Faza 1. Przygotowanie usługi Microsoft Intune do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM)Phase 1: Prepare Microsoft Intune for mobile device management (MDM)

Przed szczegółowym zapoznaniem się z zagadnieniami dotyczącymi konfigurowania usługi Intune przyjrzyjmy się wymaganiom organizacji w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi.Before diving into the details of setting up Intune, let's review the mobile device management requirements of your organization. Przydatne może być uruchomienie raportów aktywnych użytkowników w bieżącym dostawcy rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi w celu zidentyfikowania krytycznych grup użytkowników.It might be helpful to run reports of active users in your current MDM provider to identify the critical user groups. Następnie można rozpocząć odpowiadanie na pytania z sekcji Określanie wymagań w zakresie MDM.Then you can begin addressing the questions in the Assess MDM requirements section.

Określanie wymagań w zakresie MDMAssess MDM requirements

Jakimi urządzeniami trzeba zarządzać?What kinds of devices do you need to manage?

 • Które platformy muszą mieć zapewnioną obsługę?Which platforms do you need to support?

 • Czy obsługiwane urządzenia należą do firmy czy są osobiste?Are the devices you need to support corporate-owned or personal devices?

 • Jakie połączenia są używane?What kind of connectivity do you use? Wi-Fi, VPN czy sieć komórkowa?Wi-Fi, cellular, VPN?

Jakie czynności będą wykonywać użytkownicy na zarządzanych urządzeniach?What do your users need to do on managed devices?

 • Czy trzeba aprowizować aplikacje dla użytkowników końcowych?Do you need to provision apps to your end-users?

 • Czy są używane niestandardowe aplikacje biznesowe?Do you use custom line-of-business apps? Czy tylko aplikacje z publicznego sklepu?Or do you only need public store apps?

 • Czy trzeba aprowizować konta e-mail?Do you need to provision email accounts?

Jacy użytkownicy będą korzystać z rozwiązania?What kinds of users?

 • Ilu użytkowników będzie korzystać z jednego urządzenia?How many users will use a single device?

 • Jakie warunki użytkowania są potrzebne?What terms of use do you need?

  • Na tym etapie należy odpowiednio wcześnie konsultować się z działem prawnym.Make sure to involve your legal department early in this.
  • Jaka lokalizacja jest wymagana?What localization is required?
 • Czy użytkownicy są ogólnie obeznani z technologiami i rozwiązaniami informatycznymi?Are the users familiar with technology and IT in general?

Jakie zasady zabezpieczeń urządzeń są używane?What is your device security policy?

 • Czy jest potrzebne szyfrowanie na poziomie urządzenia?Do you need device-level encryption?

 • Jaka jest bieżąca długość kodów dostępu/kodów PIN do urządzeń?What are your current device passcode/pin code lengths?

 • Czy konieczne jest wyłączenie funkcji urządzeń lub nałożenie ograniczeń na wybrane elementy ich działania?Do you need to disable device features, or restrict certain device behaviors? Przy użyciu profilów konfiguracji urządzeń można kontrolować różne ustawienia specyficzne dla danej platformy — można na przykład:You can control a variety of platform-specific settings with device configuration profiles, for example:

  • Wyłączyć aparat fotograficznyDisable camera
  • Wymusić tryb korzystania tylko z jednej aplikacjiLock to single-app mode
 • Jakie rodzaje uwierzytelniania muszą być obsługiwane?What kinds of authentication must you support? Jeśli potrzebne jest uwierzytelnianie oparte na certyfikatach, to jakie certyfikaty należy aprowizować?If you need certificate-based authentication, what kinds of certificates must be provisioned?

  • Usługa Intune może aprowizować certyfikaty z profilami dostępu do zasobów dla zarejestrowanych urządzeń.Intune can provision certificates with resource access profiles for enrolled devices.
  • Jaka infrastruktura kluczy publicznych (PKI) musi być obsługiwana?What kind of Public Key Infrastructure (PKI) infra do you need to support?

 • Czy obsługa wirtualnych sieci prywatnych (VPN) odbywa się na poziomie aplikacji czy urządzenia?Do you need to support Virtual Private Network (VPN) at the device or app level?

  • Intune może udostępniać konfiguracje sieci VPN dla innych dostawców sieci VPN.Intune can provision VPN configurations for third-party VPN providers.

 • Czy jest dopuszczalne stosowanie tymczasowych wyjątków dla niektórych wymagań w celu uniknięcia przestoju?Can temporary exceptions be made for certain requirements to avoid downtime? Czy urządzenia z dostępem muszą zawsze spełniać wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczeń?Or must devices with access always comply with all security requirements?

Następne krokiNext steps

Przejrzyj te analizy przypadków, aby zapoznać się z procesem oceny wymagań w zakresie zarządzania urządzeniami przenośnymi w organizacjach z różnych branż.Read these case studies from different industry sectors to see how organizations assessed their requirements for mobile device management.

Zapoznaj się z podstawową konfiguracją usługi Intune.Review the basic Intune setup.