Specjalne zagadnienia dotyczące migracjiSpecial migration considerations

Istnieją pewne specjalne zagadnienia dotyczące migracji, które mogą mieć zastosowanie w zależności od istniejącego środowiska MDM innego dostawcy.There are special migration considerations that may apply depending on your existing MDM provider environment.

Czyszczenie dla programu Device Enrollment Program (DEP) firmy AppleWipe for Apple's Device Enrollment Program (DEP)

W ramach programu Device Enrollment Program (DEP) firmy Apple są wybierane konfiguracje urządzeń, które nie mogą zostać usunięte przez użytkownika końcowego.The Apple Device Enrollment Program (DEP) sets device configurations that cannot be removed by the end user. Aby zachować funkcje zaawansowanego zarządzania dostępne w ramach programu DEP, przed zarejestrowaniem urządzenia w usłudze Intune należy przywrócić ustawienia domyślne urządzenia za pomocą czyszczenia.To retain the advanced management features of DEP, the device must be returned to the out-of-box (new) state by wiping it to enroll it into Intune.

Aby dalej używać programu DEP do zarządzania urządzeniami w usłudze Intune, skonfiguruj rejestrację urządzeń z systemem iOS/iPadOS za pomocą programu Device Enrollment Program.To continue using DEP to manage the devices in Intune, set up iOS/iPadOS device enrollment with Device Enrollment Program.

Następne krokiNext steps

Faza 2: Kampania migracjiPhase 2: Migration campaign