Dane wysyłane przez usługę Intune do AppleData Intune sends to Apple

Gdy dowolne z następujących usług Apple są włączone na urządzeniu, usługa Microsoft Intune nawiązuje połączenie z firmą Apple i udostępnia informacje o użytkowniku i o urządzeniu firmie Apple:When any of the following Apple services are enabled on a device, Microsoft Intune establishes a connection with Apple and shares user and device information with Apple:

Zanim usługa Microsoft Intune będzie mogła nawiązać połączenie, musisz utworzyć konto Apple dla każdej z usług Apple.Before Microsoft Intune can establish a connection, you must create an Apple account for each of the Apple services.

Poniższa tabela zawiera dane wysyłane przez usługę Microsoft Intune z urządzenia do włączonych usług Apple.The following table lists the data that Microsoft Intune sends from a device to the enabled Apple services.

UsługaService Dane wysyłane do firmy AppleData sent to Apple Sposób użyciaUsed for
APNSAPNS Token, PushMagicToken, PushMagic Jeśli serwer zaakceptuje urządzenie, urządzenie udostępni serwerowi token powiadomienia push urządzenia.If the server accepts the device, the device provides its push notification device token to the server. Serwer powinien używać tego tokenu do wysyłania komunikatów push do urządzenia.The server should use this token to send push messages to the device. Ten komunikat zaewidencjonowania zawiera również ciąg PushMagic.This check-in message also contains a PushMagic string. Serwer musi zapamiętać ten ciąg i uwzględnić go we wszystkich komunikatach push, które wysyła do urządzenia.The server must remember this string and include it in any push messages it sends to the device.
ASM/DEPASM/DEP Token serweraServer token Token powiadomienia push urządzenia używany do uwierzytelniania usługi Apple.Push notification device token used to authenticate to Apple service.
ASM/DEPASM/DEP server_nameserver_name Możliwa do zidentyfikowania nazwa serwera MDM.An identifiable name for the MDM server.
ASM/DEPASM/DEP server_uuidserver_uuid Identyfikator serwera generowany przez system.A system-generated server identifier.
ASM/DEPASM/DEP admin_idadmin_id Identyfikator Apple osoby, która wygenerowała bieżące tokeny będące w użyciu.Apple ID of the person who generated the current tokens that are in use.
ASM/DEPASM/DEP org_nameorg_name Nazwa organizacji.The organization's name.
ASM/DEPASM/DEP org_emailorg_email Adres e-mail organizacji.The organization's email address.
ASM/DEPASM/DEP org_phoneorg_phone Numer telefonu organizacji.The organization's phone.
ASM/DEPASM/DEP org_addressorg_address Adres organizacji.The organization's address.
ASM/DEPASM/DEP org_idorg_id Identyfikator DEP klienta.DEP customer ID. Ten klucz jest dostępny tylko dla protokołu w wersji 3 lub nowszego.This key is available only in protocol version 3 and later.
ASM/DEPASM/DEP serial_numberserial_number Numer seryjny urządzenia (ciąg).The device's serial number (string).
ASM/DEPASM/DEP modelmodel Nazwa modelu (ciąg).The model name (string).
ASM/DEPASM/DEP descriptiondescription Opis urządzenia (ciąg).A description of the device (string).
ASM/DEPASM/DEP asset_tagasset_tag Znacznik zasobu urządzenia (ciąg).The device's asset tag (string).
ASM/DEPASM/DEP profile_statusprofile_status Stan instalacji profilu.The status of profile installation. Możliwe wartości: pusty, przypisany, wypchnięty lub usunięty.Possible values: empty, assigned, pushed, or removed.
ASM/DEPASM/DEP profile_uuidprofile_uuid Unikatowy identyfikator przypisanego profilu.The unique ID of the assigned profile.
ASM/DEPASM/DEP device_assigned_bydevice_assigned_by Adres e-mail osoby, która przypisała urządzenie.The email of the person who assigned the device.
ASM/DEPASM/DEP osos System operacyjny urządzenia: iOS/iPadOS, OSX lub tvOS.The device's operating system: iOS/iPadOS, OSX, or tvOS. Ten klucz jest prawidłowy w protokole serwera X w wersji 2 lub nowszej.This key is valid in X-Server-Protocol-Version 2 and later.
ASM/DEPASM/DEP device_familydevice_family Rodzina produktów firmy Apple urządzenia: iPad, iPhone, iPod, Mac lub AppleTV.The device's Apple product family: iPad, iPhone, iPod, Mac, or AppleTV. Ten klucz jest prawidłowy w protokole serwera X w wersji 2 lub nowszej.This key is valid in X-Server-Protocol-Version 2 and later.
ASM/DEPASM/DEP profile_nameprofile_name Ciąg.String. Zrozumiała dla człowieka nazwa profilu.A human-readable name for the profile.
ASM/DEPASM/DEP support_phone_numbersupport_phone_number Opcjonalny.Optional. Ciąg.String. Numer telefonu pomocy technicznej dla organizacji.A support phone number for the organization.
ASM/DEPASM/DEP support_email_addresssupport_email_address Opcjonalny.Optional. Ciąg.String. Adres e-mail pomocy technicznej dla organizacji.A support email address for the organization. Ten klucz jest prawidłowy w protokole serwera X w wersji 2 lub nowszej.This key is valid in X-Server-Protocol-Version 2 and later.
ASM/DEPASM/DEP działu,department Opcjonalny.Optional. Ciąg.String. Zdefiniowana przez użytkownika nazwa działu lub lokalizacji.The user-defined department or location name.
ASM/DEPASM/DEP devicesdevices Tablica ciągów zawierająca numery seryjne urządzeń.Array of strings containing device serial numbers. (Może być pusta).(May be empty.)
VPPVPP Identyfikator GUID dla identyfikatora UserId usługi IntuneIntune UserId guid Identyfikator GUID generowany przez usługę Intune.GUID generated by Intune.
VPPVPP Zarządzana nazwa UPN AppleIdManaged AppleId UPN Identyfikator AppleID, który został określony przez administratora podczas konfigurowania połączenia tokenu VPP z firmą Apple.AppleID that was specified by Admin when configuring the VPP token connection with Apple.
VPPVPP Numer seryjnySerial Number Numer seryjny urządzenia zarządzanego.Serial number of the managed device.

Aby zaprzestać korzystania z usług Apple w usłudze Microsoft Intune i usunąć dane, musisz zarówno wyłączyć token Apple usługi Microsoft Intune, jak i usunąć swoje konto Apple.To stop using Apple services with Microsoft Intune and delete the data, you must both disable the Microsoft Intune Apple token and also delete your Apple account. Zobacz informacje o koncie Apple, aby dowiedzieć się, jak zarządzać kontem.Refer to Apple account how to perform account management.