Wymagania dotyczące hasła urządzeniaDevice password requirements

Jeśli hasło urządzenia nie będzie spełniać wymagań organizacji dotyczących zabezpieczeń, aplikacja Portal firmy wyświetli odpowiedni komunikat.You'll receive a message from Company Portal if your device password doesn't meet your organization's security requirements. Wymagania dotyczące haseł są wprowadzane po to, aby chronić dane Twoje i organizacji przed nieautoryzowanym dostępem.Password requirements are put in place to protect you and your org's data from unauthorized access. Do momentu utworzenia bezpieczniejszego hasła dostęp do sieci organizacji może zostać zablokowany.Until you create a more secure password, you may be blocked from accessing your org's network.

Aplikacja Portal firmy wysyła jeden komunikat dla każdego wymagania dotyczącego hasła, dlatego możesz otrzymać kilka komunikatów.Company Portal sends one message per password requirement, so you may receive more than one message at a time. Naciśnij dowolny komunikat, aby wyświetlić więcej szczegółów (jeśli zostały podane).Tap any message to see more details (if provided).

W tym artykule wymieniono wszystkie komunikaty dotyczące haseł, które możesz otrzymać, i przedstawiono dodatkowe szczegóły dla każdego wymagania według platformy systemu operacyjnego.This article lists all of the password-related messages you could receive, and provides additional details about each requirement, by OS platform.

Zmienianie hasła, kodu dostępu lub numeru PINChange password, passcode, PIN

Ogólnie rzecz biorąc, aby uzyskać dostęp do ustawień hasła, możesz otworzyć aplikację Ustawienia na urządzeniu i wyszukać pozycję ekran blokady lub ustawienia zabezpieczeń.Generally, to access password settings, you can open the settings app on your device and search for lock screen or security settings.

W poniższych artykułach opisano sposób aktualizowania hasła urządzenia według platformy systemu operacyjnego.The following articles describe how to update the device password, by OS platform. Aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje dla określonego urządzenia, zapoznaj się z dokumentacją pomocy dostarczoną przez producenta urządzenia.To get the most up-to-date instructions for your specific device, refer to the help documentation from the device manufacturer.

Ważne

Jeśli hasło zostało zmienione w celu spełnienia wymagań, ale nadal otrzymujesz powiadomienia, uruchom ponownie urządzenie.If you've changed your password to meet the requirements but are still receiving notifications, restart your device.

W przypadku szczegółowych pytań związanych z wymaganiami organizacji dotyczącymi hasła skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT.For specific questions about your org's password requirements, contact your IT support person.

Wymagania dotyczące haseł w systemie Windows 10Windows 10 password requirements

WiadomośćMessage Jak rozwiązać problemHow to fix
Hasło jest wymagane.Password is required. Ustaw hasło.Set a password. Twoja organizacja wymaga wprowadzenia hasła w celu odblokowania urządzenia.Your organization requires that you enter a password to unlock your device.
Hasło jest za proste.Password is too simple. Upewnij się, że hasło nie zawiera sekwencyjnych ani powtarzających się liczb, na przykład 1234 lub 1111.Make sure that your password doesn't contain sequential or repeating numbers, such as 1234 or 1111.
Hasło jest za krótkie.Password is too short. Zaktualizuj lub ustaw hasło zawierające więcej znaków.Update or set a password with more characters. Twoja organizacja wymaga, aby hasło miało określoną długość.Your organization requires that your password is a certain length. Wybrane hasło będzie się różnić, ale minimalna wymagana długość to 4 znaki, a maksymalna długość to 16 znaków.What they actually choose will vary, but the minimum length they can require is 4 characters, and the maximum is 16.
Hasło może zawierać tylko cyfry.Password must only contain numbers. Ustaw hasło, które zawiera tylko cyfry.Set a password that only contains numbers.
Hasło może zawierać tylko znaki alfanumeryczne.Password must only contain alphanumeric characters. Ustaw hasło, które zawiera kombinację cyfr i liter.Set a password that contains a mix of numbers and letters.
Hasło musi zawierać znaki złożone.Password must contain complex characters. Dodaj znaki złożone, takie jak liczby, wielkie litery i symbole, np. $, % oraz #.Add complex characters such as numbers, capital letters, and symbols like $, %, and #. Twoja organizacja wymaga kombinacji liter, cyfr i znaków innych niż alfanumeryczne, aby utrudnić innym odgadnięcie hasła.Your organization requires a mix of letters, numbers, and non-alphanumeric characters to make it harder for others to guess the password.
Hasło wygasło.Password has expired. Ustaw nowe hasło.Set a new password. Twoja organizacja wymaga zmiany hasła po określonej liczbie dni.Your organization requires you to change your password after a certain number of days.
Hasło było używane niedawno.Your password was used too recently. Wybierz hasło, które nie było dotąd używane.Choose a password you haven't used before. Twoja organizacja wymaga, aby przed ponownym użyciem hasła minął pewien czas.Your organization requires that a certain amount of time passes before you reuse a password.

Wymagania dotyczące kodów dostępu w systemie iOSiOS passcode requirements

WiadomośćMessage Jak rozwiązać problemHow to fix
Kod dostępu jest wymagany.Passcode is required. Ustaw kod dostępu.Set a passcode. Twoja organizacja wymaga wprowadzenia kodu dostępu w celu odblokowania urządzenia.Your organization requires that you enter a passcode to unlock your device.
Kod dostępu jest zbyt prosty.Passcode is too simple. Upewnij się, że kod dostępu nie zawiera sekwencyjnych ani powtarzających się liczb, na przykład 1234 lub 1111.Make sure that your passcode doesn't contain sequential or repeating numbers, such as 1234 or 1111.
Kod dostępu jest za krótki.Passcode is too short. Zaktualizuj lub ustaw kod dostępu zawierający więcej znaków.Update or set a passcode with more characters. Twoja organizacja wymaga, aby kod dostępu miał określoną długość.Your organization requires that your passcode is a certain length. Wybrany kod dostępu będzie się różnić, ale minimalna wymagana długość to 4 znaki, a maksymalna długość to 14 znaków.What they actually choose will vary, but the minimum length they can require is 4 characters, and the maximum is 14. Po zmianie kodu dostępu może zostać wyświetlony monit od firmy Apple o wprowadzenie co najmniej 6 znaków. Ten komunikat jest zaleceniem jedynie systemu firmy Apple.When you change your passcode, you might see a prompt from Apple telling you to enter 6 or more characters; this message is only an Apple system recommendation. Jeśli Twoja organizacja wymaga tylko kodu dostępu zawierającego 4 lub 5 znaków, nie musisz wprowadzać 6-cyfrowego kodu dostępu.If your organization only requires a passcode that's 4 or 5 characters, you don't have to enter a 6-digit passcode.
Kod dostępu może zawierać tylko cyfry.Passcode must only contain numbers. Ustaw kod dostępu, który zawiera tylko cyfry.Set a passcode that only contains numbers.
Kod dostępu może zawierać tylko znaki alfanumeryczne.Passcode must only contain alphanumeric characters. Ustaw kod dostępu, który zawiera kombinację cyfr i liter.Set a passcode that contains a mix of numbers and letters.
Kod dostępu musi zawierać znaki inne niż alfanumeryczne.Passcode must contain non-alphanumeric characters. Dodaj znaki specjalne, takie jak &, !, $, %i #.Add special characters such as &, !, $, %, and #. Twoja organizacja wymaga kombinacji liter, cyfr i znaków innych niż alfanumeryczne, aby utrudnić innym odgadnięcie kodu dostępu.Your organization requires a mix of letters, numbers, and non-alphanumeric characters to make it harder for others to guess the passcode.
Kod dostępu wygasł.Passcode has expired. Ustaw nowe hasło.Set a new password. Twoja organizacja wymaga zmiany hasła po określonej liczbie dni.Your organization requires you to change your password after a certain number of days.
Kod dostępu był używany niedawno.Your passcode was used too recently. Wybierz kod dostępu, który nie był wcześniej używany.Choose a passcode you haven't used before. Twoja organizacja wymaga, aby przed ponownym użyciem kodu dostępu minął pewien czas.Your organization requires that a certain amount of time passes before you reuse a passcode.
Wymagane jest uwierzytelnianie za pomocą funkcji Touch ID lub Face ID.Touch ID or Face ID authentication required. Skonfiguruj funkcję Touch ID lub Face ID.Set up Touch ID or Face ID. Twoja organizacja wymaga uwierzytelniania przy użyciu jednej z tych metod przed użyciem autowypełniania haseł lub informacji o karcie kredytowej.Your organization requires you to authenticate with one of these methods before using autofill for passwords or credit card information.

Wymagania dotyczące hasła w systemie macOSmacOS password requirements

WiadomośćMessage Jak rozwiązać problemHow to fix
Hasło jest wymagane.Password is required. Ustaw hasło.Set a password. Twoja organizacja wymaga wprowadzenia hasła w celu odblokowania urządzenia.Your organization requires that you enter a password to unlock your device.
Hasło jest za proste.Password is too simple. Upewnij się, że hasło nie zawiera sekwencyjnych ani powtarzających się liczb, na przykład 1234 lub 1111.Make sure that your password doesn't contain sequential or repeating numbers, such as 1234 or 1111.
Hasło jest za krótkie.Password is too short. Zaktualizuj lub ustaw hasło zawierające więcej znaków.Update or set a password with more characters. Twoja organizacja wymaga, aby hasło miało określoną długość.Your organization requires that your password is a certain length.
Hasło może zawierać tylko cyfry.Password must only contain numbers. Ustaw hasło, które zawiera tylko cyfry.Set a password that only contains numbers.
Hasło może zawierać tylko znaki alfanumeryczne.Password must only contain alphanumeric characters. Ustaw hasło, które zawiera kombinację cyfr i liter.Set a password that contains a mix of numbers and letters.
Hasło musi zawierać znaki inne niż alfanumeryczne.Password must contain non-alphanumeric characters. Dodaj znaki specjalne, takie jak &, !, $, %i #.Add special characters such as &, !, $, %, and #. Twoja organizacja wymaga kombinacji liter, cyfr i znaków innych niż alfanumeryczne, aby utrudnić innym odgadnięcie hasła.Your organization requires a mix of letters, numbers, and non-alphanumeric characters to make it harder for others to guess the password.
Hasło wygasło.Password has expired. Ustaw nowe hasło.Set a new password. Twoja organizacja wymaga zmiany hasła po określonej liczbie dni.Your organization requires you to change your password after a certain number of days.
Hasło było używane niedawno.Your password was used too recently. Wybierz hasło, które nie było dotąd używane.Choose a password you haven't used before. Twoja organizacja wymaga, aby przed ponownym użyciem hasła minął pewien czas.Your organization requires that a certain amount of time passes before you reuse a password.

Wymagania dotyczące hasła w systemie AndroidAndroid password requirements

WiadomośćMessage Jak rozwiązać problemHow to fix
Hasło jest wymagane.Password is required. Ustaw hasło lub numer PIN.Set a password or PIN. Twoja organizacja wymaga wprowadzenia hasła w celu odblokowania urządzenia.Your organization requires that you enter a password to unlock your device.
Hasło jest za proste.Password is too simple. Upewnij się, że hasło lub numer PIN nie zawiera sekwencyjnych ani powtarzających się liczb, na przykład 1234 lub 1111.Make sure that your password or PIN doesn't contain sequential or repeating numbers, such as 1234 or 1111.
Hasło jest za krótkie.Password is too short. Zaktualizuj lub ustaw hasło zawierające więcej znaków.Update or set a password with more characters. Twoja organizacja wymaga, aby hasło miało określoną długość.Your organization requires that your password is a certain length.
Hasło musi zawierać cyfry.Password must contain numbers. Ustaw hasło lub numer PIN, które zawierają cyfry.Set a password or PIN that contains numbers.
Hasło musi zawierać litery.Password must contain letters. Ustaw hasło, które zawiera litery z alfabetu.Set a password that contains letters from the alphabet.
Hasło musi zawierać znaki alfanumeryczne.Password must contain alphanumeric characters. Ustaw hasło, które zawiera kombinację cyfr i liter.Set a password that contains a mix of numbers and letters.
Hasło musi zawierać znaki alfanumeryczne i symbole.Password must contain alphanumeric characters and symbols. Ustaw hasło, które zawiera kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych, takich jak &, !, $, % i #.Set a password that contains a mix of letters, numbers, and special characters such as &, !, $, %, and #.
Hasło musi używać technologii biometrycznej.Password must use biometric technology. Skonfiguruj urządzenie do korzystania z uwierzytelniania biometrycznego, takiego jak odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy.Set up your device to use biometric authentication, such as fingerprint or facial recognition.
Hasło wygasło.Password has expired. Ustaw nowe hasło.Set a new password. Twoja organizacja wymaga zmiany hasła po określonej liczbie dni.Your organization requires you to change your password after a certain number of days.
Hasło było używane niedawno.Your password was used too recently. Wybierz hasło, które nie było dotąd używane.Choose a password you haven't used before. Twoja organizacja wymaga, aby przed ponownym użyciem hasła minął pewien czas.Your organization requires that a certain amount of time passes before you reuse a password.

Następne krokiNext steps

Jeśli po zaktualizowaniu hasła nadal otrzymujesz komunikaty związane z hasłem, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.If after you update your password you still receive password-related messages, try restarting your device.

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT.Contact your IT support person. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.