Ustaw swój numer PIN lub hasłoSet your PIN or password

Jeśli korzystasz z usługi Intune w celu uzyskiwania dostępu do danych służbowych, dział pomocy technicznej Twojej firmy może wymagać ustawienia na urządzeniu z systemem Android numeru PIN lub hasła.Your company support might require you to set a PIN or password on your Android device when you're using Intune to access your work or school data. Mogą również pojawić się komunikaty informujące o konieczności utworzenia dłuższego lub bardziej złożonego numeru PIN albo hasła, co zapewni większe bezpieczeństwo.You might also see messages that require you to make your PIN or password longer or more complex so that it's more secure. Te kody dostępu są używane na przykład w celu uzyskania dostępu do urządzenia z ekranu blokady.These passcodes are used, for example, to access your device from the lock screen.

Następujące kroki służą do ustawiania numeru PIN i hasła.You can use the following steps to set a PIN or password.

  1. Naciśnij kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Hasło.Tap Settings > Security > Screen Lock > Password.

  2. Wybierz i potwierdź nowe hasło.Choose and confirm your new password.

W przypadku niektórych urządzeń może być konieczne ustawienie startowego numeru PIN oprócz hasła do odblokowywania ekranu.For certain devices, you may need to set a startup PIN in addition to your screen password. Można spróbować rozwiązać ten problem, wyszukując tę opcję w aplikacji Ustawienia.You can try to fix this issue by finding a location in your settings app to enable this option. Na przykład na urządzeniu Samsung Galaxy S7 bezpieczne uruchamianie włącza się przy użyciu opcji Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Bezpieczne uruchamianie.For example, on the Samsung Galaxy S7, you enable Secure Startup by going to Settings > Lock Screen and Security > Secure Startup. Dowiedz się więcej tutaj.You can find out more here.

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.