5 - Review + create

W ostatnim kroku możesz zapoznać się podsumowaniem skonfigurowanych ustawień.The final step allows you to review a summary of the settings you configured. Po sprawdzeniu swoich wyborów kliknij opcję Utwórz, aby ukończyć scenariusz z przewodnikiem.Once you have reviewed your choices click Create to complete the guided scenario.

Uwaga

Może upłynąć do 12 godzin, zanim konfiguracja zostanie wprowadzona w przeglądarce Edge.Edge may take up to 12 hours to receive configuration. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady konfiguracji aplikacji usługi Microsoft Intune.For more information, see App configuration policies for Microsoft Intune.

Ważne

Po zakończeniu scenariusza z przewodnikiem zostanie wyświetlone podsumowanie.Once the guided scenario is complete it will display a summary. Możesz zmodyfikować zasoby wymienione w podsumowaniu później, ale tabela z tymi zasobami nie zostanie zapisana.You can modify the resources listed in the summary later, however the table displaying these resources will not be saved.

Następne krokiNext steps

 • Zwiększ bezpieczeństwo korzystania z przeglądarki Microsoft Edge, konfigurując integrację zasad ochrony aplikacji w usłudze Intune.Enhance the security of using Microsoft Edge by setting up Intune app protection policy integration. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zasad ochrony aplikacji usługi Intune.For more information, see Create Intune app protection policies.
 • Jeśli chcesz dodać witryny intranetowe, dowiedz się więcej na temat ochrony dostępu za pomocą integracji serwera proxy aplikacji platformy Azure.If you have intranet sites to include, explore protecting access with Azure Application Proxy integration. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie konfiguracją serwera proxy.For more information, see Manage proxy configuration.