Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot software updates in Microsoft Intune

Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania w usłudze Microsoft Intune.Help solve software update problems in Microsoft Intune. Aby wyświetlić listę kodów i opisów błędów, przejdź do artykułu Kody błędów agenta aktualizacji oprogramowania wraz z opisami w usłudze Microsoft Intune.To see a list of the error codes and descriptions, go to Software update agent error codes in Microsoft Intune.

Urządzenia z systemem Windows 7, na których wiele aktualizacji zostało zastąpionych, przestają zgłaszać się w usłudze IntuneWindows 7 devices with many superseded updates stop reporting to Intune

Na klientach usługi Microsoft Intune może występować co najmniej jeden z następujących objawów:Microsoft Intune clients may experience one or more of the following symptoms:

  • Urządzenia nagle przestają zgłaszać się w usłudze Intune.Devices suddenly stop reporting to Intune.
  • Na urządzeniach dochodzi do wysokiego wykorzystania procesora CPU.Devices experience high CPU utilization.
  • Aplikacje instalowane za pośrednictwem usługi Intune instalują się powolnie.Applications install slowly when installed through Intune.
  • W programie Microsoft Intune Center wyświetla się następujący błąd: An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4.The Microsoft Intune Center shows the following error: An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4.
  • W obszarze Konsola administracyjna usługi Intune > Grupy > Wszystkie urządzenia > Stan wyświetla się następujący błąd: One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not be accurate or up-to-date.The Intune Admin Console > Groups > All Devices > status shows: One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not be accurate or up-to-date.

Ten problem może wystąpić, jeśli zastąpione aktualizacje (czyli aktualizacje, które zostały zastąpione przez inne aktualizacje) nie były odrzucane od dłuższego czasu.This problem can occur if superseded updates (updates are replaced by another update) haven't been declined for an extended period. Podczas niektórych procesów (np. instalowania aplikacji) system Windows sprawdza kolejno wszystkie zastąpione aktualizacje, aby aktualizacje i ich zdarzenia następujące były prawidłowo mapowane.During certain processes, such as installing an application, Windows checks all superseded updates in sequence so that the updates and their successors are correctly mapped. Jeśli lista zastąpionych aktualizacji zbytnio się rozrośnie, zadanie sprawdzania może powodować wysokie wykorzystanie procesora CPU w wyniku obciążenia związanego z przetwarzaniem i wymaganego czasu.If the list of superseded updates gets too large, this checking task may cause high CPU utilization because of the processing load and time required. Ten problem dotyczy głównie urządzeń z systemem Windows 7 ze względu na dużą liczbę dostępnych dla niego zastąpionych aktualizacji.This issue primarily affects Windows 7 devices because of the large number of superseded updates that are available for Windows 7. W nowszych systemach operacyjnych liczba zastąpionych aktualizacji nie jest tak duża, więc ten problem może w nich nie występować.Newer operating systems may not have as many available superseded updates, and may not be susceptible to this issue.

RozwiązanieResolution

  1. Zaloguj się do usługi Intune.Sign in to Intune.
  2. Wybierz pozycję Aktualizacje oprogramowania.Select Software Updates.
  3. Odrzuć wszystkie zastąpione aktualizacje systemu Windows 7 lub aplikacji (np. pakietu Microsoft Office) zainstalowanych na komputerach, których dotyczy problem.Decline all superseded updates that may apply to Windows 7 or to applications, such as Microsoft Office, that were installed on the affected clients.
  4. Uruchom ponownie klientów, których dotyczy problem.Restart the affected clients.

Jeśli używasz systemu Windows 7, upewnij się, że zainstalowana jest następująca aktualizacja: 3050265 Klient usługi Windows Update dla systemu Windows 7: czerwiec 2015 r.If you're running Windows 7, be sure the following update is installed:3050265 Windows Update Client for Windows 7: June 2015.

Następne krokiNext steps

Uzyskaj pomoc techniczną od firmy Microsoft lub skorzystaj z forum społeczności.Get support help from Microsoft, or use the community forums.