Przepustowość i wymagania dotyczące konfiguracji sieci usługi IntuneIntune network configuration requirements and bandwidth

Dzięki tym informacjom można zrozumieć wymagania dotyczące przepustowości odnoszące się do wdrożeń usługi Intune.You can use this information to understand bandwidth requirements for your Intune deployments.

Średni ruch sieciowyAverage network traffic

W tej tabeli przedstawiono częstotliwość przesyłania przez sieć typowych danych dla poszczególnych klientów oraz przybliżone ilości tych danych.This table lists the approximate size and frequency of common content that travels across the network for each client.

Uwaga

Aby zapewnić, że urządzenia będą otrzymywać aktualizacje i zawartość z usługi Intune, należy okresowo łączyć je z Internetem.To ensure devices receive the updates and content from Intune, they must periodically connect to the Internet. Czas wymagany do pobrania aktualizacji lub zawartości jest różny, ale urządzenia powinny być połączone z Internetem przez co najmniej godzinę każdego dnia.The time required to receive updates or content can vary, but they should remain continuously connected to the Internet for at least one hour each day.

Typ zawartościContent type Przybliżony rozmiarApproximate size Częstotliwość i szczegółyFrequency and details
Instalacja klienta usługi IntuneIntune client installation

Poniżej przedstawiono dodatkowe wymagania dotyczące instalacji klienta usługi IntuneThe following requirements are in addition to the Intune client installation
125 MB125 MB JednorazowoOne time

Rozmiar pobieranych plików zależy od systemu operacyjnego komputera klienta.The size of the client download varies depending on the operating system of the client computer.
Pakiet rejestracji klientaClient enrollment package 15 MB15 MB JednorazowoOne time

Gdy są dostępne aktualizacje dla tego typu zawartości, może wystąpić konieczność pobrania dodatkowych plików.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Agent programu Endpoint ProtectionEndpoint Protection agent 65 MB65 MB JednorazowoOne time

Gdy są dostępne aktualizacje dla tego typu zawartości, może wystąpić konieczność pobrania dodatkowych plików.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Agent programu Operations ManagerOperations Manager agent 11 MB11 MB JednorazowoOne time

Gdy są dostępne aktualizacje dla tego typu zawartości, może wystąpić konieczność pobrania dodatkowych plików.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Agent zasadPolicy agent 3 MB3 MB JednorazowoOne time

Gdy są dostępne aktualizacje dla tego typu zawartości, może wystąpić konieczność pobrania dodatkowych plików.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Agent Pomocy zdalnej w ramach usługi Microsoft Easy AssistRemote Assistance via Microsoft Easy Assist agent 6 MB6 MB JednorazowoOne time

Gdy są dostępne aktualizacje dla tego typu zawartości, może wystąpić konieczność pobrania dodatkowych plików.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Codzienne operacje klientaDaily client operations 6 MB6 MB CodziennieDaily

Klient usługi Intune regularnie komunikuje się z usługą Intune w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji i zasad oraz zgłoszenia stanu klienta do usługi.The Intune client regularly communicates with the Intune service to check for updates and policies, and to report the client's status to the service.
Aktualizacje definicji złośliwego oprogramowania dla programu Endpoint ProtectionEndpoint Protection malware definition updates RóżnieVaries

Zwykle od 40 KB do 2 MBTypically 40 KB to 2 MB
CodziennieDaily

Maksymalnie trzy razy dziennie.Up to three times a day.
Aktualizacja aparatu programu Endpoint ProtectionEndpoint Protection engine update 5 MB5 MB Raz na miesiącMonthly
Aktualizacje oprogramowaniaSoftware updates RóżnieVaries

Rozmiar pobieranych plików zależy od wdrażanych aktualizacji.The size depends on the updates you deploy.
Raz na miesiącMonthly

Aktualizacje oprogramowania są zwykle wydawane w drugi wtorek miesiąca.Typically, software updates release on the second Tuesday of each month.

Nowo zarejestrowany lub wdrożony komputer może generować większe obciążenie przepustowości sieci podczas pobierania pełnego zestawu wydanych aktualizacji.A newly enrolled or deployed computer can use more network bandwidth while downloading the full set of previously released updates.
Dodatki Service PackService packs RóżnieVaries

Rozmiar pobieranych plików zależy od wdrażanego dodatku Service Pack.The size varies for each service pack you deploy.
RóżnieVaries

Zależy od daty wdrażania dodatków Service Pack.Depends on when you deploy service packs.
Dystrybucja oprogramowaniaSoftware distribution RóżnieVaries

Rozmiar pobieranych plików zależy od wdrażanego oprogramowania.The size depends on the software you deploy.
RóżnieVaries

Zależy od daty wdrażania oprogramowania.Depends on when you deploy software.

Sposoby na zmniejszanie wykorzystania przepustowości sieciWays to reduce network bandwidth use

Przy użyciu jednej lub kilku poniższych metod można zmniejszyć użycie przepustowości sieci dla klientów usługi Intune.You can use one or more of the following methods to reduce network bandwidth use for Intune clients.

Używanie serwera proxy w celu buforowania żądań zawartościUse a proxy server to cache content requests

Serwer proxy umożliwia buforowanie zawartości w celu ograniczenia zduplikowanych operacji pobierania plików i zmniejszenia obciążenia przepustowości sieci związanego z zawartością z Internetu.A proxy server can cache content to reduce duplicate downloads and reduce network bandwidth from content from the Internet.

Serwer proxy pamięci podręcznej, który odbiera żądania zawartości od klientów, może pobierać tę zawartość i buforować odpowiedzi i pliki do pobrania z Internetu.A caching proxy server that receives content requests from clients can retrieve that content and cache both web responses and downloads. Serwer używa buforowanych danych do obsługi kolejnych żądań od klientów.The server uses cached data to answer subsequent requests from clients.

Poniżej przedstawiono typowe ustawienia serwera proxy, który buforuje zawartość dla klientów usługi Intune.The following are typical settings to use for a proxy server that caches content for Intune clients.

UstawienieSetting Zalecana wartośćRecommended value SzczegółyDetails
Rozmiar pamięci podręcznejCache size Od 5 GB do 30 GB5 GB to 30 GB Wartość zależy od liczby komputerów klienckich w sieci i używanej konfiguracji.The value varies based on the number of client computers in your network and the configurations you use. Aby zapobiec przedwczesnemu usuwaniu plików, dostosuj rozmiar pamięci podręcznej środowiska.To prevent files from being deleted too soon, adjust the size of the cache for your environment.
Rozmiar pamięci podręcznej pojedynczego plikuIndividual cache file size 950 MB950 MB To ustawienie może nie być dostępne na wszystkich serwerach proxy pamięci podręcznej.This setting might not be available in all caching proxy servers.
Typy buforowanych obiektówObject types to cache HTTPHTTP

HTTPSHTTPS

BITSBITS
Pakiety usługi Intune to pliki CAB pobierane przez Usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) za pośrednictwem protokołu HTTP.Intune packages are CAB files retrieved by Background Intelligent Transfer Service (BITS) download over HTTP.

Uwaga

Jeśli używasz serwera proxy w celu buforowania żądań dotyczących zawartości, komunikacja jest szyfrowana tylko między klientem i serwerem proxy oraz od serwera proxy do usługi Intune.If you use a proxy server to cache content requests, communication is only encrypted between the client and the proxy and from the proxy to Intune. Połączenie od klienta do usługi Intune nie będzie kompleksowo szyfrowane.The connection from the client to Intune will not be encrypted end-to-end.

Informacje dotyczące korzystania z serwera proxy w celu buforowania zawartości można znaleźć w dokumentacji serwera proxy.For information about using a proxy server to cache content, see the documentation for your proxy server solution.

Optymalizacja dostarczaniaDelivery Optimization

Optymalizacja dostarczania umożliwia użycie usługi Intune w celu ograniczenia zużycia przepustowości podczas pobierania aplikacji i aktualizacji przez urządzenie z systemem Windows 10.Delivery Optimization lets you use Intune to reduce bandwidth consumption when your Windows 10 devices download applications and updates. W przypadku użycia samoorganizującego rozwiązania rozproszonej pamięci podręcznej pliki do pobrania mogą być pobierane z tradycyjnych serwerów oraz źródeł alternatywnych (takich jak sieci równorzędne).By using a self-organizing distributed cache, downloads can be pulled from traditional servers and alternate sources (like network peers).

Aby zapoznać się z pełną listą wersji systemu Windows 10 i typów zawartości obsługiwanych przez Optymalizację dostarczania, zobacz artykuł Optymalizacja dostarczania aktualizacji systemu Windows 10.To see the full list of Windows 10 versions and content types supported by Delivery Optimization, see the Delivery Optimization for Windows 10 updates article.

Optymalizację dostarczania można skonfigurować w ramach profilów konfiguracji urządzenia.You can set up Delivery Optimization as part of your device configuration profiles.

Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) i usługa BranchCacheBackground Intelligent Transfer Service (BITS) and BranchCache

Usługi Microsoft Intune można użyć do zarządzania komputerami z systemem Windows albo jako urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), albo jako komputerami z wykorzystaniem oprogramowania klienckiego usługi Intune.You can use Microsoft Intune to manage Windows PCs either as mobile devices with mobile device management (MDM) or as computers with the Intune software client. Firma Microsoft zaleca, aby klienci używali rozwiązania MDM do zarządzania zawsze, gdy jest to możliwe.Microsoft recommends that customers use the MDM management solution whenever possible. Podczas zarządzania w ten sposób usługi BranchCache i BITS nie są obsługiwane.When managed this way, BranchCache and BITS aren't supported. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Porównanie zarządzania komputerami z systemem Windows jako komputerami i jako urządzeniami mobilnymi.For more information, see Compare managing Windows PCs as computers or mobile devices.

Używanie usługi BITS na komputerach (wymaga oprogramowania klienckiego usługi Intune)Use (BITS) on computers (requires Intune software client)

W trakcie skonfigurowanych godzin można użyć usługi BITS na komputerze z systemem Windows w celu zmniejszenia obciążenia przepustowości sieci.During hours that you configure, you can use BITS on a Windows computer to reduce the network bandwidth. Zasady usługi BITS można skonfigurować na stronie Przepustowość sieci w obszarze zasad agenta usługi Intune.You can configure BITS policy on the Network bandwidth page of the Intune Agent policy.

Uwaga

W przypadku zarządzania oprogramowaniem MDM w systemie Windows tylko interfejs zarządzania systemem operacyjnym dla typu aplikacji MobileMSI używa usługi BITS do pobierania.For MDM management on Windows, only the OS's management interface for the MobileMSI app type uses BITS to download. Pakiet AppX/MsiX używa własnego stosu pobierania innego niż usługa BITS, a aplikacje Win32 w obrębie agenta usługi Intune używają optymalizacji dostarczania, a nie usługi BITS.AppX/MsiX use their own non-BITS download stack and Win32 apps via the Intune agent use Delivery Optimization rather than BITS.

Więcej informacji na temat korzystania z usługi BITS na komputerach z systemem Windows można znaleźć w artykule Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) dostępnym w bibliotece TechNet.To learn more about BITS and Windows computers, see Background Intelligent Transfer Service in the TechNet Library.

Używanie usługi BranchCache na komputerach (wymaga oprogramowania klienckiego usługi Intune)Use BranchCache on computers (requires Intune software client)

Klienci usługi Intune mogą używać usługi BranchCache w celu zmniejszenia ruchu w sieci rozległej (WAN).Intune clients can use BranchCache to reduce wide area network (WAN) traffic. Usługa BranchCache jest obsługiwana w następujących systemach operacyjnych:The following operating systems support BranchCache:

  • Windows 7Windows 7
  • Windows 8.0Windows 8.0
  • Windows 8.1Windows 8.1
  • Windows 10Windows 10

Aby można było korzystać z usługi BranchCache, musi być ona włączona na komputerze klienckim, który musi być skonfigurowany pod kątem trybu rozproszonej pamięci podręcznej.To use BranchCache, the client computer must have BranchCache enabled, and then be configured for distributed cache mode.

Po zainstalowaniu na komputerach klienta usługi Intune usługa BranchCache i tryb rozproszonej pamięci podręcznej są włączane domyślnie.When the Intune client is installed on computers, BranchCache and distributed cache mode are enabled by default. Jednak jeśli zasady grupy spowodowały wyłączenie usługi BranchCache, usługa Intune nie zastępuje tej zasady i usługa BranchCache pozostaje wyłączona.However, if Group Policy has disabled BranchCache, Intune doesn't override that policy and BranchCache remains disabled.

Jeśli chcesz używać usługi BranchCache, musisz skontaktować się z innymi administratorami w organizacji, aby zarządzać zasadami grupy i zasadami zapory usługi Intune.If you use BranchCache, work with other administrators in your organization to manage Group Policy and Intune Firewall policy. Upewnij się, że nie wdrażają oni zasad, które powodują wyłączenie wyjątków usługi BranchCache lub zapory.Ensure they don't deploy policy that disables BranchCache or Firewall exceptions. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi BranchCache, zobacz Omówienie usługi BranchCache.For more about BranchCache, see BranchCache Overview.

Następne krokiNext steps

Zapoznaj się z punktami końcowymi usługi IntuneReview endpoints for Intune