Resetowanie urządzenia w aplikacji Portal firmy dla systemu AndroidReset device in Company Portal app for Android

Resetowanie używanego, zgubionego lub skradzionego urządzenia do ustawień fabrycznych przy użyciu aplikacji Portal firmy dla systemu Android.Use the Company Portal app for Android to reset a used, lost, or stolen device back to factory settings. Wszystkie aplikacje, ustawienia i dane osobowe na urządzeniu zostaną usunięte, a urządzenie nie będzie już wyświetlane w Portalu firmy.All apps, settings, and personal data on the device will be deleted and the device will no longer appear in Company Portal.

Opcja resetowania może nie być dostępna dla każdego urządzenia, które jest wyświetlane w Portalu firmy.The reset option may not be available for every device that appears in Company Portal. Organizacja może wybrać opcję ukrycia.Your organization can choose to hide the option.

Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznychFactory reset device

Aby zresetować urządzenie do oryginalnych ustawień fabrycznych:To reset a device to its original, out-of-box settings:

 1. Otwórz aplikację Portal firmy na urządzeniu zarządzanym i zaloguj się za pomocą konta służbowego.Open the Company Portal app on any managed device and sign in with your work or school account.
 2. Wybierz pozycję URZĄDZENIA.Select DEVICES.
 3. Wybierz urządzenie, które chcesz zresetować.Select the device you want to reset.
 4. Wybierz przycisk menu > Resetowanie do ustawień fabrycznych.Select the menu button > Factory Reset.
 5. Wybierz pozycję RESETUJ, aby rozpocząć czyszczenie urządzenia.Select RESET to start wiping the device.

Usuwanie zawartości służbowej i dostępu na urządzeniu z rozwiązaniem KnoxRemove work content and access on Knox device

Jeśli korzystasz z urządzenia z rozwiązaniem Samsung Knox, możesz użyć opcji usuwania urządzenia, aby usunąć z urządzenia całą zawartość służbową.If you're on a Samsung Knox device, you can use the device removal option to remove all work-related content from your device. Ta opcja powoduje usunięcie:This option deletes:

 • aplikacji służbowych połączonych z organizacją;School or work-related apps connected to your organization.
 • konfiguracji służbowej poczty e-mail, sieci VPN i sieci Wi-Fi.Work-related email, VPN, and Wi-Fi configurations.

Ponadto pracownik działu pomocy technicznej IT nie będzie już mógł wymusi określonych ustawień na Twoim urządzeniu.In addition, your IT support person will no longer be able to enforce certain settings on your device.

Aby usunąć dane służbowe z urządzenia zarejestrowanego w rozwiązaniu Knox:To remove work-related data from a Knox-enrolled device:

 1. Otwórz aplikację Portal firmy i zaloguj się za pomocą konta służbowego.Open the Company Portal app and sign in with your work or school account.
 2. Wybierz pozycję URZĄDZENIA.Select DEVICES.
 3. Wybierz urządzenie, które chcesz zresetować.Select the device you want to reset.
 4. Wybierz przycisk menu > Resetowanie do ustawień fabrycznych.Select the menu button > Factory Reset.
 5. Wybierz pozycję RESETUJ, aby rozpocząć resetowanie.Select RESET to start the reset.

Następne krokiNext steps