Ręczne synchronizowanie urządzenia z systemem macOSSync your macOS device manually

Zainicjuj ręczną synchronizację z poziomu aplikacji Portal firmy, aby rozwiązać problemy ze spowolnieniami i opóźnieniami, takie jak wolne lub wstrzymane instalacje aplikacji.Initiate a manual sync from Company Portal to fix lags and delays such as slow or stalled app installations. Podczas synchronizacji aplikacja Portal firmy sprawdza urządzenie, aby upewnić się, że spełnia ono wymagania organizacji.During a sync, Company Portal checks in with your device to make sure it's meeting your organization's requirements. Synchronizuje ona urządzenie z zasadami lub aktualizacjami, które mogły nie zostać jeszcze zsynchronizowane, i może pomóc rozwiązać problemy z pobieraniem lub innymi procesami będącymi w toku.It syncs your device with policies or updates that you may not have yet and can help resolve downloads or other processes that are in progress.

Aplikacja Portal firmy regularnie sprawdza urządzenie, ale możesz użyć poniższych kroków, aby uruchomić synchronizację z poziomu aplikacji w dowolnym czasie.Company Portal regularly checks in with your device, but you can use the following steps to start a sync anytime from the app.

 1. Otwórz aplikację Portal firmy.Open the Company Portal app.

 2. Wybierz pozycję Urządzenia.Select Devices.

 3. Jeśli masz tylko jedno urządzenie, zostanie wyświetlony ekran szczegółów urządzenia i możesz przejść do kroku 4.If you only have one device, you'll go directly to the device details screen and can skip to step 4. Jeśli masz wiele urządzeń, zobaczysz listę wszystkich urządzeń osadzoną w górnej części strony.If you have multiple devices, you'll see all devices inline at the top of the page. Wybierz urządzenie, którego obecnie używasz.Select the device that you're currently using.

  Zrzut ekranu przedstawiający ekran Urządzenia z trzema urządzeniami i wyróżnionym tym urządzeniem, które jest obecnie używane.

 4. Wybierz pozycję Więcej [...] , a następnie pozycję Sprawdź stan, aby zsynchronizować urządzenie.Select More [...] and then choose Check Status to sync your device.

  Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły urządzenia z wyróżnionym linkiem Sprawdź stan.

 5. Poczekaj, aż aplikacja Portal firmy potwierdzi stan urządzenia.Wait while Company Portal confirms your device status. Stan zostanie zaktualizowany na ekranie, aby poinformować Cię, czy urządzenie spełnia wymagania dotyczące zabezpieczeń w organizacji.The status will update onscreen to tell you whether or not you meet your organization's security requirements.

  Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły urządzenia z wyróżnionym paskiem ładowania.

Następne krokiNext steps

Po wykonaniu tych kroków sprawdź, czy początkowy problem został rozwiązany.Once you've completed these steps, check to see if your initial problem is resolved. Jeśli nie, ponowne uruchomienie wstrzymanej instalacji lub zadania może pomóc.If it's not, it may help to restart the stalled installation or task. Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.