Włączanie usługi Windows Defender w celu uzyskiwania dostępu do zasobów firmyTurn on Windows Defender to access company resources

Organizacje chcą mieć pewność, że urządzenia uzyskujące dostęp do ich zasobów są zabezpieczone, dlatego mogą wymagać użycia usługi Windows Defender.Organizations want to ensure that devices accessing their resources are secured so they may require you to use Windows Defender. Usługa Windows Defender to oprogramowanie antywirusowe, które jest zawarte w systemie Windows i może pomóc chronić urządzenie przed wirusami oraz innym złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami.Windows Defender is an antivirus software that's included in Windows and can help protect your device from viruses and other malware and threats.

W tym artykule opisano, jak zaktualizować ustawienia urządzenia w celu spełnienia wymagań dotyczących oprogramowania antywirusowego w organizacji i rozwiązywania problemów z dostępem.This article describe how to update your device settings to meet your organization's antivirus requirements and resolve access problems.

Włączanie usługi Windows DefenderTurn on Windows Defender

Wykonaj następujące czynności, aby włączyć usługę Windows Defender na urządzeniu.Complete the following steps to turn on Windows Defender on your device.

 1. Wybierz menu Start.Select the Start menu.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz zasady grupy.In the search bar, type group policy. Następnie z wyświetlonych wyników wybierz pozycję Edytuj zasady grupy.Then select Edit group policy from the listed results. Zostanie otwarty Edytor lokalnych zasad grupy.The Local Group Policy Editor will open.
 3. Wybierz pozycję Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Program antywirusowy Windows Defender.Select Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus.
 4. Przewiń w dół listy i wybierz pozycję Wyłącz program antywirusowy Windows Defender.Scroll to the bottom of the list and select Turn off Windows Defender Antivirus.
 5. Wybierz pozycję Wyłączono lub Nie skonfigurowano.Select Disabled or Not configured. Wybieranie tych opcji może się wydawać sprzeczne z intuicją, ponieważ ich nazwy sugerują wyłączenie usługi Windows Defender.It might feel counter-intuitive to select these options because the names suggest that you're turning Windows Defender off. Nie martw się. W rzeczywistości te opcje zapewniają, że jest ona włączona.Don't worry, these options actually ensure that it's turned on.
 6. Wybierz pozycję Zastosuj > OK.Select Apply > OK.

Włączanie ochrony w czasie rzeczywistym i ochrony dostarczanej z chmuryTurn on real-time and cloud-delivered protection

Wykonaj następujące czynności, aby włączyć ochronę w czasie rzeczywistym i ochronę dostarczaną z chmury.Complete the following steps to turn on real-time and cloud-delivered protection. Razem te funkcje antywirusowe zapewniają ochronę przed oprogramowaniem szpiegującym i mogą za pośrednictwem chmury dostarczać poprawki dotyczące problemów ze złośliwym oprogramowaniem.Together, these antivirus features protect you against spyware and can deliver fixes for malware issues via the cloud.

 1. Wybierz menu Start.Select the Start menu.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz Zabezpieczenia Windows.In the search bar, type Windows Security. Wybierz pasujący wynik.Select the matching result.
 3. Wybierz pozycję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.Select Virus & threat protection.
 4. W obszarze Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami wybierz pozycję Zarządzaj ustawieniami.Under Virus & threat protection settings, select Manage settings.
 5. Włącz każdy przełącznik w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym i Ochrona dostarczana z chmury.Flip each switch under Real-time protection and Cloud-delivered protection to turn them on.

Jeśli nie widzisz tych opcji na ekranie, mogą być ukryte.If you don't see these options on your screen, they may be hidden. Wykonaj następujące czynności, aby je wyświetlić.Complete the following steps to make them visible.

 1. Wybierz menu Start.Select the Start menu.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz zasady grupy.In the search bar, type group policy. Następnie z wyświetlonych wyników wybierz pozycję Edytuj zasady grupy.Then select Edit group policy from the listed results. Zostanie otwarty Edytor lokalnych zasad grupy.The Local Group Policy Editor will open.
 3. Wybierz pozycję Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Windows Security > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.Select Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Security > Virus and threat protection.
 4. Wybierz pozycję Ukryj obszar Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.Select Hide the Virus and threat protection area.
 5. Wybierz pozycję Wyłączone > Zastosuj > OK.Select Disabled > Apply > OK.

Aktualizowanie definicji antywirusowychUpdate your antivirus definitions

Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować definicje antywirusowe.Complete the following steps to update your antivirus definitions.

 1. Wybierz menu Start.Select the Start menu.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz Zabezpieczenia Windows.In the search bar, type Windows Security. Wybierz pasujący wynik.Select the matching result.
 3. Wybierz pozycję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.Select Virus & threat protection.
 4. W obszarze Aktualizacje ochrony przed wirusami i zagrożeniami wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.Under Virus & threat protection updates, select Check for updates. Jeśli nie widzisz tej opcji na ekranie, wykonaj pierwszy zestaw czynności w sekcji Włączanie ochrony w czasie rzeczywistym.If you don't see this option on your screen, complete the first set of steps in Turn on Real-time Protection. Następnie spróbuj ponownie sprawdzić dostępność aktualizacji.Then try checking for updates again.

Następne krokiNext steps

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For their contact information, check the Company Portal website.