Resetowanie urządzenia w aplikacji Portal firmy dla systemu WindowsReset device in Company Portal app for Windows

Resetowanie używanego, zgubionego lub skradzionego urządzenia do ustawień fabrycznych przy użyciu aplikacji Portal firmy dla systemu Windows.Use the Company Portal app for Windows to reset a used, lost, or stolen device back to factory settings. Wszystkie aplikacje, ustawienia i dane osobowe na urządzeniu zostaną usunięte, a urządzenie nie będzie już wyświetlane w Portalu firmy.All apps, settings, and personal data on the device will be deleted and the device will no longer appear in Company Portal.

Opcja resetowania może nie być dostępna dla każdego urządzenia, które jest wyświetlane w Portalu firmy.The reset option may not be available for every device that appears in Company Portal. Organizacja może wybrać opcję ukrycia.Your organization can choose to hide the option.

Resetowanie urządzeniaReset device

Aby zresetować urządzenie do oryginalnych ustawień fabrycznych:To reset a device to its original, out-of-box settings:

  1. Otwórz aplikację Portal firmy na urządzeniu zarządzanym i zaloguj się za pomocą konta służbowego.Open the Company Portal app on any managed device and sign in with your work or school account.
  2. Wybierz pozycję URZĄDZENIA.Select DEVICES.
  3. Wybierz urządzenie, które chcesz zresetować.Select the device you want to reset.
  4. Wybierz pozycję Akcje > Resetuj.Select Actions > Reset.
  5. Wybierz pozycję Resetuj, aby rozpocząć czyszczenie urządzenia.Select Reset to start wiping the device.

Ograniczenia dotyczące resetowaniaReset limitations

Resetowanie urządzeń zarejestrowanych w witrynie Portal firmy nie jest obsługiwane na wszystkich urządzeniach.Company Portal device resets aren't supported on all devices. Możliwość resetowania zależy od wersji systemu Windows i konfiguracji zasad w organizacji.The feasibility of a reset depends on the Windows version and how your organization configured their policies. Ta tabela zawiera listę oczekiwanych wyników dla różnych urządzeń z systemem Windows i konfiguracji.This table lists the expected outcomes for various Windows devices and configurations.

Konfiguracja urządzenia i zarządzanie nimDevice configuration and management Typ urządzeniaDevice type
Urządzeniem przenośnym zarządza dział pomocy technicznej Twojej firmyYour company support manages your mobile device Windows 10 i Windows Phone 8.1Windows 10 and Windows Phone 8.1
Urządzenie nie będzie już wyświetlane w portalu firmy, a portal firmy podejmie próbę zresetowania urządzenia do domyślnych ustawień fabrycznych.Your device won't appear in the company portal anymore, and the company portal tries to reset the device back to the manufacturer's default settings. Dane osobowe, aplikacje i ustawienia użytkownika zostaną usunięte.Your personal data, apps, and settings will be removed.

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Jedyną metodą wyrejestrowania urządzenia jest jego zresetowanie.The only way to unenroll your device is to reset it.
Urządzenie może uzyskiwać dostęp tylko do firmowej poczty e-mailYour device can access company email only Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
Urządzenie nie będzie już wyświetlane w portalu firmy, a konto firmowej poczty e-mail oraz niezapisane wiadomości e-mail zostaną usunięte.Your device won't appear in the company portal anymore, and your company email account and unsaved email will be deleted.

Windows 7 lub Windows VistaWindows 7 or Windows Vista
Nie można zresetować komputera z uruchomionym systemem Windows 7 lub starszym używanego tylko do obsługi poczty e-mail.You cannot reset a computer that's running Windows 7 or earlier that's used for email only.

Windows 8.1 i Windows 8Windows 8.1 and Windows 8
Urządzenie nie będzie już wyświetlane w portalu firmy, a konto firmowej poczty e-mail oraz niezapisane wiadomości e-mail zostaną usunięte.Your device won't appear in the company portal anymore, and your company email account and unsaved email will be deleted.
Komputery osobiste i laptopyPCs and laptops Windows 8.1 i Windows 8Windows 8.1 and Windows 8
Komputer z systemem Windows 8 lub Windows 8.1 można zresetować tylko wtedy, gdy jest on używany tylko do obsługi poczty e-mail.You cannot reset a computer that's running Windows 8 or Windows 8.1 unless it's used for email only.

Windows 7 lub Windows VistaWindows 7 or Windows Vista
Nie można zresetować komputera z systemem Windows 7 lub starszym.You cannot reset a computer that's running Windows 7 or earlier.

Następne krokiNext steps